Motie Van Dam over de procedure voor gedwongen fusie - Toekomst mediabeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 21 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 827

Toekomst mediabeleid

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID VAN DAM

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 27 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de brief van het kabinet over de uitwerking van het onderdeel media uit het regeerakkoord wordt ingezet op vrijwillige fusie van omroepverenigingen;

overwegende, dat het kabinet fusies tussen omroepverenigingen dwingend wil opleggen als er geen vrijwillige fusies komen;

overwegende, dat het kabinet niet uitwerkt hoe in dat geval de minister de door haar genoemde «aanwijzingsbevoegdheid» gaat invullen, op basis van welke procedure en welke criteria fusies tussen omroeporganisaties dan worden afgedwongen;

verzoekt de regering de procedure en criteria op basis waarvan de minister denkt te kunnen komen tot gedwongen fusies tussen omroeporganisaties, gedetailleerd uit te werken en deze uitwerking voor Prinsjesdag van dit jaar aan de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.