Brief ter aanbieding van het gepubliceerde 'Besluit stimulering duurzame energieproductie' (Stb. 2007, 410) - Stimulering duurzame energieproductie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 6 april 2020
kalender

Brief ter aanbieding van het gepubliceerde 'Besluit stimulering duurzame energieproductie' (Stb. 2007, 410) - Stimulering duurzame energieproductie

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 239                                    Stimulering duurzame energieproductie

Nr.3                                                         BRIEF VANDEMINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 oktober 2007

Hierbij deel ik u mede dat het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE) heden, 30 oktober 2007, in het Staatsblad nr. 410 wordt gepubliceerd. Bij deze zend ik u de volledige tekst van dit Besluit, het advies van de Raad van State en het nader rapport1. De tekst van het Besluit wijkt niet af van de versie welke ik u eerder ter vertrouwelijke inzage heb toegezonden (Kamerstuk 31 239, nr. 2).

De minister van Economische Zaken M. J. A. van der Hoeven

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.