Voorstel van wet - Vaststelling van nieuwe regels over de organisatie en uitvoering van de publieke mediaopdracht (Mediawet 20..)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 30571 - Mediawet 20.. i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van nieuwe regels over de organisatie en uitvoering van de publieke mediaopdracht (Mediawet 20..); Voorstel van wet  
Document­datum 24-05-2006
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST97787
Kenmerk 30571, nr. 2
Van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

30 571

Vaststelling van nieuwe regels over de organisatie en uitvoering van de publieke mediaopdracht (Mediawet 20..)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de taakopdracht en de organisatie van de landelijke publieke omroep te wijzigen en de uitvoering daarvan anders te organiseren in het licht van veranderingen in maatschappelijke participatie van burgers en van ontwikkelingen in technologie, media-aanbod, mediaproductie, distributie en mediagebruik, en dat het voorts nodig is de Mediawet te moderniseren en technisch op orde te brengen en dat het wenselijk is daartoe een nieuwe Mediawet vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1.1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. 
  Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • b. 
  mediadienst: een dienst die bestaat uit het verzorgen van elektronische producten met beeld, tekst of geluid, bestemd voor afname door het algemene publiek of een deel daarvan door middel van elektronische communicatienetwerken als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van de Telecommunicatiewet;
 • c. 
  media-aanbod: het geheel van één of meer elektronische producten met beeld, tekst, of geluid die bestemd zijn voor afname door het algemene publiek of een deel daarvan;
 • d. 
  omroepdienst: een mediadienst die betrekking heeft op het verzorgen en uitzenden of doen uitzenden van programma’s;
 • e. 
  programma: een elektronisch product met beeld-, tekst of geluid, dat duidelijk afgebakend is en als zodanig herkenbaar onder een afzonderlijke titel wordt uitgezonden;
 • f. 
  programma-aanbod: het geheel van één of meer programma’s die worden uitgezonden;
 • g. 
  aanbodkanaal: het geordend geheel van elektronische producten met beeld, tekst of geluid, dat onder een herkenbare naam via een elektronisch communicatienetwerk bestemd is voor afname door het algemene publiek of een deel daarvan;
 • h. 
  programmakanaal: het geordende geheel van elektronische producten met beeld, tekst of geluid, dat onder een herkenbare naam wordt uitgezonden via een omroepzender of omroepnetwerk;
 • i. 
  uitzendnet: de transmissiecapaciteit op een omroepnetwerk of een omroepzender die noodzakelijk is om continue een programma of meerdere elkaar opeenvolgende programma’s uit te zenden;
 • j. 
  televisieomroep: omroepdienst die betrekking heeft op televisieprogramma’s;
 • k. 
  radio-omroep: omroepdienst die betrekking heeft op radioprogramma’s;
 • l. 
  televisieprogramma: een programma met beeld of tekst, al dan niet mede met geluidsinhoud;
 • m. 
  radioprogramma: een programma met uitsluitend geluidsinhoud;
 • n. 
  algemene omroep: omroepdienst die bestemd is voor het algemene publiek of een deel daarvan;
 • o. 
  bijzondere omroep: omroepdienst waarbij programma’s gecodeerd worden uitgezonden naar een deel van het algemene publiek, bestaande uit diegenen die met de verzorger van de omroepdienst een tot de ontvangst van het programma strekkende overeenkomst hebben gesloten;
 • p. 
  uitzenden: het al dan niet gecodeerd en ongericht verspreiden van programma’s naar het algemene publiek of een deel daarvan door middel van een omroepzender of een omroepnetwerk;
 • q. 
  zendtijd: de tijd gedurende welke programma’s door middel van een omroepzender of omroepnetwerk worden uitgezonden;
 • r. 
  omroepzender: een radiozendapparaat als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel ii, van de Telecommunicatiewet, dat wordt gebruikt of mede gebruikt voor het uitzenden van programma’s;
 • s. 
  aanbieder van een omroepzender: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitzendcapaciteit door middel van een omroepzender ter beschikking stelt;
 • t. 
  omroepnetwerk: elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van de Telecommunicatiewet, dat wordt gebruikt of mede gebruikt om, hoofdzakelijk met gebruik van kabels, programma’s te verspreiden;
 • u. 
  aanbieder van een omroepnetwerk: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitzendcapaciteit door middel van een omroepnetwerk ter beschikking stelt;
 • v. 
  publieke mediadienst: mediadienst die verzorgd wordt op basis van Hoofdstuk 2;
 • w. 
  commerciële omroepdienst: omroepdienst die verzorgd wordt op basis van Hoofdstuk 3;
 • x. 
  commerciële omroepinstelling: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een commerciële omroepdienst verzorgt;
 • y. 
  Stichting: de Nederlandse Omroep Stichting, genoemd in artikel 2.2;
 • z. 
  raad van bestuur: de raad van bestuur van de Stichting;

aa. raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting;

bb. college van advies: het college van advies, genoemd in artikel 2.13;

cc. Wereldomroep: de Stichting Radio Nederland Wereldomroep, genoemd in artikel 2.39;

dd. STER: de Stichting Etherreclame, genoemd in artikel 2.54;

ee. licentiehouder: een vereniging of stichting die een licentie als bedoeld in artikel 2.18 heeft verkregen;

ff. Commissariaat: het Commissariaat voor de Media, genoemd in artikel 7.1;

gg. teletekstprogramma: een televisieprogramma dat uitsluitend bestaat uit stilstaande tekstbeelden die door de kijker in een door hem bepaalde volgorde en op een door hem bepaald tijdstip kunnen worden geraadpleegd, en dat wordt uitgezonden op dezelfde transmissieruimte van een omroepzender of omroepnetwerk die tevens wordt gebruikt voor het uitzenden van een andere televisieprogramma’s;

hh. reclame-uiting: reclameboodschap, telewinkelboodschap of andere uiting die onmiskenbaar ten gevolge heeft dat het publiek wordt bewogen tot het kopen van een bepaald product of het gebruik maken van een bepaalde dienstverlening, dan wel gunstig wordt gestemd ten aanzien van een bepaald bedrijf, een bedrijfstak of een bepaalde instelling zodat de verkoop van producten of de afname van diensten wordt bevorderd;

 • ii. 
  reclameboodschap: boodschap, niet zijnde een telewinkelboodschap, waarmee onmiskenbaar wordt beoogd het publiek te bewegen tot het kopen van een bepaald product of het gebruik maken van een bepaalde dienstverlening, dan wel gunstig te stemmen ten aanzien van een bepaald bedrijf, een bedrijfstak of een bepaalde instelling teneinde de verkoop van producten of de afname van diensten te bevorderen;

jj. sluikreclame: het anders dan als toegestane reclame-uiting vermelden of tonen van namen, (beeld)merken, producten, diensten of activiteiten van personen, bedrijven of instellingen indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daarmee beoogd of mede beoogd wordt het publiek te bewegen tot het kopen van een bepaald product of het gebruik maken van een bepaalde dienstverlening, dan wel gunstig te stemmen ten aanzien van een bepaald bedrijf, een bedrijfstak of een bepaalde instelling teneinde de verkoop van producten of de afname van diensten te bevorderen. Het vermelden of tonen van een naam, (beeld)merk, product, dienst of activiteit van een persoon, bedrijf of instelling in een programma wordt geacht te geschieden met het oogmerk, bedoeld in de eerste volzin, indien zulks tegen betaling geschiedt.

kk. telewinkelboodschap: boodschap in een televisieprogramma die bestaat uit een rechtstreekse aanbieding aan het publiek met het oog op de levering tegen betaling van producten of diensten;

ll. sponsoring: het verstrekken van financiële of andere bijdragen door een overheidsbedrijf of particuliere onderneming die zich gewoonlijk niet bezighoudt met de verzorging van mediadiensten of media-aanbod, ten behoeve van de totstandkoming of aankoop van media-aanbod, teneinde de verspreiding daarvan naar het algemene publiek of een deel daarvan te bevorderen of mogelijk te maken;

mm. evenement: een tevoren georganiseerde voor het publiek toegankelijke gebeurtenis op het terrein van sport en cultuur;

nn. sportwedstrijd: een wedstrijd of de voorbereiding op een wedstrijd, georganiseerd door of onder auspiciën van de door het NOC*NSF erkende nationale sportorganisaties en hun geledingen, of door vergelijkbare internationale, al dan niet overkoepelende sportorganisaties, dan wel een andere wedstrijd of de voorbereiding op een wedstrijd van een sport die door het NOC*NSF als sport is aangemerkt;

oo. een open kanaal: een televisieprogrammakanaal voor algemene omroep, dat ontvangen kan worden door ten minste 75% van alle huishoudens in Nederland, waarvoor geen andere kosten verschuldigd zijn dan:

1°. het tarief dat een aanbieder van een omroepnetwerk aan de aangeslotenen op het omroepnetwerk in rekening brengt voor de ontvangst van het programma-aanbod van een door de aanbieder met inachtneming van de artikelen 6.9 en 6.10 vast te stellen aantal uitzend-netten; of

2°. de kosten van aankoop of gebruik van technische voorzieningen die de ontvangst van televisieprogramma’s mogelijk maken;

pp. politieke partij: een politieke partij als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet subsidiëring politieke partijen;

qq. uitgever van een persorgaan: een rechtspersoon die een persorgaan uitgeeft;

rr. dagbladmarkt: de door het Stimuleringsfonds voor de pers vastgestelde gemiddelde betaalde oplage, in een kalenderjaar, van persorganen die bestemd zijn voor het publiek in Nederland en ten minste zes keer per week verschijnen;

ss. nieuwsbladmarkt: de door het Stimuleringsfonds voor de pers vastgestelde gemiddelde betaalde oplage, in een kalenderjaar, van persorganen die bestemd zijn voor het publiek in Nederland en ten minste één keer en maximaal vijf keer per week verschijnen;

tt. groep: een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

uu. Europese richtlijn: richtlijn nr. 89/552/EEG i van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten (PbEG L 298), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 97/36/EG i van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 (PbEG L 202).

Artikel 1.2

Onder reclame-uiting als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel hh, wordt niet verstaan het oproepen tot steun aan, of het gunstig stemmen ten aanzien van instellingen met een wetenschappelijk, cultureel, godsdienstig, levensbeschouwelijk, politiek of liefdadig karakter, voor zover deze niet betrekking hebben op het kopen van een bepaald product of het gebruik maken van een bepaalde dienstverlening, die in de handel verkrijgbaar is.

Artikel 1.3

 • 1. 
  Onder de bevoegdheid van Nederland vallen omroepinstellingen die een televisieprogramma verzorgen en krachtens artikel 2 van de Europese richtlijn onder die Nederlandse bevoegdheid vallen.
 • 2. 
  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een omroepinstelling die een radioprogramma verzorgt met dien verstande dat in ieder geval onder de bevoegdheid van Nederland valt een omroepinstelling die een radioprogramma verzorgt dat in Nederland door middel van een omroepzender, satellieten daaronder niet begrepen, wordt uitgezonden.

HOOFDSTUK 2. DE PUBLIEKE MEDIADIENSTEN TITEL 2.1 DE PUBLIEKE MEDIAOPDRACHT Artikel 2.1

 • 1. 
  De publieke mediaopdracht bestaat uit:
 • a. 
  het op landelijk, regionaal en lokaal niveau voorzien in media-aanbod dat de maatschappelijke functies nieuwsvoorziening, opinie en maatschappelijk debat, en cultuur, educatie en specifieke informatie, vervult;
 • b. 
  het verzorgen van media-aanbod bestemd voor landen en gebieden buiten Nederland en voor Nederlanders die buiten de landsgrenzen verblijven;
 • c. 
  het volgen en stimuleren van technologische ontwikkelingen en het aanbieden van media-aanbod aan het publiek via beschikbare nieuwe media- en verspreidingstechnieken.
 • 2. 
  Aan de publieke mediaopdracht wordt uitvoering gegeven door het verzorgen van publieke mediadiensten die voorzien in een evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand media-aanbod, dat zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud (genres), waaronder amusement.
 • 3. 
  Het media-aanbod:
 • a. 
  geeft op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving en weerspiegelt de pluriformiteit aan overtuigingen, opvattingen en interesses die leven onder de bevolking;
 • b. 
  is gericht op en heeft een relevant bereik onder zowel een breed en algemeen publiek, als op bevolkings- en leeftijdgroepen van verschillende omvang en samenstelling met in het bijzonder aandacht voor kleine doelgroepen;
 • c. 
  weerspiegelt en draagt bij aan de Nederlandse nationaliteit met inbegrip van culturele diversiteit in Nederland;
 • d. 
  is onafhankelijk van commerciële invloeden en, behoudens het bepaalde bij of krachtens de wet, van overheidsinvloeden;
 • e. 
  voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen; en
 • f. 
  is voor iedereen toegankelijk, en voldoet daarmee aan de democratische, sociale en culturele behoeften van de Nederlandse samenleving.

