Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap i van de Europese Unie i ondersteunt de samenwerking van de EU-lidstaten i op het gebied van asielbeleid door onderzoek te doen naar manieren om de verschillende vormen van asielbeleid beter op elkaar af te stemmen. De onderzoekers van het bureau werken in iedere lidstaat samen met nationale deskundigen. Verder organiseert het bureau opleidingen en bijeenkomsten voor ambtenaren en beleidsmakers van de lidstaten. Uiteindelijk wil de Europese Unie met behulp van dit agentschap een gemeenschappelijk Europees asielbeleid i vormen.

De ministers van Justitie i van de EU-lidstaten stelden in 1999 de Europese Commissie i voor om een gemeenschappelijk Europees asielbeleid te vormen. De reden hiervoor was dat iedere lidstaat een ander asielbeleid voerde. Door meer samen te werken wilden de lidstaten bereiken dat asielproblematiek beter kan worden opgelost en dat de regels voor asielopvang in de gehele EU hetzelfde zijn. Het ondersteuningsbureau moet voor deze betere samenwerking gaan zorgen.

Het bureau is in 2010 opgericht en sinds 19 juni 2011 operationeel. Op 29 juni 2021 werd een informeel akkoord bereikt tussen de lidstaten en het Europees Parlement om het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken om te vormen tot een volwaardig agentschap.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Valletta

Locatie (land)

Malta

Grondslag

Verordening (EU) nr. 439/2010

Oprichting

18 juni 2010

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie i

Ondersteuning beleidsveld

Asiel- en migratiebeleid i

2.

Werkzaamheden

  • zorgen voor meer en verbeterde samenwerking tussen de EU-landen op het gebied van asiel;
  • coördinatie tussen verschillen in aanpak van asielproblemen;
  • hulp bieden aan lidstaten die onder druk staan als gevolg van asielproblemen;
  • helpen bij hervestiging van erkende vluchtelingen;
  • opleiden van nationale beleidsmakers en ambtenaren;
  • de lidstaten ondersteuning bieden met vertaal- en tolkdiensten;
  • verbeteren van informatie-uitwisseling tussen lidstaten;
  • uitbrengen van een jaarlijks verslag over de asielsituatie in de EU.

In 2018 kwam de Europese Commissie met een voorstel om het mandaat van het EASO uit te breiden. Op 29 juni 2021 bereikten de lidstaten en het Europees Parlement een informeel akkoord om deze uitbreiding voort te zetten. Daarmee kan het EASO bijvoorbeeld experts naar lidstaten gaan sturen die om operationele ondersteuning hebben gevraagd, en krijgt het dus concretere operationele taken. De uitbreiding moet formeel nog wel goedgekeurd worden door zowel de Raad als het Parlement.

Zie ook: Europese maatregelen illegale migratie i

3.

Organisatie

De Raad van Bestuur van het EASO bestaat uit een vertegenwoordiging van de Europese Commissie en vertegenwoordigers van de lidstaten van de EU. Daarnaast zorgt een adviesforum voor het coördineren van onderzoek en de informatie-uitwisseling met nationale organisaties. Het EASO werkt nauw samen met de asielbureaus van de lidstaten en het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen i van de Verenigde Naties i .

4.

Inspraak EU-lidstaten

Niet iedere lidstaat heeft dezelfde asielproblemen. Zo zijn er landen die vaak de eerste aankomstplaats van asielzoekers vormen, zoals Spanje, Malta, Italië en Griekenland. Andere, vaak grotere landen bezitten daarentegen meer opvangcapaciteit en zijn een belangrijke vestigingsplaats voor asielzoekers. Om met deze verschillende problemen per lidstaat rekening te houden, heeft iedere lidstaat een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur en minstens één vertegenwoordiger in het adviesforum. Verder is voor iedere lidstaat een ondersteuningsteam van het asiel agentschap werkzaam in het land.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland wordt in de Raad van Bestuur van het EASA vertegenwoordigd door twee ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie en Veiligheid..

6.

Meer informatie