Brief houdende intrekking van drie wetsvoorstellen inzake de gekozen burgemeester - Wijziging van de Gemeentewet in verband met de introductie van de rechtstreeks gekozen burgemeester (Wet introductie gekozen burgemeester)

Deze brief houdende intrekking van een of meer wetsvoorstellen i is onder nr. 10 toegevoegd aan wetsvoorstel 29865 - Wet verkiezing burgemeester i, wetsvoorstel 29864 - Wet introductie gekozen burgemeester i en wetsvoorstel 30422 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Gemeentewet in verband met de introductie van de rechtstreeks gekozen burgemeester (Wet introductie gekozen burgemeester); Brief houdende intrekking van drie wetsvoorstellen inzake de gekozen burgemeester 
Document­datum 08-05-2007
Publicatie­datum 13-03-2009
Nummer KST107112
Kenmerk 29864, nr. 10
Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

29 864

29  865

30 422

Wijziging van de Gemeentewet in verband met de introductie van de rechtstreeks gekozen burgemeester (Wet introductie gekozen burgemeester)

Regeling van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester (Wet verkiezing burgemeester)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester

Nr. 10

BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN DRIE WETSVOORSTELLEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 mei 2007

Op dit moment is bij de Tweede Kamer een drietal wetsvoorstellen aanhangig dat er toe strekt de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester in Nederland te introduceren. Het gaat om:

– het voorstel van wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester (30 422);

– het voorstel van wet houdende wijziging van de Gemeentewet in

verband met de introductie van de rechtstreeks gekozen burgemeester (Wet introductie gekozen burgemeester) (29 864) en

– het voorstel van wet houdende regeling van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester (Wet verkiezing burgemeester) (29 865).

In het coalitieakkoord d.d. 7 februari jl. zijn de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie overeengekomen de Kroonbenoeming van burgemeesters te handhaven (Kamerstukken II 2006/07, 30 891, nr. 4, blz. 30). In vervolg hierop heeft de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, de Eerste en Tweede Kamer bij brief van 28 februari jl. bericht dat de hiervoor genoemde wetsvoorstellen met betrekking tot de rechtstreeks gekozen burgemeester ingetrokken zullen worden (Kamerstukken II 2006/07, 30 891, nr. 11, blz. 2).

Daartoe gemachtigd door de Koningin trekken wij, mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, de hiervoor genoemde voorstellen van wet hierbij in.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, G. ter Horst

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Th. B. Bijleveld-Schouten

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.