TITEL 2.2 DE UITVOERING VAN DE PUBLIEKE MEDIAOPDRACHT

AFDELING 2.2.1 DE LANDELIJKE PUBLIEKE MEDIADIENST Paragraaf 2.2.1.1 De Nederlandse Omroep Stichting

Artikel 2.2

De Nederlandse Omroep Stichting heeft tot taak het uitvoeren van de publieke mediaopdracht, bedoeld in artikel 2.1 op landelijk niveau. Daartoe is de Stichting, naast de andere taken die zij op grond van deze wet heeft, belast met en verantwoordelijk voor:

 • a. 
  de samenstelling van een evenwichtig, samenhangend, gevarieerd en herkenbaar media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst op de verschillende aanbodkanalen en daarvoor noodzakelijke ordening van het media-aanbod op en tussen de diverse aanbodkanalen;
 • b. 
  de verzorging van media-aanbod ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst;
 • c. 
  de vertegenwoordiging van de landelijke publieke mediadienst en de Wereldomroep in internationale organisaties op het gebied van media, alsmede de medewerking aan de oprichting daarvan;
 • d. 
  het in samenwerking met buitenlandse omroepinstellingen meewerken aan Europees media-aanbod, dat mede op het Nederlandse publiek is gericht;
 • e. 
  het ter beschikking stellen van media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst aan het buitenland;
 • f. 
  het behartigen van zaken die van algemeen belang zijn voor de landelijke publieke mediadienst;
 • g. 
  het in samenwerking met de Wereldomroep sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en het vaststellen van normen voor de honorering van freelancers, mede in naam van licentiehouders, de STER en kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag;
 • h. 
  de bekostiging van licentiehouders, de Stichting en kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, op basis van de door Onze Minister beschikbaar gestelde budgetten, het bevorderen van een doelmatige en doeltreffende inzet van die budgetten en het zorgdragen voor geïntegreerde financiële verslaglegging mede ten behoeve van de financiële rekening en verantwoording;
 • i. 
  het inrichten, in stand houden, beheren en exploiteren en regelen van

het gebruik van organen, diensten en faciliteiten, waaronder studio’s en distributie-infrastructuren, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de publieke mediadienst;

 • j. 
  het in stand houden en exploiteren van omroeporkesten, omroepkoren en een muziekbibliotheek.

Artikel 2.3

 • 1. 
  De Stichting kan in het kader van haar taak, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel f, in naam van de gezamenlijke licentiehouders, de STER en kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, overeenkomsten met derden aangaan.
 • 2. 
  De Stichting stelt een gedragscode op ter bevordering van goed bestuur en integriteit ten behoeve van de Stichting, licentiehouders, de STER en kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag. Een gedragscode als bedoeld in de eerste volzin heeft in elk geval betrekking op:
 • a. 
  gedragsregels en aanbevelingen terzake van bestuurlijke organisatie, waaronder beloningen en toezicht;
 • b. 
  gedragsregels terzake van integer handelen van bestuurders en medewerkers;
 • c. 
  gedragsregels terzake van publieke en transparante verantwoording en verslaglegging;
 • d. 
  procedures voor de behandeling van meldingen en vermoedens over mogelijke misstanden; en
 • e. 
  toezicht en naleving van de gedragscode.

Artikel 2.4

De Stichting heeft twee organen: een raad van toezicht en een raad van bestuur.

Artikel 2.5

 • 1. 
  De raad van toezicht bestaat uit een voorzitter en ten hoogste zes andere leden. Benoeming, schorsing en ontslag geschieden bij koninklijk besluit.
 • 2. 
  Voor een van de andere leden kunnen de gezamenlijke ondernemingsraden van de licentiehouders en de Stichting, personen voor benoeming tot lid van de raad van toezicht aanbevelen.
 • 3. 
  Benoeming geschiedt voor een periode van vijf jaren. Herbenoeming voor een aansluitende periode is eenmaal mogelijk.
 • 4. 
  Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met:
 • a. 
  het lidmaatschap van het college van advies;
 • b. 
  het lidmaatschap van de raad van bestuur;
 • c. 
  het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een licentiehouder;
 • d. 
  het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een commerciële omroepinstelling;
 • e. 
  het lidmaatschap van een van beide Kamers der Staten-Generaal, een provinciaal bestuur of een gemeentebestuur;
 • f. 
  het werkzaam zijn bij een ministerie of bij een instelling, een dienst, instelling of bedrijf, ressorterende onder de verantwoordelijkheid van een minister;
 • g. 
  het hebben van financiële of andere belangen bij bedrijven of instellingen en het vervullen van nevenfuncties waardoor een goede vervulling van de functie of de handhaving van de onafhankelijkheid van het betrokken lid of van het vertrouwen daarin in het geding kan zijn.
 • 5. 
  Schorsing en ontslag is mogelijk wegens ongeschiktheid,

disfunctioneren of onverenigbaarheid van functies als bedoeld in het vierde lid. Ontslag is voorts mogelijk op eigen verzoek.

 • 6. 
  De voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een door Onze Minister vast te stellen vergoeding.

Artikel 2.6

 • 1. 
  De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken betreffende de landelijke publieke mediadienst. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde.
 • 2. 
  Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het algemeen belang van de landelijke publieke mediadienst.
 • 3. 
  De werkwijze van de raad van toezicht wordt geregeld in de statuten en reglementen van de Stichting.

Artikel 2.7

 • 1. 
  De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter en twee andere leden. Benoeming, schorsing en ontslag geschieden door de raad van toezicht.
 • 2. 
  Benoeming geschiedt voor een periode van vijf jaar. Herbenoeming voor een aansluitende periode is eenmaal mogelijk.
 • 3. 
  Besluiten van de raad van toezicht tot benoeming, schorsing of ontslag behoeven de instemming van Onze Minister.
 • 4. 
  De voorzitter en de andere leden zijn in dienst van de Stichting. De raad van toezicht stelt hun arbeidsvoorwaarden vast.
 • 5. 
  Het lidmaatschap van de raad van bestuur is onverenigbaar met:
 • a. 
  het lidmaatschap van het college van advies;
 • b. 
  het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een licentiehouder;
 • c. 
  het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een commerciële omroepinstelling;
 • d. 
  het lidmaatschap van een van beide Kamers der Staten-Generaal, een provinciaal bestuur of een gemeentebestuur;
 • e. 
  het werkzaam zijn bij een ministerie of bij een instelling, een dienst, instelling of bedrijf, ressorterende onder de verantwoordelijkheid van een minister;
 • f. 
  het hebben van financiële of andere belangen bij bedrijven of instellingen en het vervullen van nevenfuncties waardoor een goede vervulling van de functie of de handhaving van de onafhankelijkheid van het betrokken lid of van het vertrouwen daarin in het geding kan zijn.
 • 6. 
  De werkwijze van de raad van bestuur wordt geregeld in de statuten en reglementen van de Stichting.
 • 7. 
  Artikel 668a, eerste tot en met vierde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

Artikel 2.8

 • 1. 
  De raad van bestuur is belast met het besturen van de Stichting en draagt zorg voor de uitvoering van de bij of krachtens de wet aan de Stichting opgedragen taken. Daartoe behoren in elk geval:
 • a. 
  het vaststellen van het beleid inzake het totale media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst en de verspreiding daarvan via de verschillende aanbodkanalen;
 • b. 
  de verzorging van media-aanbod ten behoeve de landelijke publieke mediadienst;
 • c. 
  de dagelijkse coördinatie en samenhangende en herkenbare presentatie en ordening van het media-aanbod op en tussen de diverse

aanbodkanalen, waaronder de plaatsing van het door licentiehouders, de Stichting, de STER, de kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, de politieke partijen en de overheid verzorgde media-aanbod op de aanbodkanalen van de landelijke publieke mediadienst met in achtneming van bijzondere rechten en verplichtingen zoals geregeld in deze wet;

 • d. 
  de toekenning van budgetten aan licentiehouders en kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, op basis van de door Onze Minister vastgestelde budgetten;
 • e. 
  het vaststellen van regelingen die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de Stichting;
 • f. 
  het vaststellen van het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.15;
 • g. 
  het aangaan van de prestatieovereenkomst, bedoeld in artikel 2.17; h. het vaststellen van de begroting, bedoeld in artikel 2.96; i. het vaststellen van de jaarrekening;
 • j. 
  het vaststellen van het jaarverslag, bedoeld in artikel 2.11; en k. het vaststellen van wijzigingen van de statuten van de Stichting.
 • 2. 
  De volgende besluiten van de raad van bestuur behoeven de instemming van de raad van toezicht:
 • a. 
  de besluiten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen f tot en met k;
 • b. 
  het doen van investeringen die een in de statuten van de Stichting vastgesteld bedrag te boven gaan;
 • c. 
  het door de Stichting aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien dat van ingrijpende betekenis is voor de Stichting of voor de landelijke publieke mediadienst;
 • d. 
  collectief ontslag van een aanmerkelijk aantal werknemers; en
 • e. 
  het vaststellen van ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers.
 • 3. 
  De raad van bestuur is voorts belast met alles wat niet uitdrukkelijk tot de taken of bevoegdheden van de raad van toezicht behoort.

Artikel 2.9

 • 1. 
  De Stichting verstrekt desgevraagd Onze Minister alle inlichtingen met betrekking tot de werkzaamheden van de Stichting.
 • 2. 
  Onze Minister kan inzage verlangen in zakelijke gegevens en bescheiden van de Stichting voor zover dat voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Artikel 2.10

 • 1. 
  Indien naar het oordeel van Onze Minister de Stichting zijn taken niet of niet naar behoren uitvoert, kan Onze Minister, na overleg met de Stichting, de noodzakelijke voorzieningen treffen.
 • 2. 
  Onze Minister stelt de Tweede Kamer der Staten-Generaal onverwijld in kennis van de door hem getroffen voorzieningen.

Artikel 2.11

 • 1. 
  De Stichting stelt jaarlijks voor 1 juni een jaarverslag vast over het afgelopen kalenderjaar. In het jaarverslag wordt aandacht besteed aan de werkzaamheden van de Stichting, het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkwijze in het bijzonder.
 • 2. 
  De Stichting zendt het verslag aan Onze Minister en maakt het openbaar.

Artikel 2.12

 • 1. 
  Wijzigingen in de statuten van de Stichting behoeven de goedkeuring van Onze Minister.
 • 2. 
  De raad van toezicht en de raad van bestuur kunnen niet besluiten tot ontbinding van de Stichting.

Paragraaf 2.2.1.2 Het college van advies

Artikel 2.13

 • 1. 
  Er is een college van advies dat de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over het beleid inzake het media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst, in het bijzonder met betrekking tot de pluriformiteit.
 • 2. 
  Het college bestaat uit een voorzitter en een aantal andere leden en is als volgt samengesteld:
 • a. 
  licentiehouders benoemen elk één lid;
 • b. 
  de kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag benoemen gezamenlijk één lid.
 • 3. 
  Het college wijst uit zijn midden een voorzitter aan en regelt voorts zijn eigen werkwijze.

Artikel 2.14

 • 1. 
  De raad van bestuur gaat geen overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, aan en neemt de besluiten, bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, onderdelen a, f en g, niet dan nadat het college van advies in de gelegenheid is gesteld daarover te adviseren binnen een door de raad van bestuur te stellen redelijke termijn.
 • 2. 
  Het uitblijven van een advies van het college staat aan het aangaan van de desbetreffende overeenkomst of het nemen van het desbetreffende besluit door de raad van bestuur niet in de weg.
 • 3. 
  Als het college de raad van bestuur gevraagd of ongevraagd heeft geadviseerd over een besluit als bedoeld in het eerste lid, zendt de raad van bestuur het advies samen met het besluit aan de raad van toezicht.

