Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Blok tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 32328 - Initiatiefvoorstel-Blok - Toevoeging van de eis tot beheersing van de Nederlandse taal aan de Wet werk en bijstand i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Blok tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet; Voorstel van wet
Document­datum 26-02-2010
Publicatie­datum 04-03-2010
Nummer KST141179
Kenmerk 32328, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 328

Voorstel van wet van het lid Blok tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overtuiging genomen hebben, dat het wenselijk is de

vereisten voor het verkrijgen van bijstand te verzwaren teneinde de

kansen voor participatie op de arbeidsmarkt te vergroten; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg

der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij

goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 11, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. 
  Met de Nederlander, bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld de hier te lande woonachtige vreemdeling die:
 • a. 
  rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onderdelen a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, met uitzondering van de gevallen, bedoeld in artikel 24, tweede lid, van Richtlijn 2004/38/EG i; en
 • b. 
  de volgende vaardigheden in de Nederlandse taal op het niveau A2 van het Europees Raamwerk voor Moderne Vreemde Talen beheerst:

1°. spreekvaardigheid; 2°. luistervaardigheid; 3°. gespreksvaardigheid; 4°. schrijfvaardigheid; en 5°. leesvaardigheid.

B

Na artikel 78o wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 78p

De voorwaarde, bedoeld in artikel 11, tweede lid, onder b, geldt niet voor de vreemdeling:

 • a. 
  aan wie voor de inwerkingtreding van deze voorwaarde reeds bijstand wordt verleend; of
 • b. 
  die voor de inwerkingtreding van deze voorwaarde een aanvraag als bedoeld in artikel 41 heeft gedaan.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.