Motie-Verburg/Samsom over een langjarig energietransitieakkoord - Stimulering duurzame energieproductie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 22 september 2020
kalender

Motie-Verburg/Samsom over een langjarig energietransitieakkoord - Stimulering duurzame energieproductie

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

31 239

Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 109

MOTIE VAN DE LEDEN VERBURG EN SAMSOM

Voorgesteld 21 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat zowel energiezekerheid als een duurzame energievoorziening de komende decennia van groot nationaal en geopolitiek belang is;

van mening, dat er veel maatschappelijke partijen zijn die nu nog elk langs een eigen spoor aangeven een bijdrage te kunnen en willen leveren aan zowel langjarige zekerheid als verduurzaming;

van oordeel, dat het voor resultaat en draagvlak van groot belang is als alle hoofdrolspelers met elkaar en de overheid tot een gezamenlijke aanpak en route komen;

verzoekt de regering om alle hoofdrolspelers op korte termijn om tafel te nodigen met het doel, te komen tot een langjarig energietransitieakkoord, waarin energiezekerheid en verduurzaming centraal staan, teneinde in uiterlijk 2050 een duurzame energievoorziening te hebben gerealiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verburg Samsom

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.