Richtlijn 2004/38 - Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 30 april 2004 gepubliceerd, is op dezelfde dag in werking getreden en moest uiterlijk op 30 april 2006 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG

officiële Engelstalige titel

Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2004/38
Origineel voorstel COM(2001)257 NLEN
Celex-nummer i 32004L0038

3.

Key dates

Document 29-04-2004
Bekendmaking in Publicatieblad 30-04-2004; Special edition in Hungarian: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007,Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002,Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007,Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Slovenian: Chapter 05 Volume 005,OJ L 158, 30.4.2004
Inwerkingtreding 30-04-2004; in werking datum publicatie zie art 41
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 30-04-2006; ten laatste zie art. 40.1

4.

Wettekst

30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 158/ 77

RICHTLIJN 2004/38/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

EN DE RAAD van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 12, 18, 40, 44 en 52,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comite 2,

Gezien het advies van het Comite van de Regio’s 3,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 4,

1

2

3

4

PB C 270 E van 25.9.2001, blz. 150.

PB C 149 van 21.6.2002, blz. 46.

PB C 192 van 12.8.2002, blz. 17.

Advies van het Europees Parlement van 11 februari 2003 (PB C 43 E van 19.2.2004, blz. 42), Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 5 december 2003 (PB C 54 E van 2.3.2004, blz. 12), Standpunt van het Europees Parlement van 10 maart 2004 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Burgerschap van de Unie verleent iedere burger van de Unie, binnen de beperkingen van het Verdrag en de maatregelen tot uitvoering daarvan, een fundamenteel en persoonlijk recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten.
 • (2) 
  Het vrij verkeer van personen is een van de fundamentele vrijheden binnen de interne markt, die een ruimte zonder binnengrenzen omvat waarin vrijheid is gewaarborgd volgens de bepalingen van het Verdrag.
 • (3) 
  Burgerschap van de Unie dient de fundamentele status te zijn van onderdanen van de lidstaten die hun recht van vrij verkeer en verblijf uitoefenen. Derhalve moeten de bestaande Gemeen-schapsinstrumenten waarin afzonderlijke regelingen zijn vastgesteld voor werknemers, zelfstandigen, studenten en andere niet-actieven worden gecodificeerd en herzien, teneinde het recht van de burgers van de Unie van vrij verkeer en verblijf te vereenvoudigen en te versterken.
 • (4) 
  Teneinde deze sectorale en fragmentaire benadering van het recht van vrij verkeer en verblijf te verhelpen en de uitoefening van dit recht te vergemakkelijken, is een enkel wetgevings-besluit vereist tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van

15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap 1, en tot intrekking van Richtlijn 68/360/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der lid-staten en van hun familie binnen de Gemeenschap 2, Richtlijn 73/148/EEG van de Raad van 21 mei 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de lidstaten binnen de Gemeenschap terzake van vestiging en verrichten van diensten 3, Richtlijn 90/364/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfs-recht 4, Richtlijn 90/365/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht van werknemers en zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheid hebben beeindigd 5, en Richtlijn 93/96/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 inzake het verblijfsrecht van studenten 6

 • (5) 
  Het recht van alle burgers van de Unie van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten dient, wil het bestaan onder objectieve voorwaarden van vrijheid en waardigheid, ook aan familieleden, ongeacht hun nationaliteit, te worden verleend. Voor deze richtlijn dient de definitie van "familielid" ook de geregistreerde partner te omvatten indien de wetgeving van het gastland geregistreerd partnerschap gelijk stelt met huwelijk.

1

2

3

4

5

6

PB L 257 van 19.10.1968, blz. 2. Verordening...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

10.

Origineel voorstel

 

11.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

12.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

13.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.