Paragraaf 2.2.1.3 Het beleidsplan en de prestatieovereenkomst

Artikel 2.15

 • 1. 
  De Stichting zendt elke vijf jaar een beleidsplan voor de komende vijf jaar aan Onze Minister.
 • 2. 
  Het beleidsplan bevat in elk geval:
 • a. 
  een beschrijving van de wijze waarop met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet gedurende de komende vijf jaar de landelijke publieke mediadienst wordt verzorgd, tevens uitgewerkt in kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen die betrekking hebben op het media-aanbod en het publieksbereik van de landelijke publieke mediadienst;
 • b. 
  aard en aantal van de programmakanalen, alsmede de daarvoor gewenste frequentieruimte;
 • c. 
  aard en aantal van de overige aanbodkanalen;
 • d. 
  de aanwijzing van de programmakanalen voor de toepassing van de artikelen 6.9 en 6.10;
 • e. 
  een onderbouwd overzicht van de naar verwachting benodigde organisatorische, personele, materiële en financiële middelen; en
 • f. 
  de samenwerking met de Wereldomroep, regionale en lokale publieke mediadiensten en anderen.
 • 3. 
  Onze Minister vraagt de Raad voor cultuur en het Commissariaat

binnen een door de hem te stellen termijn te adviseren over het beleidsplan.

 • 4. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels gesteld worden over de inrichting van het beleidsplan en het tijdstip waarop het aan Onze Minister wordt gezonden.
 • 5. 
  De Stichting maakt het beleidsplan openbaar.

Artikel 2.16

 • 1. 
  Het beleidsplan voor zover het betreft artikel 2.15, tweede lid, onderdelen b en c, behoeft de goedkeuring van Onze Minister. De goedkeuring geschiedt met inachtneming van artikel 3.3, tweede lid, van de Telecommunicatiewet.
 • 2. 
  Als de Stichting wijzigingen wil aanbrengen in het door Onze Minister goedgekeurde deel, neemt zij dat op in de begroting, bedoeld in artikel 2.96. Het eerste lid is alsdan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.17

 • 1. 
  Mede op basis van het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.15, sluiten Onze Minister en de Stichting een prestatieovereenkomst.
 • 2. 
  De prestatieovereenkomst bevat in elk geval afspraken over:
 • a. 
  de na te streven doelen met betrekking tot het media-aanbod en het publieksbereik van de landelijke publieke omroep, vastgelegd in kwalitatieve en kwantitatieve termen;
 • b. 
  de inspanningen en de inzet van financiële middelen voor specifieke onderdelen van het media-aanbod, waaronder in elk geval aanbod op het gebied van kunst, aanbod voor specifieke doelgroepen, in het bijzonder jongeren, en innovatieve projecten, alsmede de inspanningen en inzet van financiële middelen ter waarborging van de continuïteit van het nieuwsaanbod en aanbod op het gebied van kunst.
 • 3. 
  De prestatieovereenkomst heeft een looptijd van vijf jaar.
 • 4. 
  De prestatieovereenkomst heeft geen betrekking op de specifieke inhoud van het media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst.

Paragraaf 2.2.1.4. De verzorging van media-aanbod door licentiehouders

Artikel 2.18

 • 1. 
  Onze Minister kan elke vijf jaar aan verenigingen en stichtingen licenties verlenen voor de verzorging van pluriform media-aanbod met de functie opinie en maatschappelijk debat ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst.
 • 2. 
  Voor een licentie komen alleen in aanmerking verenigingen en stichtingen die:
 • a. 
  rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
 • b. 
  blijkens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk als doel hebben het vanuit een duidelijk omschreven maatschappelijke identiteit en missie verzorgen van media-aanbod met de functie opinie en maatschappelijk debat voor de landelijke publieke mediadienst en het verrichten van alle activiteiten die daarvoor nodig zijn om daarmee een publieke taak van algemeen nut te vervullen;
 • c. 
  in de statuten hebben vastgelegd dat het nemen van deelnemingen in rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 2.89, slechts geschiedt met in achtneming van het daaromtrent bepaalde bij of krachtens deze wet;
 • d. 
  een aantal leden of donateurs hebben dat: 1°. voor verenigingen en stichtingen die in de periode onmiddellijk

voorafgaande aan de licentieverlening een licentie hadden, ten minste

gelijk is aan vijf procent van het totale aantal leden en donateurs van alle verenigingen en stichtingen die een aanvraag hebben ingediend en ten minst 50 000 leden of donateurs hebben, mits het aantal niet lager is dan 50 000;

2°. voor andere verenigingen en stichtingen ten minste 50 000 bedraagt.

 • 3. 
  Het Commissariaat stelt zowel het totale aantal leden en donateurs, als het aantal leden of donateurs per vereniging of stichting vast op een door Onze Minister vast te stellen peildatum.
 • 4. 
  Onder leden en donateurs worden verstaan leden en donateurs die 16 jaar of ouder zijn, in Nederland woonachtig zijn en een jaarlijkse contributie of donatie van ten minste € 7,50 hebben betaald. Genoemd bedrag, waarin de verstrekking van een programmablad niet is begrepen, kan bij algemene maatregel van bestuur naar aanleiding van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindex worden aangepast.
 • 5. 
  Het Commissariaat kan nadere regels stellen over de gegevens die door aanvragers voor de vaststelling van het aantal leden en donateurs verstrekt worden, de wijze waarop deze verstrekt worden en de wijze waarop de vaststelling plaatsvindt.

Artikel 2.19

 • 1. 
  Een licentie wordt op aanvraag verleend voor een periode van vijf jaar en vervalt van rechtswege na afloop van deze periode.
 • 2. 
  Een aanvraag gaat in elk geval vergezeld van de statuten van de aanvrager en een beleidsplan.
 • 3. 
  Het beleidsplan, bedoeld in het tweede lid, bevat in elk geval:
 • a. 
  het concrete voorgenomen beleid van de aanvrager met betrekking tot de wijze waarop de aanvrager uitvoering geeft aan zijn doelstelling en in het bijzonder de mate waarin het te verzorgen media-aanbod de maatschappelijke identiteit en missie weerspiegelt; en
 • b. 
  een beschrijving van de bestuurlijke organisatie en professionele bedrijfsvoering.
 • 4. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over het tijdstip en de wijze waarop aanvragen voor een licentie worden ingediend, de inhoud van de aanvragen, het beleidsplan en de termijn en wijze waarop besluiten op de aanvragen worden genomen.
 • 5. 
  Alvorens te beslissen over de ingediende aanvragen voor een licentie vraagt Onze Minister de Raad voor cultuur, het Commissariaat en de Stichting binnen een door hem te stellen termijn te adviseren over de aanvragen. Het uitblijven van een advies na het verstrijken van de gestelde termijn staat aan het nemen van beslissingen over de aanvragen niet in de weg.
 • 6. 
  Een licentie is niet overdraagbaar.

Artikel 2.20

 • 1. 
  Onze Minister wijst een aanvraag voor een licentie af als niet wordt voldaan aan een of meer van de vereisten van artikel 2.18, tweede lid.
 • 2. 
  Onze Minister kan een aanvraag tevens afwijzen als:
 • a. 
  de aanvrager niet voldoet aan een bij of krachtens artikel 2.19, gesteld vereiste;
 • b. 
  uit de aanvraag naar het oordeel van Onze Minister onvoldoende blijkt dat:

1°. de identiteit en missie in het voorgenomen beleid ten aanzien van het door de aanvrager te verzorgen media-aanbod tot uitdrukking komt,

2°. het door de aanvrager te produceren media-aanbod voldoet aan de daaraan bij of krachtens deze wet gestelde eisen, of

3°. de aanvrager tot een deugdelijke financiële en professionele bedrijfsvoering in staat is; of

 • c. 
  mede op basis van gedragingen in het verleden aannemelijk is dat de aanvrager zich niet zal houden aan de bij of krachtens deze wet gestelde voorschriften.

Artikel 2.21

 • 1. 
  Onze Minister trekt een licentie in als de licentiehouder niet meer voldoet aan de vereisten van artikel 2.18, tweede lid, onderdeel a of b.
 • 2. 
  Onze Minister kan een licentie intrekken als het Commissariaat aan de licentiehouder binnen een periode van een jaar ten minste twee maal een bestuurlijke boete heeft opgelegd wegens overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze wet of artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.
 • 3. 
  Onze Minister kan op verzoek van de raad van bestuur een licentie intrekken als aan de licentiehouder binnen de licentieperiode twee maal een sanctie als bedoeld in artikel 2 103 is opgelegd.

Artikel 2.22

 • 1. 
  Het door een licentiehouder te verzorgen media-aanbod weerspiegelt diens identiteit en missie zoals omschreven in de statuten.
 • 2. 
  Een licentiehouder verzorgt gedurende de licentieperiode in elk geval een aantal uren radio- respectievelijk televisieprogramma’s voor algemene omroep dat ligt tussen een bij algemene maatregel van bestuur vast stellen minimum en maximum, alsmede daaraan gerelateerd overig mediaanbod.
 • 3. 
  In overleg met de raad van bestuur kan worden afgeweken van het tweede lid als dit voor de samenstelling van een samenhangend pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstand media-aanbod op de verschillende aanbodkanalen wenselijk is.
 • 4. 
  Een licentiehouder draagt er zorg voor dat de voor de verspreiding van het door hem verzorgde media-aanbod via de aanbodkanalen van de landelijke publieke mediadienst benodigde gebruiksrechten aan de raad van bestuur kunnen worden verleend en stelt dat media-aanbod ter beschikking van de raad van bestuur.

Paragraaf 2.2.1.5. De verzorging van media-aanbod door de Stichting

Artikel 2.23

 • 1. 
  Voor de verzorging van media-aanbod treft de Stichting zodanige organisatorische voorzieningen dat:
 • a. 
  binnen de landelijke publieke mediadienst deskundigheid voor en continuïteit van het nieuwsaanbod, waaronder actuele sportverslaggeving, zeker gesteld is;
 • b. 
  voldaan wordt aan de hoogste journalistieke eisen, gericht op onafhankelijk, objectief, evenwichtig en waarheidsgetrouw nieuwsaanbod;
 • c. 
  publieke verantwoording wordt afgelegd over de wijze waarop de kwaliteit en de pluriformiteit van het nieuwsaanbod worden gewaarborgd;
 • d. 
  binnen de landelijke publieke mediadienst deskundigheid voor en continuïteit van verzorging van een educatief basisaanbod, in het bijzonder gericht op jeugd en jongeren, en een basisaanbod van bijzondere en experimentele culturele producties zeker gesteld zijn.
 • 2. 
  Tot de organisatorische voorzieningen als bedoeld in het eerste lid behoort in elk geval de inrichting van afzonderlijke productie-eenheden voor het nieuwsaanbod en voor de verzorging van educatief media-

aanbod, elk met een programmatische taak en redactionele zelfstandigheid.

Paragraaf 2.2.1.6. De verzorging van specifiek media-aanbod op kerkelijk of geestelijk terrein

Artikel 2.24

 • 1. 
  Het Commissariaat kan eenmaal in de vijf jaren voor een periode van vijf jaar kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, dan wel rechtspersonen waarin twee of meer van deze genootschappen samenwerken, aanwijzen voor het verzorgen van media-aanbod op kerkelijk of geestelijk terrein ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst.
 • 2. 
  Aanwijzing geschiedt op aanvraag.
 • 3. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over het tijdstip en de wijze waarop aanvragen worden ingediend, de inhoud van de aanvragen en de termijn waarbinnen besluiten op de aanvragen worden genomen.

Artikel 2.25

 • 1. 
  Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag die representatief geacht kunnen worden voor een in Nederland aanwezige kerkelijke of geestelijke hoofdstroming.
 • 2. 
  Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag tonen in hun aanvragen hun representativiteit voor een hoofdstroming naar genoegen van het Commissariaat aan.
 • 3. 
  Er kan per kerkelijke of geestelijke hoofdstroming slechts één kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag worden aangewezen. Als meerdere aanvragen worden ingediend voor een hoofdstroming, bevordert het Commissariaat de samenwerking van die aanvragers. Indien hij daarin niet slaagt, kan het Commissariaat slechts één van de aanvragers aanwijzen.

