Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (HOME)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ondersteunt de Europese Commissie op het gebied van veiligheid, terrorismebestrijding, grensbewaking en migratie in de gehele Europese Unie. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Binnenlandse zaken. i

Aandachtsgebieden van dit DG zijn onder meer:

  • het ontwikkelen van een migratiebeleid dat is gebaseerd op solidariteit en verantwoordelijkheid;
  • het bestrijden van terrorisme en georganiseerde misdaad;
  • samenwerking met andere landen en organisaties;
  • het stimuleren van Europees burgerschap onder de bevolking;
  • onderhouden van relaties met:

Van 2015 tot 2019 heette dit DG het DG Migratie en Binnenlandse zaken. Tot 1 juli 2010 bestond er een DG Justitie, vrijheid en veiligheid i.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 508 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
16.05.2023  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE ...
Mededeling com(2023)274
 
03.05.2023  Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on combating corruption, replacing Council Framework Decision 2003/568/JHA and the Convention on ...
Richtlijn com(2023)234
 
20.04.2023  Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD met een aanbeveling voor het verhelpen van de ernstige tekortkomingen die zijn geconstateerd bij de in 2017 verrichte ...
Aanbeveling com(2020)46
 
05.04.2023  Sluiting van een overeenkomst met Montenegro inzake operationele activiteiten die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert.
Besluit com(2023)261
 
05.04.2023  Ondertekening en voorlopige toepassing overeenkomst met Montenegro inzake operationele activiteiten die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert.
Besluit com(2023)260
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 240 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
03.01.2023  Standpunt EU mbt het toevoegen van stoffen aan de lijsten die gehecht zijn aan het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 1961.
Besluit com(2023)2
 
17.11.2022  Standpunt EU in de Partnerschapsraad met het Verenigd Koninkrijk mbt verlenging van de derogatie mbt het wissen van persoonsgegevens van passagiers na hun vertrek uit ...
Besluit com(2022)646
 
09.11.2022  Toepassing van hogere visumleges ten aanzien van Gambia.
com(2022)632
 
14.10.2022  Gecoördineerde aanpak ten aanzien van reizen naar de Unie tijdens de COVID-19-pandemie.
Aanbeveling com(2022)680
 
12.10.2022  Algehele opschorting van de toepassing van de Overeenkomst met Vanuatu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf.
Besluit com(2022)531
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 19 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
18.10.2022  Gecoördineerde aanpak van de Unie om de veerkracht van kritieke infrastructuur te versterken.
Aanbeveling com(2022)551
 
06.04.2022  Standpunt EU t.a.v. het VK m.b.t. de vaststelling van de datum met ingang waarvan de bedoelde persoonsgegevens door de lidstaten aan het VK mogen worden verstrekt.
Besluit com(2022)158
 
15.03.2022  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst met Moldavië over operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Moldavië.
Besluit com(2022)125
 
08.03.2022  Wijziging Verordeningen 514/2014, 516/2014 inzake financiële steun voor politiële samenwerking, bestrijding criminaliteit, en crisisbeheersing en asiel, migratie en ...
Verordening com(2022)112
 
02.03.2022  Bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne en het invoeren van tijdelijke bescherming in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EC.
Richtlijn com(2022)91