Antwoord op Kamervragen: "Geen re-integratie voor nieuwe ww-ers"

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op dinsdag 30 maart 2010, column.

. Vraag 1: Heeft u kennis genomen van het bericht “Geen re-integratie meer voor nieuwe ww-ers”? Antwoord: Ja Vraag 2: Kunt u toelichten waarom het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft besloten het geld selectiever in te zetten? Komt dit vooral door de oplopende werkloosheid in verband met de crisis of zijn hier meerdere oorzaken voor aan te wijzen? Vraag 3: Kunt u aangeven in hoeverre het UWV het budget van € 126 miljoen al heeft ingezet? Vraag 4: Welke afspraken zijn er met het UWV gemaakt over hoeveel geld zij mogen uitgeven aan re-integratie? Antwoord: Aan UWV is voor 2010 een taakstellend re-integratiebudget voor inkoop van re-integratievoorzieningen beschikbaar gesteld van € 126 mln. Uitdrukkelijk is hierbij uitgegaan van - en zijn met UWV afspraken gemaakt over - een selectieve inzet van deze middelen. Daartoe zijn afspraken gemaakt over de inzet van deze middelen in relatie tot de duur van de werkloosheid (zie ook mijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 15 maart 2010). UWV blijkt onvoldoende gestuurd te hebben op het selectief inzetten van de re-integratiemiddelen en heeft te weinig rekening gehouden met de afspraken die zijn gemaakt over de in te zetten middelen per doelgroep. Daarnaast is er door UWV in 2009 - in verband met de economische crisis - aanzienlijk meer re-integratiedienstverlening ingekocht, die qua financieel beslag z’n doorwerking heeft op de voor 2010 beschikbare middelen. Ten slotte is er sprake van een te hoog uitgavenpatroon in de eerste twee maanden van 2010. Een en ander heeft er toe geleid dat de verplichtingen die zijn aangegaan vrijwel het gehele re-integratiebudget WW voor 2010 beslaan. Vraag 5: Bent u voornemens om naar aanleiding van dit bericht meer geld beschikbaar te stellen aan het UWV? Antwoord: Zoals ik in mijn eerdergenoemde brief aan uw Kamer heb aangegeven is er voor de inkoop ten behoeve van de doelgroep langdurig werklozen nog een budget van € 55 mln. benodigd, waarvan € 30 mln. ten laste van 2010 en € 25 mln. ten laste van 2011. Daarnaast wordt € 5 mln. gereserveerd voor de doelgroep tot één jaar werkloos. De benodigde € 35 mln. voor 2010 zal worden gefinancierd via een reallocatie van middelen uit het uitvoeringsbudget UWV. Vraag 6: Kunt u aangeven wat de verwachte effecten zijn op de uitstroom uit de WW wanneer er geen externe re-integratiebureaus meer worden ingezet voor nieuwe instroom? Antwoord: De nieuwe instroom van werklozen bestaat in toenemende mate uit goed gekwalificeerde mensen zonder persoonlijke belemmeringen. Het merendeel hiervan zal op eigen kracht werk kunnen vinden en kan daarbij waar nodig ondersteuning krijgen in de vorm van basisdienstverlening en intensievere bemiddeling/begeleiding (zoals vacaturematching, competentietests, sollicitatietrainingen etc.). Deze vormen van dienstverlening kunnen onverkort door UWV aan de nieuwe klanten worden geleverd. Hierbij wordt opgemerkt dat door de genomen maatregelen er budget in 2010 beschikbaar is waarmee inkoop van re-integratiedienstverlening op de private markt mogelijk blijft. Vraag 7: Kan het UWV ook komende jaren het beschikbare geld effectiever en selectiever inzetten? Wat zouden hier de consequenties van zijn? Hoeveel geld kan er op deze manier worden bespaard? Antwoord: Een effectieve en selectieve inzet van re-integratiemiddelen is uitgangspunt van beleid. De bedoeling van deze aanpak is dat het geld alleen voor die werkloze werkzoekenden wordt ingezet die dit ook daadwerkelijk nodig hebben om weer een plek op de arbeidsmarkt te verwerven. Een dergelijke aanpak maakt het ook mogelijk dat UWV - met behoud van de mogelijkheden tot het leveren van ondersteuning op maat - opereert binnen de grenzen van het taakstellend re-integratiebudget. [1] http://www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2010/03/geen-reintegratie-meer-voor-nieuwe-ww%E2%80%99ers.151706.lynkx