Artikel 2.26

 • 1. 
  Het Commissariaat wijst een aanvraag af als niet wordt voldaan aan het vereiste van artikel 2.25, eerste of tweede lid.
 • 2. 
  Het Commissariaat kan tevens een aanvraag afwijzen als:
 • a. 
  de aanvrager niet voldoet aan op grond van artikel 2.24, derde lid, gestelde vereisten; of
 • b. 
  mede op basis van gedragingen in het verleden aannemelijk is dat de aanvrager zich niet zal houden aan de bij of krachtens deze wet gestelde voorschriften.

Artikel 2.27

 • 1. 
  Het Commissariaat trekt een aanwijzing in als niet meer voldaan wordt aan de eisen om voor aanwijzing in aanmerking te komen.
 • 2. 
  Het Commissariaat kan een aanwijzing intrekken als het Commissariaat aan het kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag binnen een periode van een jaar ten minste twee maal een bestuurlijke boete heeft opgelegd wegens overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze wet of artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.
 • 3. 
  Het Commissariaat kan op verzoek van de raad van bestuur een aanwijzing intrekken als aan een kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag binnen de periode waarvoor de aanwijzing geldt twee maal een sanctie als bedoeld in artikel 2.103 is opgelegd.

Artikel 2.28

 • 1. 
  Onze Minister stelt jaarlijks op advies van het Commissariaat en de Stichting de totale hoeveelheid uren vast die op de algemene programmakanalen van de landelijke publieke mediadienst, beschikbaar is voor programma’s van kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag.
 • 2. 
  Het Commissariaat kan in bijzondere gevallen of voor bijzondere doeleinden meer uren als bedoeld in het eerste lid vaststellen. Deze extra uren geven geen recht op een vergoeding boven de vergoeding, bedoeld in artikel 2.102.
 • 3. 
  Het Commissariaat stelt jaarlijks de hoeveelheid uren vast die op de algemene programmakanalen van de landelijke publieke mediadienst beschikbaar is voor programma’s van elk van de aangewezen kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijk grondslag.
 • 4. 
  Een aangewezen kerkgenootschap of genootschap op geestelijk grondslag gebruikt de voor hem vastgestelde hoeveelheid uren en de ruimte op de andere aanbodkanalen van de landelijke publieke mediadienst geheel voor programma’s voor algemene omroep en daaraan gerelateerd ander media-aanbod op kerkelijk of geestelijk terrein dat verband houdt met zijn kerkelijke of geestelijke identiteit.

Paragraaf 2.2.1.7 De coördinatie

Artikel 2.29

 • 1. 
  Onverminderd artikel 2.49, eerste lid, zijn de regelingen, bedoeld in artikel 2.8. eerste lid, onderdeel e, en de overige besluiten die de raad van bestuur of de door hem gemandateerden nemen in de uitoefening van hun taken en bevoegdheden bindend voor licentiehouders, de Stichting, de STER, de kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, de politieke partijen en de overheid, voor zover die regelingen en besluiten hen aangaan.
 • 2. 
  De raad van bestuur ziet er op toe dat de regelingen en besluiten worden nageleefd.

Artikel 2.30

Een regeling voor de uitvoering van de taak, genoemd in artikel 2.8, eerste lid, onderdeel c, regelt in elk geval:

 • a. 
  de wijze waarop de ordening van het door licentiehouders, de Stichting, de STER, de kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, de politieke partijen en de overheid verzorgde media-aanbod op de aanbodkanalen van de landelijke publieke mediadienst plaatsvindt;
 • b. 
  waarborgen voor een zodanige ordening van de door licentiehouders verzorgde programma’s op de algemene programmakanalen van de landelijke publieke mediadienst, dat op de algemene televisieprogrammakanalen tussen 16.00 uur en 24.00 uur en op de algemene radioprogrammakanalen tussen 07.00 uur en 19.00 uur de programma’s van de onderscheiden licentiehouders zoveel mogelijk een gelijkwaardige plaats krijgen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de overige programma’s van de landelijke publieke mediadienst; en
 • c. 
  de wijze waarop besluiten over de ordening van het media-aanbod tot stand komen.

Artikel 2.31

De Stichting rapporteert jaarlijks vóór 1 april aan het Commissariaat op de door deze verlangde wijze over de samenstelling van het media-

aanbod van de publieke mediadienst, de bestede middelen en de op de programmakanalen en voor zover mogelijk op de overige aanbodkanalen bestede uren in het afgelopen kalenderjaar, ingedeeld naar functies en genres, bedoeld in artikel 2.1, eerste en tweede lid, en tevens ingedeeld volgens de artikelen 2.71 tot en met 2.76.

Artikel 2.32

 • 1. 
  Licentiehouders, de STER, de kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, de politieke partijen en de overheid verstrekken desgevraagd de raad van toezicht en de raad van bestuur en de door hen daartoe aangewezen medewerkers van de Stichting alle inlichtingen voor zover dat voor de vervulling van de taken van de raad van toezicht en de raad van bestuur redelijkerwijs nodig is.
 • 2. 
  De raad van bestuur en de door hem daartoe aangewezen medewerkers van de Stichting kunnen inzage verlangen in zakelijke gegevens en bescheiden van licentiehouders, de STER, de kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, de politieke partijen en de overheid, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.

AFDELING 2.2.2 DE REGIONALE EN LOKALE PUBLIEKE MEDIADIENSTEN

Paragraaf 2.2.2.1. De aanwijzing van regionale en lokale media-instellingen

Artikel 2.33

 • 1. 
  Voor de verzorging van de publieke mediadiensten op regionaal en lokaal niveau kan het Commissariaat regionale respectievelijk lokale media-instellingen aanwijzen, op aanvraag van die instellingen.
 • 2. 
  Voor aanwijzing als bedoeld in het eerste lid komen alleen in aanmerking regionale respectievelijk lokale media-instellingen die:
 • a. 
  rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
 • b. 
  blijkens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk als doel hebben het op regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van de regionale respectievelijk lokale publieke mediadienst en daartoe een media-aanbod verzorgen dat gericht is op de bevrediging van de in de provincie of gemeente, of een deel van de provincie waarop de instelling zicht richt, levende maatschappelijke behoeften, en het verrichten van alle activiteiten die daartoe nodig zijn, om daarmee een publieke taak van algemeen nut te vervullen;
 • c. 
  op grond van de statuten een orgaan hebben dat het beleid ten aanzien van het media-aanbod bepaalt en dat een zodanige samenstelling heeft dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente of provincie voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Artikel 2.34

 • 1. 
  Aanwijzing van een regionale of een lokale media-instelling vindt pas plaats nadat Provinciale Staten hebben dan wel de gemeenteraad heeft geadviseerd over de vraag of de instelling aan de eisen van deze wet voldoet.
 • 2. 
  Er kan per gemeente slechts één lokale media-instelling worden aangewezen. Indien meer dan één lokale media-instelling aan de eisen van deze wet voldoet, bevordert het College van Burgemeester en Wethouders het samengaan van die instellingen. Indien zij daarin niet slaagt, wijst het Commissariaat één van de instellingen aan. Het slaat

daarbij acht op alle factoren die voor het functioneren van de instelling van belang kunnen zijn.

 • 3. 
  Een media-instelling die een publieke mediadienst verzorgt die bestemd is voor meer dan één provincie of gemeente, wordt alleen dan voor dat gebied aangewezen, indien Provinciale Staten of de gemeenteraden van de desbetreffende provincies of gemeenten het in eerste lid bedoelde advies gezamenlijk hebben uitgebracht. Het Commissariaat stelt daartoe Provinciale Staten en de gemeenteraden van de desbetreffende provincies of gemeenten in kennis van het feit dat een aanvraag is ingediend voor de verzorging van een publieke mediadienst die bestemd is voor meer dan één provincie of gemeente.
 • 4. 
  Een regionale media-instelling wordt alleen aangewezen indien Provinciale Staten zich bereid verklaren voor de bekostiging zorg te dragen.

Artikel 2.35

 • 1. 
  Aanwijzing van een regionale en lokale media-instelling geschiedt voor vijf jaar. Een aanwijzing vervalt van rechtswege na afloop van deze periode.
 • 2. 
  Indien nodig wijst het Commissariaat de dagen en uren aan waarop op de voor de regionale dan wel lokale beschikbare ruimte op een omroepzender programma’s van aangewezen regionale en lokale media-instellingen worden uitgezonden.
 • 3. 
  Provinciale Staten brengen, dan wel de gemeenteraad brengt éénmaal in de vijf jaar aan het Commissariaat advies uit over de vraag of de regionale of lokale media-instelling naar hun of zijn oordeel nog voldoet aan de in artikel 2.33, tweede lid, gestelde vereisten. Indien binnen deze termijn ernstige twijfel bestaat of de regionale of lokale media-instelling nog aan de gestelde vereisten voldoet, kan het Commissariaat een tussentijds advies vragen.
 • 4. 
  Het Commissariaat trekt de aanwijzing van een regionale of lokale media-instelling in als de desbetreffende media-instelling niet meer voldoet aan de vereisten om voor een aanwijzing in aanmerking te komen.
 • 5. 
  Het Commissariaat trekt de aanwijzing van een regionale of lokale media-instelling die niet meer voldoet aan artikel 2.33, tweede lid, onderdeel b of c, niet eerder in dan nadat de desbetreffende media-instelling gedurende vier maanden, gerekend van de dag waarop dit feit is geconstateerd, in de gelegenheid is gesteld wederom aan dit vereiste te voldoen en zij daarin niet is geslaagd.

Artikel 2.36

 • 1. 
  De aanwijzing van een regionale of lokale media-instelling kan door het Commissariaat worden ingetrokken als:
 • a. 
  de regionale of lokale media-instelling in een periode van een jaar geen media-aanbod dat voldoet aan de eisen van deze wet, heeft verzorgd dat gedurende een ononderbroken periode van ten minste twee maanden is verspreid; of
 • b. 
  het Commissariaat aan de regionale of lokale media-instelling binnen een periode van een jaar ten minste twee maal een bestuurlijke boete heeft opgelegd wegens overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze wet of artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.
 • 2. 
  Het Commissariaat stelt Gedeputeerde Staten, respectievelijk het College van Burgemeester en Wethouders van de desbetreffende provincie of gemeente in de gelegenheid binnen een daartoe door het Commissariaat te stellen redelijke termijn zijn zienswijze naar voren te brengen alvorens te beslissen over intrekking van de aanwijzing op grond van het eerste lid, onderdeel a. Het uitblijven van een zienswijze binnen de

gestelde termijn staat aan het nemen van een beslissing door het Commissariaat niet in de weg.

Artikel 2.37

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop aanvragen tot aanwijzing van regionale en lokale media-instellingen worden ingediend, de termijn waarbinnen beslissingen daarop worden genomen, de termijn waarop adviezen worden uitgebracht en de termijn waarop beslissingen inzake aanwijzing of intrekking van een aanwijzing van lokale en regionale media-instellingen in werking treden.

