Brief aan minister Van der Laan over aanklacht - Verzoek tot het in overweging nemen van een onderzoek naar een aanklacht

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 32158 - Aanklacht tegen de minister voor Wonen, Wijken en Integratie wegens het in strijd handelen met artikel 68 van de Grondwet.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verzoek tot het in overweging nemen van een onderzoek naar een aanklacht; Brief aan minister Van der Laan over aanklacht 
Document­datum 05-10-2009
Publicatie­datum 08-10-2009
Nummer KST135272
Kenmerk 32158, nr. 2
Van Voorzitter Tweede Kamer (VTK)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 158

Verzoek tot het in overweging nemen van een onderzoek naar een aanklacht

Nr. 2

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 5 oktober 2009

Aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie mr. E. E. van der Laan

Geachte heer Van der Laan,

Heden heb ik een brief ontvangen ondertekend door de leden Wilders, die mede namens De Roon heeft getekend, Fritsma, Agema, Bosma en De Mos, allen leden van de fractie van de Partij voor de Vrijheid. Genoemde leden hebben in deze brief op grond van artikel 7 van de Wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriele Departementen, een aanklacht ingediend tegen u en zij verzoeken de Kamer in overweging te nemen om deze aanklacht te onderzoeken. Conform artikel 8, tweede lid, van eerder genoemde wet leg ik deze aanklacht hierbij aan u voor.

Ten aanzien van de verdere procedure leg ik het volgende aan u voor.

Uit artikel 8, derde lid, van de eerder genoemde wet volgt dat de beslissing van de Tweede Kamer om de aanklacht in overweging te nemen en een onderzoek in te stellen niet eerder dan acht dagen na kennisgeving van de aanklacht aan u kan worden genomen.

Naar analogie van artikel 4:8 van de Algemene Wet Bestuursrecht, kan u de mogelijkheid worden geboden uw zienswijze op de aanklacht te geven. U kunt dit naar keuze schriftelijk of mondeling doen.

Met het oog op de door de Kamer te nemen beslissing verneem ik graag op korte termijn uw reactie op het voorgaande.

Met vriendelijke groet,

Gerdi A. Verbeet,

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.