Brief minister met reactie op het agenderen van re-integratie als een van de prioritaire onderwerpen voor het Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek SZW op 29 november 2007 - Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 10 juli 2020
kalender

Brief minister met reactie op het agenderen van re-integratie als een van de prioritaire onderwerpen voor het Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek SZW op 29 november 2007 - Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

30 982

Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2007

Voor het Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek SZW op 29 november heeft u re-integratie als een van de prioritaire onderwerpen geagendeerd. Voor de goede orde wil ik u erop wijzen dat in de begroting SZW 2007 is aangekondigd dat in 2007 een beleidsdoorlichting van artikel 23 betreffende het re-integratiebeleid – in de begroting 2008 is dit artikel 47 geworden – wordt afgerond. De beleidsdoorlichting zal vanwege nog af te ronden onderzoek niet vóór de begrotingsbehandeling gereed zijn en op zijn vroegst in de tweede helft van december naar u worden toegezonden.

Aanleiding voor de doorlichting is de Regeling periodiek evaluatieonderzoek enbeleidsinformatie 2006(RPE) (Staatscourant 28 april 2006, nr. 83 pagina. 4)die het ministerie verplicht om periodiek (eens in de 4 tot 7 jaar) elk algemeen of operationeel doel in de begroting door te lichten aan de hand van de volgende vragen:

 • a. 
  Wat is het probleem dat aanleiding is (geweest) voor beleid? Is dit probleem nog actueel?
 • b. 
  Wat is de oorzaak van het probleem?
 • c. 
  Waarom rekent de overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen?
 • d. 
  Waarom ligt de verantwoordelijkheid op rijksniveau (en niet op decentraal of EU-niveau)? Hoe is de verantwoordelijkheid vormgegeven en waarom?
 • e. 
  Welke doelstelling heeft de overheid geformuleerd voor de oplossing van het probleem?
 • f. 
  Welke instrumenten (zullen) worden ingezet? Hoe is de samenhang tussen de instrumenten? Is er sprake van overlap? Wat is bekend over de uitvoering van beleid?
 • g. 
  Dragen de instrumenten bij aan de geformuleerde doelstellingen (oplossing voor het probleem)? Wat zijn de belangrijkste positieve en negatieve neveneffecten?
 • h. 
  Hoe wordt de hoogte bepaald van de budgetten die worden ingezet? Wat is hiervan de onderbouwing?

De beleidsdoorlichting art. 23 is gericht op re-integratie in den brede.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. P. H. Donner

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.