Paragraaf 2.2.2.2 Het media-aanbod van de regionale en lokale mediadienst

Artikel 2.38

 • 1. 
  Het programma-aanbod van de regionale en lokale publieke mediadienst dat wordt uitgezonden op de programmakanalen van de regionale respectievelijk lokale mediadienst, bestaat per kanaal:
 • a. 
  voor ten minste vijftig procent van de (zend)tijd uit programma’s, die in het bijzonder betrekking hebben op de provincie respectievelijk gemeente waarvoor het aanbod bestemd is; en
 • b. 
  voor ten minste een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen percentage uit programma’s als bedoeld in onderdeel a, die door de regionale respectievelijk lokale media-instelling zelf of uitsluitend in haar opdracht zijn geproduceerd.
 • 2. 
  Het Commissariaat kan lokale publieke mediadiensten gedeeltelijk ontheffing verlenen van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, indien in redelijkheid het onverkort nakomen van deze verplichtingen niet gevergd kan worden.
 • 3. 
  Het is een lokale media-instelling toegestaan met de regionale media-instelling in wier verzorgingsgebied zij werkzaam is, een overeenkomst te sluiten met het oog op de samenwerking bij de verzorging van haar radio- en televisieprogramma-aanbod. Daarbij kan worden overeengekomen dat de regionale media-instelling programma-aanbod verzorgt voor de lokale media-instelling of dat de lokale media-instelling programma-aanbod verzorgt voor de regionale media-instelling. De overeenkomst wordt overgelegd aan het Commissariaat.
 • 4. 
  Als een lokale media-instelling een overeenkomst als bedoeld in het derde lid heeft gesloten en deze aan het Commissariaat heeft overgelegd, kan in afwijking van het eerste lid het in dat lid bedoelde programmaaanbod van de lokale publieke mediadienst:
 • a. 
  voor ten minste vijftig procent bestaan uit programma’s die in het bijzonder betrekking hebben op de gemeente waarvoor het programmaaanbod bestemd is, of op de provincie waarbinnen die gemeente gelegen is, met dien verstande dat ten minste een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen gedeelte daarvan in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente waarvoor het programma-aanbod bestemd is; en
 • b. 
  voor ten minste het percentage, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bestaan uit programma’s die door de lokale media-instelling zelf of door de regionale media-instelling waarmee zij de overeenkomst heeft gesloten, dan wel uitsluitend in opdracht van een van hen of van hen beiden, zijn geproduceerd, met dien verstande dat ten minste een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen gedeelte daarvan door de lokale media-instelling zelf of uitsluitend in haar opdracht is geproduceerd.
 • 5. 
  Regionale en lokale media-instellingen rapporteren jaarlijks aan het Commissariaat op de door deze verlangde wijze over de samenstelling

van het media, ingedeeld naar functies en genres, bedoeld in artikel 2.1, eerste en tweede lid, en tevens ingedeeld volgens het eerste lid en de artikelen 2.71 tot en met 2.76.

AFDELING 2.2.3. DE WERELDOMROEP

Paragraaf 2.2.3.1. De taak van de Wereldomroep

Artikel 2.39

De taak van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep is het uitvoeren van de publieke mediaopdracht, bedoeld in artikel 2.1, onderdeel b, door het verzorgen van een publieke mediadienst die gericht is op:

 • a. 
  het informeren van Nederlandstaligen in het buitenland;
 • b. 
  het voorzien in onafhankelijke informatie in landen met een informatieachterstand; en
 • c. 
  het verspreiden van een realistisch beeld van Nederland in het buitenland; en
 • d. 
  het vastleggen van media-aanbod op beeld- en geluidsdragers en het ter beschikking stellen daarvan aan instellingen in het buitenland ter opneming in het eigen media-aanbod van die instellingen.

Paragraaf 2.2.3.2 De organisatie

Artikel 2.40

 • 1. 
  Het bestuur van de Wereldomroep bestaat uit een voorzitter en zes andere leden.
 • 2. 
  De leden van het bestuur worden door Onze Minister benoemd, geschorst en ontslagen. Onze Minister wijst uit de leden de voorzitter aan.
 • 3. 
  Het lidmaatschap van het bestuur van de Wereldomroep is onverenigbaar met:
 • a. 
  het lidmaatschap van het college van advies;
 • b. 
  het lidmaatschap van de raad van bestuur;
 • c. 
  het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een licentiehouder;
 • d. 
  het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een commerciële omroepinstelling;
 • e. 
  het lidmaatschap van een van beide Kamers der Staten-Generaal, een provinciaal bestuur of een gemeentebestuur;
 • f. 
  het werkzaam zijn bij een ministerie of bij een instelling, een dienst, instelling of bedrijf, ressorterende onder de verantwoordelijkheid van een minister;
 • g. 
  het hebben van financiële of andere belangen bij bedrijven of instellingen en het vervullen van nevenfuncties waardoor een goede vervulling van de functie of de handhaving van de onafhankelijkheid van het betrokken lid of van het vertrouwen daarin in het geding kan zijn.
 • 4. 
  Schorsing en ontslag is mogelijk wegens ongeschiktheid, disfunctioneren of onverenigbaarheid van functies als bedoeld in het vierde lid. Ontslag is voorts mogelijk op eigen verzoek.

Artikel 2.41

 • 1. 
  De Wereldomroep heeft een adviesraad die het bestuur van de Wereldomroep van advies dient over de inhoud van het media-aanbod van de Wereldomroep.
 • 2. 
  Onze Minister benoemt, schorst en ontslaat de leden van de adviesraad. De leden worden voor een periode van vijf jaar benoemd. Herbenoeming voor een aansluitende periode is éénmaal mogelijk.
 • 3. 
  De adviesraad regelt zijn werkwijze in een reglement dat de instemming van het bestuur van de Wereldomroep behoeft.

Artikel 2.42

 • 1. 
  Het bestuur van de Wereldomroep is voor het gevoerde en te voeren beleid verantwoording verschuldigd aan Onze Minister.
 • 2. 
  De Wereldomroep verstrekt Onze Minister desgevraagd alle inlichtingen met betrekking tot de werkzaamheden van de Wereldomroep.
 • 3. 
  Onze Minister kan inzage verlangen in zakelijke gegevens en bescheiden van de Wereldomroep voor zover dat voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Artikel 2.43

 • 1. 
  Het bestuur van de Wereldomroep stelt jaarlijks voor 1 juni een jaarverslag vast over het afgelopen kalenderjaar. In het jaarverslag wordt aandacht besteed aan de werkzaamheden van de Wereldomroep, het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkzaamheden in het bijzonder.
 • 2. 
  Het bestuur zendt het jaarverslag aan Onze Minister en maakt het openbaar.

Artikel 2.44

 • 1. 
  Wijzigingen in de statuten van de Wereldomroep behoeven de goedkeuring van Onze Minister.
 • 2. 
  Het bestuur van de Wereldomroep kan niet besluiten tot ontbinding van de Wereldomroep.

Paragraaf 2.2.3.3 Het beleidsplan en de prestatieovereenkomst

Artikel 2.45

 • 1. 
  De Wereldomroep zendt elke vijf jaar een beleidsplan voor de komende vijf jaar aan Onze Minister.
 • 2. 
  Het beleidsplan bevat in elk geval:
 • a. 
  een beschrijving van de wijze waarop de Wereldomroep gedurende de komende vijf jaar uitvoering geeft aan zijn taken, genoemd in artikel 2.39, tevens uitgewerkt in kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen die betrekking hebben op het media-aanbod en het publieksbereik van de Wereldomroep;
 • b. 
  aard en aantal van de te gebruiken aanbodkanalen;
 • c. 
  een overzicht van de activiteiten in binnen- en buitenland;
 • d. 
  een overzicht van de naar verwachting benodigde organisatorische, personele, materiële en financiële middelen; en
 • e. 
  de samenwerking met de landelijke publieke mediadienst, regionale en lokale publieke mediadiensten en anderen.
 • 3. 
  Onze Minister vraagt de Raad voor cultuur en het Commissariaat binnen een door hem te stellen termijn te adviseren over het beleidsplan.
 • 4. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels gesteld worden over de inrichting van het beleidsplan en het tijdstip waarop het aan Onze Minister wordt gezonden.

Artikel 2.46

 • 1. 
  De voorstellen, bedoeld in artikel 2.45, tweede lid, onderdelen b en c, behoeven de goedkeuring van Onze Minister.
 • 2. 
  Als de Wereldomroep wijzigingen wil aanbrengen in de door Onze Minister goedgekeurde voorstellen, kan zij daarvoor onderbouwde

voorstellen doen in de begroting, bedoeld in artikel 2 106. Het eerste lid is alsdan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.47

 • 1. 
  Mede op basis van het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.46, sluiten Onze Minister en de Wereldomroep een prestatieovereenkomst.
 • 2. 
  De prestatieovereenkomst bevat in elk geval afspraken over de na te streven doelen met betrekking tot het media-aanbod en het publieksbereik van de Wereldomroep, vastgelegd in kwalitatieve en kwantitatieve termen.
 • 3. 
  De prestatieovereenkomst heeft een looptijd van vijf jaar.
 • 4. 
  De prestatieovereenkomst heeft geen betrekking op de specifieke inhoud van het media-aanbod van de Wereldomroep.

Paragraaf 2.2.3.4. De verzorging van het media-aanbod van de Wereldomroep

Artikel 2.48

 • 1. 
  Het verzorgen van televisieprogramma’s door de Wereldomroep geschiedt in samenwerking met de Stichting.
 • 2. 
  Ten behoeve van de verzorging van radioprogramma’s door de Wereldomroep vindt samenwerking met de Stichting plaats.

TITEL 2.3. NADERE VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT HET MEDIA-AANBOD VAN DE PUBLIEKE MEDIADIENSTEN

AFDELING 2.3.1 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EN ONAFHANKELIJKHEID VAN HET MEDIA-AANBOD VAN DE PUBLIEKE MEDIADIENSTEN

Artikel 2.49

 • 1. 
  De Stichting, licentiehouders, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, regionale en lokale media-instellingen, de Wereldomroep en de STER bepalen, onverminderd het bepaalde bij of krachtens deze wet, vorm en inhoud van het door hen verzorgde media-aanbod en zijn daar verantwoordelijk voor.
 • 2. 
  De Stichting, licentiehouders, regionale en lokale media-instellingen en de Wereldomroep brengen in overeenstemming met hun werknemers die zijn belast met de verzorging en samenstelling van het media-aanbod een redactiestatuut tot stand waarin de journalistieke rechten en plichten van deze werknemers worden geregeld, waaronder in elk geval waarborgen dat normen inzake journalistieke deontologie en kwaliteit worden gehanteerd en waarborgen voor redactionele onafhankelijkheid ten opzichte van adverteerders, sponsors en anderen die bijdragen hebben verstrekt ten behoeve van de totstandkoming van media-aanbod.

AFDELING 2.3.2 RECLAME EN TELEWINKELEN

Paragraaf 2.3.2.1. Algemene bepalingen over opneming van reclame en telewinkelen in het media-aanbod

Artikel 2.50

 • 1. 
  Het media-aanbod van de landelijke, regionale en lokale publieke mediadienst en de Wereldomroep bevat geen reclameboodschappen en telewinkelboodschappen, tenzij dit bij of krachtens deze wet is toegestaan.
 • 2. 
  Het media-aanbod van de landelijke, regionale en lokale publieke

mediadienst en de Wereldomroep bevat voorts geen andere reclameuitingen, tenzij dat niet vermijdbaar is. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de gevallen waarin een reclame-uiting niet vermijdbaar kan worden geacht en in welke gevallen reclame-uitingen zijn toegestaan.

 • 3. 
  Het Commissariaat kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in het tweede lid, eerste volzin.
 • 4. 
  Het media-aanbod van de landelijke, regionale en lokale publieke mediadienst en de Wereldomroep bevat geen oproepen in het kader van leden- of donateurwerving, verenigingsactiviteiten als bedoeld in artikel 2.88, derde lid, of nevenactiviteiten als bedoeld in artikel 2.86, tenzij dat volgens door het Commissariaat te stellen regels is toegestaan.

Artikel 2.51

 • 1. 
  In het media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst en de Wereldomroep kunnen reclameboodschappen en telewinkelbood-schappen die zijn aangeboden door derden worden opgenomen.
 • 2. 
  Reclameboodschappen en telewinkelboodschappen, inclusief omlijsting daarvan, in het media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst en de Wereldomroep worden verzorgd door de STER.

Artikel 2.52

 • 1. 
  Regionale en lokale media-instellingen kunnen reclameboodschappen en telewinkelboodschappen die zijn aangeboden door derden, alsmede een omlijsting daarvan, verzorgen en opnemen in het media-aanbod van de regionale respectievelijk lokale publieke mediadienst.
 • 2. 
  De STER kan op verzoek van regionale en lokale media-instellingen reclameboodschappen en telewinkelboodschappen verzorgen die worden opgenomen in het media-aanbod van die instellingen.

Artikel 2.53

De STER en de regionale en lokale media-instellingen die reclameboodschappen en telewinkelboodschappen verzorgen, dragen er zorg voor dat zij aangesloten zijn bij de Nederlandse Reclame Code of een vergelijkbare door de Stichting Reclame Code tot stand gebrachte regeling en ter zake onderworpen zijn aan het toezicht van de Stichting Reclame Code. Zij tonen dit aan door middel van een aan het Commissariaat over te leggen schriftelijke verklaring van de Stichting Reclame Code.

Paragraaf 2.3.2.2 De Stichting Etherreclame

Artikel 2.54

 • 1. 
  Het bestuur van de Stichting Etherreclame bestaat uit een voorzitter en vier andere leden.
 • 2. 
  De voorzitter en de andere leden van het bestuur worden door Onze Minister benoemd, geschorst en ontslagen. Drie van de leden worden benoemd op voordracht van de Stichting. Onze Minister wijst uit de leden de voorzitter aan.
 • 3. 
  Benoeming geschiedt voor een periode van vijf jaar. Herbenoeming voor een aansluitende periode is éénmaal mogelijk.
 • 4. 
  Schorsing en ontslag is mogelijk wegens ongeschiktheid, disfunctioneren of het hebben van financiële of andere belangen bij bedrijven of instellingen en het vervullen van nevenfuncties waardoor een goede vervulling van de functie of de handhaving van de onafhankelijkheid van het betrokken lid of van het vertrouwen daarin in het geding kan zijn. Ontslag is voorts mogelijk op eigen verzoek.
 • 5. 
  Onze Minister kan twee waarnemers in het bestuur aanwijzen. Deze waarnemers hebben een raadgevende stem.

Artikel 2.55

 • 1. 
  Het bestuur van de STER stelt de tarieven vast voor reclameboodschappen en telewinkelboodschappen in het media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst.
 • 2. 
  Een besluit tot vaststelling van de tarieven wordt terstond aan Onze Minister meegedeeld.
 • 3. 
  Binnen één maand na ontvangst van het besluit kan Onze Minister het besluit geheel of ten dele vernietigen. Bij dit besluit kan Onze Minister zelf de tarieven vaststellen, dan wel bepalen dat het bestuur van de STER opnieuw terzake een besluit neemt met inachtneming van het besluit van Onze Minister.
 • 4. 
  Op het nieuwe besluit van het bestuur van de STER zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.56

 • 1. 
  De STER verstrekt Onze Minister desgevraagd alle inlichtingen met betrekking tot de werkzaamheden van de Wereldomroep.
 • 2. 
  Onze Minister kan inzage verlangen in zakelijke gegevens en bescheiden van de STER voor zover dat voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Artikel 2.57

 • 1. 
  De STER stelt jaarlijks voor 1 juni een jaarverslag vast over het afgelopen kalenderjaar. In het jaarverslag wordt aandacht besteed aan de werkzaamheden van de STER, het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkwijze in het bijzonder.
 • 2. 
  De STER zendt het verslag aan Onze Minister en maakt het openbaar.

Artikel 2.58

 • 1. 
  Wijzigingen in de statuten van de STER behoeven de goedkeuring van Onze Minister.
 • 2. 
  Het bestuur van de STER kan niet besluiten tot ontbinding van de stichting.

Paragraaf 2.3.2.3 Specifieke voorschriften voor het opnemen van reclame in het media-aanbod

Artikel 2.59

 • 1. 
  Reclameboodschappen en telewinkelboodschappen in het programma-aanbod op de programmakanalen van de landelijke, regionale en lokale publieke mediadienst en de Wereldomroep zijn als zodanig herkenbaar en door akoestische of optische middelen duidelijk onderscheiden van de overige inhoud van het programma-aanbod. Subliminale technieken zijn niet toegestaan.
 • 2. 
  Het aandeel reclameboodschappen en telewinkelboodschappen inclusief omlijsting in het programma-aanbod op de programmakanalen van de landelijke, regionale en lokale publieke mediadienst en de Wereldomroep bedraagt:
 • a. 
  per programmakanaal niet meer dan een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen percentage van de totale duur per jaar, welk percentage niet meer bedraagt dan tien en voor radio- en televisieprogramma-aanbod kan verschillen;
 • b. 
  per programmakanaal niet meer dan vijftien procent van de totale duur per dag;
 • c. 
  en per uur niet meer dan twaalf minuten.
 • 3. 
  Ten hoogste eenderde van de voor reclame en telewinkelbood-schappen beschikbare tijd wordt gebruikt voor omlijsting van reclameboodschappen en telewinkelboodschappen.
 • 4. 
  Reclameboodschappen en telewinkelboodschappen in het programma-aanbod op de programmakanalen van de landelijke, regionale en lokale publieke en de Wereldomroep mediadienst worden zodanig geplaatst dat:
 • a. 
  zij worden uitgezonden in blokken die inclusief omlijsting ten minste anderhalve minuut voor televisie en één minuut voor radio duren;
 • b. 
  zij op zondagen niet worden uitgezonden direct voorafgaand aan of direct aansluitend op programma’s van kerkelijke of geestelijke aard, tenzij de voor de inhoud van zodanig programma verantwoordelijke instelling daartegen geen bezwaar heeft gemaakt;
 • c. 
  zij niet worden uitgezonden direct voorafgaande aan of direct aansluitend op programma’s die in het bijzonder bestemd zijn voor minderjarigen beneden de leeftijd van twaalf jaar;
 • d. 
  programma’s niet worden onderbroken, behoudens het bepaalde in artikel 2.60.
 • 5. 
  Telewinkelboodschappen duren elk ten hoogste één minuut en een blok als bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, bestaat voor ten hoogste tweederde van de duur uit telewinkelboodschappen.

Artikel 2.60

 • 1. 
  Programma’s van de landelijke, regionale en lokale publieke mediadienst en de Wereldomroep kunnen slechts worden onderbroken door reclameboodschappen of telewinkelboodschappen als:
 • a. 
  het te onderbreken programma langer duurt dan anderhalf uur voor televisie, dan wel drie kwartier voor radio;
 • b. 
  het programma bestaat uit het volledige verslag of de volledige weergave van een evenement;
 • c. 
  de onderbreking plaatsvindt tijdens de in het evenement voorkomende gebruikelijke pauzes of tussen de in het evenement voorkomende zelfstandige onderdelen;
 • d. 
  de onderbreking ten minste anderhalve minuut duurt voor televisie, dan wel één minuut voor radio;
 • e. 
  de voor de inhoud van het programma verantwoordelijke instelling geen bezwaar heeft gemaakt tegen de onderbreking op grond van afbreuk aan de integriteit, het karakter of de samenhang van het programma; en
 • f. 
  de onderbreking geen afbreuk doet aan de rechten van rechthebbenden.
 • 2. 
  Programma’s als bedoeld in het eerste lid kunnen ten hoogste eenmaal per vijfenveertig minuten voor televisie, dan wel ten hoogste eenmaal per dertig minuten voor radio worden onderbroken.
 • 3. 
  Programma’s van kerkelijke of geestelijke aard en programma’s die in het bijzonder bestemd zijn voor minderjarigen beneden de leeftijd van twaalf jaar worden niet onderbroken.

Artikel 2.61

De artikelen 2.59 en 2.60 zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing op het overige media-aanbod van de publieke omroepdiensten.

Paragraaf 2.3.2.4. Inkomsten uit reclame en telewinkelen

Artikel 2.62

 • 1. 
  De STER doet jaarlijks voor 1 augustus aan Onze Minister opgave van de inkomsten uit de verzorging van reclameboodschappen en telewinkelboodschappen voor de landelijke publieke mediadienst en de Wereldomroep die zij naar verwachting in het volgende kalenderjaar zal verwerven. Zij doet bovendien jaarlijks voor 1 september aan Onze Minister opgave van deze inkomsten die zij naar verwachting in het lopende kalenderjaar zal verwerven.
 • 2. 
  Onze Minister zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van deze opgaven ter kennisneming aan het Commissariaat, de Stichting en de Wereldomroep.

Artikel 2.63

De inkomsten die de STER verwerft uit de verzorging van reclameboodschappen en telewinkelboodschappen voor de landelijke publieke mediadienst stelt zij, na aftrek van haar door Onze Minister goedgekeurde uitgaven ter beschikking van Onze Minister.

Artikel 2.64

 • 1. 
  Inkomsten uit reclameboodschappen en telewinkelboodschappen die zijn opgenomen in het media-aanbod van de regionale of lokale publieke mediadienst worden, na aftrek van de direct daarmee verband houdende kosten en het met toepassing van artikel 8.5 vastgestelde bedrag, door de regionale respectievelijk lokale media-instelling gebruikt voor de verzorging van het media-aanbod van de regionale respectievelijk lokale publieke mediadienst.
 • 2. 
  Regionale en lokale media-instellingen die reclameboodschappen en telewinkelboodschappen opnemen in het media-aanbod van de regionale respectievelijk lokale publieke mediadienst, voldoen jaarlijks het met toepassing van artikel 8.5 vastgestelde bedrag aan het Commissariaat. Het Commissariaat stelt dit bedrag ter beschikking van Onze Minister.
 • 3. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop inzicht moet worden gegeven in de financiën die betrekking hebben op de verzorging van reclameboodschappen en telewinkelboodschappen in het media-aanbod van de regionale en lokale media-instellingen.

AFDELING 2.3.3 SPONSORING

Artikel 2.65

 • 1. 
  Media-aanbod van de landelijke, regionale en lokale publieke mediadienst en de Wereldomroep wordt niet gesponsord.
 • 2. 
  Het eerste lid is niet van toepassing op:
 • a. 
  media-aanbod van culturele aard;
 • b. 
  media-aanbod, bestaande uit het verslag of de weergave van een of meer sportevenementen of sportwedstrijden;
 • c. 
  media-aanbod, bestaande uit het verslag of de weergave van evenementen ten behoeve van ideële doeleinden.
 • 3. 
  Media-aanbod als bedoeld in het tweede lid wordt niet gesponsord als:
 • a. 
  dit geheel of gedeeltelijk bestaat uit nieuws, actualiteiten of politieke informatie; of
 • b. 
  in het bijzonder is bestemd voor minderjarigen beneden de leeftijd van twaalf jaar.

Artikel 2.66

 • 1. 
  Bij gesponsord media-aanbod wordt in afwijking van artikel 2.50, tweede lid, ter informatie van het publiek duidelijk vermeld dat en door wie het media-aanbod is gesponsord.
 • 2. 
  Bij gesponsorde radio- of televisieprogramma’s vindt de in het eerste lid bedoelde vermelding plaats door aan het begin of het einde van het programma alle sponsors te vermelden.
 • 3. 
  Bij een gesponsord televisieprogramma:
 • a. 
  geschiedt de sponsorvermelding door middel van naam of (beeld)merk;
 • b. 
  duurt de vermelding in totaal ten hoogste vijf seconden;
 • c. 
  bestaat de vermelding, voor zover deze niet plaatsvindt op de aan- of aftiteling, uitsluitend uit stilstaande beelden; en
 • d. 
  is de vermelding niet beeldvullend.
 • 4. 
  Het tweede en derde lid zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing op het overige media-aanbod van de publieke omroepdiensten.
 • 5. 
  De sponsorvermelding is voorts zodanig vormgegeven dat deze niet voldoet aan de definitie van reclameboodschap.
 • 6. 
  In gesponsord media-aanbod worden geen producten of diensten van een sponsor getoond of vermeld, indien deze een sponsorbijdrage in geld heeft verstrekt.
 • 7. 
  Het eerste tot en met zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing op media-aanbod waarvoor een overheidsinstelling of een andere instelling dan bedoeld in artikel 1.1, onderdeel ll, een financiële of andere bijdrage heeft verstrekt ten behoeve van de totstandkoming of aankoop van dat media-aanbod teneinde de verspreiding naar het publiek te bevorderen of mogelijk te maken.

Artikel 2.67

 • 1. 
  Sponsorbijdragen mogen uitsluitend rechtstreeks van de sponsors en door middel van een schriftelijke overeenkomst worden bedongen of aanvaard.
 • 2. 
  Er worden geen sponsorbijdragen bedongen of aanvaard van personen, bedrijven of instellingen:
 • a. 
  die zich voornamelijk bezighouden met de productie of verkoop van sigaretten of andere tabaksproducten; of
 • b. 
  die gebruik maken van namen of (beeld)merken die tevens worden gebruikt door personen, bedrijven of instellingen als bedoeld in onderdeel a, of daarmee een zo sterke gelijkenis vertonen dat het publiek redelijkerwijs de indruk krijgt dat het mede de naam of het (beeld)merk van een persoon, bedrijf of instelling als bedoeld in onderdeel a betreft.

Artikel 2.68

 • 1. 
  De Stichting, licentiehouders en kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag zenden binnen één week na de totstandkoming van een sponsorovereenkomst, doch in ieder geval vóór de beoogde datum van aanbieding aan het publiek van het media-aanbod waarop de overeenkomst betrekking heeft, een afschrift hiervan aan de raad van bestuur.
 • 2. 
  Als de raad van bestuur een sponsorovereenkomst in strijd acht met het gemeenschappelijke belang van de landelijke publieke mediadienst, en de raad van bestuur dit binnen twee weken na ontvangst van het afschrift van de overeenkomst, doch in ieder geval vóór de beoogde datum van aanbieding aan het publiek, schriftelijk heeft medegedeeld, wordt het media-aanbod waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet

aan het publiek aangeboden, tenzij de overeenkomst wordt ontbonden of gewijzigd.

 • 3. 
  Als de sponsorovereenkomst wordt gewijzigd, zijn het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.69

Als een gesponsord programma uit het buitenland is aangekocht en daar als programma naar het publiek is uitgezonden, zijn de artikelen 2.65 tot en met 2.68 alleen van toepassing voor zover sponsorbijdragen worden verstrekt voor de aankoop van het programma.

Artikel 2.70

 • 1. 
  De Stichting, licentiehouders, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, de Wereldomroep, regionale en lokale media-instellingen brengen jaarlijks schriftelijk verslag uit aan het Commissariaat omtrent de inkomsten uit sponsorbijdragen, het gesponsorde media-aanbod en de hoedanigheid van de sponsors, gespecificeerd per onderdeel van het media-aanbod.
 • 2. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de inrichting van het verslag, de termijn waarbinnen het verslag moet worden uitgebracht en de periode waarop het verslag betrekking heeft.
 • 3. 
  Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op bijdragen van overheidsinstellingen en andere instellingen dan bedoeld in artikel 1.1, onderdeel ll.

AFDELING 2.3.4 EUROPESE PRODUCTIES, ONAFHANKELIJKE PRODUCTIES, NEDERLANDS- EN FRIESTALIGE PRODUCTIES EN FILMS

Paragraaf 2.3.4.1 Europese en onafhankelijke producties

Artikel 2.71

 • 1. 
  Ten minste vijftig procent van de totale duur van de uitzendingen op een televisieprogrammakanaal van de landelijke en regionale publieke mediadienst bestaat uit televisieprogramma’s die kunnen worden aangemerkt als Europese producties in de zin van artikel 6 van de Europese richtlijn.
 • 2. 
  Het televisieprogramma-aanbod van de Wereldomroep bestaat voor ten minste vijftig procent uit televisieprogramma’s als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2.72

 • 1. 
  Ten minste tien procent van de totale duur van de uitzendingen op een televisieprogrammakanaal van de landelijke en regionale publieke mediadienst bestaat uit programma’s als bedoeld in artikel 2.71, die kunnen worden aangemerkt als onafhankelijke producties.
 • 2. 
  Het televisieprogramma-aanbod van de Wereldomroep bestaat voor ten minste tien procent uit programma’s als bedoeld in artikel 2.71, die kunnen worden aangemerkt als onafhankelijke producties.
 • 3. 
  Ten minste een derde deel van de programma’s, bedoeld in het eerste en tweede lid, is niet ouder dan vijf jaar.

Artikel 2.73

 • 1. 
  Als onafhankelijke producties worden aangemerkt programma’s die niet geproduceerd zijn door:
 • a. 
  de Stichting, een licentiehouder, een regionale of lokale publieke media-instelling of een kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag;
 • b. 
  een commerciële omroepinstelling;
 • c. 
  een buitenlandse omroepinstelling;
 • d. 
  een rechtspersoon waarin een instelling als bedoeld in onderdeel a, b, of c, al dan niet door middel van een of meer dochtermaatschappijen, een belang van meer dan vijfentwintig procent heeft;
 • e. 
  een rechtspersoon waarin twee of meer instellingen als bedoeld in de onderdelen a tot en met c, al dan niet door middel van een of meer van hun onderscheidene dochtermaatschappijen, tezamen een belang van meer dan vijftig procent hebben; of
 • f. 
  een vennootschap waarin een instelling als bedoeld in onderdeel a, b, of c, dan wel een of meer van haar dochtermaatschappijen, als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden.
 • 2. 
  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de toepassing van dit artikel en artikel 2.72, en kunnen regels worden gesteld op grond waarvan in andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen programma-aanbod wordt aangemerkt als onafhankelijk product.

Artikel 2.74

Voor de toepassing van de artikelen 2.71 tot en met 2.73 blijft buiten beschouwing:

 • a. 
  programma-aanbod dat bestaat uit nieuws;
 • b. 
  programma-aanbod dat betrekking heeft op sport;
 • c. 
  programma-aanbod dat het karakter van een spel heeft, met uitzondering van programma-aanbod met de functie cultuur of educatie dat mede het karakter van een spel heeft;
 • d. 
  het teletekstprogramma van de landelijke mediadienst; en
 • e. 
  programma-aanbod van de STER, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, politieke partijen en de overheid.

Artikel 2.75

 • 1. 
  Ten minste veertig procent van het budget, bedoeld in artikel 2.99, eerste lid, onderdeel a, wordt besteed aan media-aanbod dat kan worden aangemerkt als extern product.
 • 2. 
  Als extern product wordt aangemerkt media-aanbod dat niet is geproduceerd door de Stichting, een licentiehouder of een kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag.

Paragraaf 2.3.4.2 Nederlands- en Friestalige producties

Artikel 2.76

 • 1. 
  Ten minste vijftig procent van de totale duur van de uitzendingen op een televisieprogrammakanaal van de landelijke, regionale en lokale publieke mediadienst bestaat uit oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige programma’s.
 • 2. 
  Voor de toepassing van het eerste lid blijft programma-aanbod dat bestaat uit reclameboodschappen en hun omlijsting en telewinkelbood-schappen, alsmede programma-aanbod van, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, politieke partijen en de overheid buiten beschouwing.
 • 3. 
  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de ondertiteling van televisieprogramma’s. Daarbij kan onder meer worden bepaald welk percentage van het programma-aanbod van de landelijke publieke mediadienst bestaat uit programma’s als bedoeld in

het eerste lid, die voorzien zijn van ondertiteling ten behoeve van mensen met een auditieve beperking.

 • 4. 
  Het Commissariaat kan in bijzondere gevallen op aanvraag en onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van het eerste lid.
 • 5. 
  Het eerste lid is niet van toepassing op programma-aanbod voor bijzondere omroep.

Paragraaf 2.3.4.3 Films

Artikel 2.77

In het televisieprogramma-aanbod van de landelijke, regionale en lokale publieke mediadienst en de Wereldomroep worden geen films opgenomen buiten de met de rechthebbenden overeengekomen periodes.

AFDELING 2.3.5 DE STICHTING STIMULERINGSFONDS NEDERLANDSE CULTURELE OMROEPPRODUCTIES

Paragraaf 2.3.5.1 De taak van de stichting

Artikel 2.78

 • 1. 
  De Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties heeft tot taak het verstrekken van financiële bijdragen voor de ontwikkeling en vervaardiging van media-aanbod van bijzondere Nederlandse culturele aard, ten behoeve van de Stichting, licentiehouders, kerkgenootschappen of genootschappen op geestelijke grondslag, regionale media-instellingen en de Wereldomroep.
 • 2. 
  Voor de uitvoering van de taak van het Stimuleringsfonds verstrekt Onze Minister jaarlijks aan de stichting uit de middelen bedoeld in artikel 2.94 een uitkering. De hoogte van de uitkering is ten minste gelijk aan eenzestiende deel van de afgedragen inkomsten van de STER van dat jaar.

Paragraaf 2.3.5.2 De organisatie

Artikel 2.79

 • 1. 
  Het Stimuleringsfonds heeft een bestuur dat bestaat uit een voorzitter en zes andere leden.
 • 2. 
  De leden van het bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door Onze Minister. Twee leden worden benoemd uit de kring van de publieke mediadiensten en twee leden uit de kring van de film- en podiumkunsten. Van de andere leden wordt één tot voorzitter benoemd.
 • 3. 
  Schorsing en ontslag is mogelijk wegens ongeschiktheid, disfunctioneren of het hebben van financiële of andere belangen bij bedrijven of instellingen en het vervullen van nevenfuncties waardoor een goede vervulling van de functie of de handhaving van de onafhankelijkheid van het betrokken lid of van het vertrouwen daarin in het geding kan zijn. Ontslag is voorts mogelijk op eigen verzoek.

Artikel 2.80

 • 1. 
  Het Stimuleringsfonds zendt jaarlijks vóór 1 oktober een begroting aan Onze Minister.
 • 2. 
  De begroting bevat in elk geval:
 • a. 
  het beleid en een toelichting op de begrotingsposten voor de ontwikkeling en vervaardiging van media-aanbod ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst en de Wereldomroep;
 • b. 
  het beleid en een toelichting op de begrotingsposten voor de

ontwikkeling en vervaardiging van media-aanbod ten behoeve van de regionale publieke mediadienst;

 • c. 
  het beleid en een toelichting op de begrotingsposten voor de overige stimuleringsmaatregelen;
 • d. 
  een toelichting op de begrotingsposten voor personeel, organisatie en bestuur.

Artikel 2.81

 • 1. 
  Het Stimuleringsfonds zendt jaarlijks vóór 1 mei de jaarrekening aan Onze Minister.
 • 2. 
  Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing op de jaarrekening, met dien verstande dat de winsten verliesrekening wordt vervangen door een exploitatierekening; op deze rekening zijn de bepalingen omtrent de winst- en verliesrekening zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Bepalingen omtrent winst en verlies zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op het exploitatiesaldo.
 • 3. 
  Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 2.82

De begroting en de jaarrekening van het Stimuleringsfonds behoeven de goedkeuring van Onze Minister.

Artikel 2.83

 • 1. 
  Het bestuur van het Stimuleringsfonds is voor het gevoerde en te voeren beleid verantwoording verschuldigd aan Onze Minister.
 • 2. 
  Het Stimuleringsfonds verstrekt desgevraagd aan Onze Minister alle inlichtingen met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting.
 • 3. 
  Onze Minister kan inzage verlangen in zakelijke gegevens en bescheiden van het Stimuleringsfonds voor zover dat voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Artikel 2.84

 • 1. 
  Het Stimuleringsfonds stelt jaarlijks vóór 1 juni een jaarverslag vast over het afgelopen kalenderjaar. In het jaarverslag wordt aandacht besteed aan de werkzaamheden van de Stichting, het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkwijze in het bijzonder.
 • 2. 
  Het Stimuleringsfonds zendt het verslag aan Onze Minister en maakt het openbaar.
 • 3. 
  Onze Minister zendt telkens na vier jaar aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van het Stimuleringsfonds.

Artikel 2.85

 • 1. 
  Wijzigingen in de statuten van het Stimuleringsfonds behoeven de instemming van Onze Minister.
 • 2. 
  Het bestuur van het Stimuleringsfonds kan niet besluiten tot ontbinding van de stichting.

AFDELING 2.3.6 NADERE REGELS VOOR DE ACTIVITEITEN VAN DE PUBLIEKE MEDIADIENSTEN

Artikel 2.86

 • 1. 
  De Stichting, licentiehouders, regionale en lokale media-instellingen, de STER en de Wereldomroep kunnen na voorafgaande goedkeuring van het Commissariaat nevenactiviteiten verrichten, voor zover die activiteiten verband houden met en bijdragen aan de verwezenlijking van de publieke taak en de activiteiten op marktconforme wijze en kostendekkend worden verricht.
 • 2. 
  Tot de in het eerste lid bedoelde nevenactiviteiten behoren activiteiten die gericht zijn op het behalen van voordelen uit de exploitatie van de rechten op en de bekendheid van media-aanbod en daaraan verbonden namen en merken.
 • 3. 
  In het kader van nevenactiviteiten kunnen de in het eerste lid genoemde instellingen overgaan tot het oprichten van of deelnemen in rechtspersonen en samenwerkingsverbanden.
 • 4. 
  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over het verrichten van nevenactiviteiten.

Artikel 2.87

 • 1. 
  De Stichting, licentiehouders en de STER die nevenactiviteiten als bedoeld in artikel 2.86 willen verrichten, melden het voornemen daartoe schriftelijk bij de raad van bestuur, die deze melding tevens direct doorzendt aan het Commissariaat.
 • 2. 
  De Stichting, licentiehouders en de STER verrichten geen activiteiten als bedoeld in artikel 2.86, als de raad van bestuur binnen twee maanden na de melding heeft meegedeeld dat het verrichten van de nevenactiviteiten in strijd is met het belang van de landelijke publieke mediadienst.
 • 3. 
  Regionale en lokale media-instellingen en de Wereldomroep die nevenactiviteiten als bedoeld in artikel 2.86 willen verrichten, melden het voornemen daartoe schriftelijk bij het Commissariaat.
 • 4. 
  De Stichting, licentiehouders, regionale en lokale media-instellingen, de STER en de Wereldomroep tonen ten genoegen van het Commissariaat aan dat de gemelde nevenactiviteiten voldoen aan de bij of krachtens artikel 2.86 gestelde eisen.
 • 5. 
  Het Commissariaat kan een goedkeuring intrekken als nevenactiviteiten worden verricht in strijd met het bepaalde bij of krachtens artikel 2.86 gestelde eisen.

Artikel 2.88

 • 1. 
  Voor zover bij of krachtens deze wet niet anders is bepaald gebruiken de Stichting, licentiehouders, regionale en lokale media-instellingen, de STER en de Wereldomroep al hun inkomsten, waaronder de inkomsten uit nevenactiviteiten als bedoeld in artikel 2.86, tweede en derde lid, voor de verwezenlijking van hun publieke taak.
 • 2. 
  Licentiehouders kunnen inkomsten uit contributies dan wel donaties, bedoeld in artikel 2.18, vierde lid, gebruiken voor de kosten van verenigings- dan wel stichtingsactiviteiten.
 • 3. 
  Verenigings- en stichtingsactiviteiten zijn uitsluitend die activiteiten die redelijkerwijs nodig zijn voor het goed functioneren van de vereniging of stichting en haar organen, en activiteiten die gebruikelijk zijn in een actief functionerende vereniging of stichting om de band tussen leden dan wel donateurs onderling of tussen hen en de vereniging of stichting te versterken.
 • 4. 
  Het Commissariaat stelt regels over:
 • a. 
  het verstrekken van op geld waardeerbare voordelen aan leden en donateurs;
 • b. 
  activiteiten in het kader van de werving van leden en donateurs.

Artikel 2.89

 • 1. 
  Een licentiehouder die anders dan ter uitvoering van zijn publieke taak of nevenactiviteiten als bedoeld in artikel 2.86 direct of indirect deelneemt in, moedermaatschappij is van of in een groep is verbonden met een rechtspersoon, vennootschap of contractueel samenwerkingsverband, draagt er zorg voor dat:
 • a. 
  hij geen rechtstreekse invloed of betrokkenheid heeft bij de dagelijkse gang van zaken binnen de rechtspersoon, vennootschap of het samenwerkingsverband;
 • b. 
  leden of voormalig leden van het bestuur of het toezichthoudende orgaan van de licentiehouder, alsmede werknemers die in dienst zijn van de licentiehouder niet worden benoemd in bestuurlijke of toezichthoudende functies bij de rechtspersoon, vennootschap of het samenwerkingsverband;
 • c. 
  de rechtspersoon, vennootschap of het samenwerkingsverband geen ongerechtvaardigde of niet-marktconforme voordelen, in welke vorm dan ook, kan ontlenen aan de relatie met de licentiehouder;
 • d. 
  hij geen handelingen verricht die strekken tot het verlenen van een waarborg, in welke vorm dan ook, strekkende tot zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de rechtspersoon, vennootschap of het samenwerkingsverband;
 • e. 
  de deelneming geen risico’s meebrengt die de uitvoering van de publieke taak of de continuïteit van de licentiehouder kunnen schaden;
 • f. 
  er, voor zover bij de in het zesde lid bedoeld regels niet anders is bepaald, geen financiële middelen die bestemd zijn voor de uitvoering van de publieke taak worden gebruikt voor de financiering van de deelneming in of activiteiten van de rechtspersoon of het samenwerkingsverband.
 • 2. 
  Licentiehouders die direct of indirect wil deelnemen in een rechtspersoon, vennootschap of samenwerkingsverband als bedoeld in het eerste lid, leggen dit voornemen ter goedkeuring voor aan het Commissariaat.
 • 3. 
  Licentiehouders tonen ten genoegen van het Commissariaat aan dat het direct of indirect deelnemen in een rechtspersoon, vennootschap of samenwerkingsverband als bedoeld in het eerste lid voldoet aan de bij of krachtens dit artikel gestelde eisen.
 • 4. 
  Het Commissariaat kan aan de goedkeuring voorschriften verbinden.
 • 5. 
  Het Commissariaat kan een goedkeuring intrekken als een licentiehouder handelt in strijd met het bepaalde bij of krachtens dit artikel.
 • 6. 
  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over het bepaalde in dit artikel.

AFDELING 2.3.7 PROGRAMMAGEGEVENS

Artikel 2.90

 • 1. 
  Licentiehouders en kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag stellen de gegevens van het door hen geproduceerde en uit te zenden programma-aanbod voor zover deze nodig zijn voor de opgaven van het uit te zenden programma-aanbod in gedrukte of elektronische programmagidsen, ter beschikking van de Stichting. Zij gedogen dat de Stichting de gegevens met toepassing van het tweede en derde lid verstrekt aan licentiehouders, alsmede aan anderen.
 • 2. 
  De Stichting verstrekt de gegevens, bedoeld in het eerste lid, tezamen met de gegevens van het door de Stichting geproduceerde en uit

te zenden programma-aanbod, ter verveelvoudiging en openbaarmaking aan licentiehouders.

 • 3. 
  De Stichting verstrekt de gegevens, bedoeld in het eerste lid, tezamen met de gegevens van het door de Stichting geproduceerde en uit te zenden programma-aanbod, voor zover de gegevens bestaan uit de titel van de programma’s en de tijdstippen van uitzending op de verschillende programmakanalen, ter verveelvoudiging en openbaarmaking tegen een marktconforme vergoeding aan derden die daarom verzoeken.

Artikel 2.91

Als inbreuk op het auteursrecht op enig geschrift inhoudende opgaven van uit te zenden programma-aanbod, geproduceerd door of in opdracht van de Stichting, licentiehouders of kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, wordt voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid mede beschouwd het verveelvoudigen of openbaar maken van lijsten of andere opgaven van dat programma-aanbod anders dan met toepassing van artikel 2.90 of met toestemming van de desbetreffende instelling, tenzij wordt bewezen dat de gegevens in die lijsten of andere opgaven niet direct of indirect zijn ontleend aan enig geschrift als bedoeld in de aanhef van dit lid.

AFDELING 2.3.8 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 2.92

 • 1. 
  De Stichting, licentiehouders en kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag en de Wereldomroep dragen er zorg voor dat noch de leden van hun bestuur, noch hun werknemers, behoudens met toestemming van het bestuur, en andere personen of rechtspersonen waarmee de instelling een overeenkomst heeft gesloten met het oog op de uitvoering van hun taak voor zichzelf, voor andere personen of voor rechtspersonen een op geld waardeerbaar voordeel van derden bedingen of aanvaarden, dat direct of indirect verband houdt met werkzaamheden van de betrokkene voor de instelling.
 • 2. 
  De in het eerste lid bedoelde toestemming wordt slechts gegeven als de betrokkene aannemelijk maakt dat het voordeel niet is bedoeld als tegenprestatie voor het door hem in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de instelling bevoordelen van derden.
 • 3. 
  Voor personen die werken in dienst van een persoon of rechtspersoon die een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid heeft gesloten, wordt die persoon of rechtspersoon ten opzichte van degenen die in zijn dienst werken niet aangemerkt als een derde.

TITEL 2.4 DE BEKOSTIGING VAN DE UITVOERING VAN DE PUBLIEKE MEDIAOPDRACHT EN DE FINANCIËLE VERANTWOORDING

AFDELING 2.4.1 ALGEMENE BEKOSTIGINGSAANSPRAAK

Artikel 2.93

Voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht bestaat op de wijze zoals geregeld in deze wet aanspraak op bekostiging uit ’s Rijks kas die een kwalitatief hoogwaardig media-aanbod mogelijk maakt en waardoor de continuïteit van financiering gewaarborgd is.

Artikel 2.94

 • 1. 
  Ter uitvoering van artikel 2.93 en ter bestrijding van de overige kosten, genoemd in artikel 2.95, zijn onder de naam «rijksmediabijdrage» middelen beschikbaar. De rijksmediabijdrage bestaat ten minste uit het bedrag van de in het jaar 1998 door de Dienst omroepbijdragen op grond van de toen geldende wettelijke bepalingen aan Onze Minister afgedragen inkomsten, verminderd met € 141,290 miljoen.
 • 2. 
  Het in het tweede lid bedoelde bedrag wordt jaarlijks bijgesteld met de door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het desbetreffende jaar geraamde index voor de groei van het aantal huishoudens in Nederland en met de door het Centraal Planbureau voor het desbetreffende jaar geraamde consumentenprijsindex.
 • 3. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de toepassing van het eerste en tweede lid.

Artikel 2.95

De in artikel 2.94 bedoelde rijksmediabijdrage, tezamen met de inkomsten van de STER dienen ter bestrijding van de kosten verbonden aan:

 • a. 
  de bekostiging van de landelijke publieke mediadienst;
 • b. 
  de bekostiging van de Wereldomroep;
 • c. 
  het Europese media-aanbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel d;
 • d. 
  de in artikel 8.5 bedoelde uitkering uit de inkomsten van de STER ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de pers;
 • e. 
  de Raad voor cultuur, voor zover samenhangend met de advisering ten aanzien van radio, televisie, pers en andere vormen van massacommunicatie, tot een door Onze Minister te bepalen bedrag;
 • f. 
  het Commissariaat;
 • g. 
  door Onze Minister bekostigd onderzoek in het belang van de massacommunicatie;
 • h. 
  uitkeringen door Onze Minister aan het fonds, bedoeld in artikel 2.78;
 • i. 
  vergoedingen aan een door Onze Minister aan te wijzen instelling ten behoeve van het in stand houden en exploiteren van een media-archief;
 • j. 
  een door Onze Minister aan te wijzen overlegorgaan van lokale media-instellingen en bijdragen ten behoeve van de verzorging van media-aanbod van regionale en lokale publieke mediadiensten dat gericht is op minderheden;
 • k. 
  een landelijk orgaan dat informatie verstrekt en anderszins ondersteuning biedt aan de programmaraden, bedoeld in artikel 6.12, eerste lid.

AFDELING 2.4.2 DE BEKOSTIGING VAN DE LANDELIJKE PUBLIEKE MEDIADIENST

Paragraaf 2.4.2.1 De begroting

Artikel 2.96

 • 1. 
  De Stichting zendt jaarlijks voor 1 september een begroting voor de verzorging van de landelijke publieke mediadienst aan Onze Minister en het Commissariaat.
 • 2. 
  De begroting bevat in elk geval:
 • a. 
  een beschrijving van de wijze waarop door de Stichting, licentiehouders en kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag invulling wordt gegeven aan het voorgenomen media-aanbod op de verschillende aanbodkanalen, met in achtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet;
 • b. 
  een overzicht van aard en aantal van de programmakanalen en andere aanbodkanalen;
 • c. 
  de financiële middelen die voor het volgende kalenderjaar nodig zullen zijn om de voornemens van de landelijke publieke mediadienst te verwezenlijken, alsmede een financieel overzicht, inhoudende een raming van de voorziene benodigde financiële middelen voor de daarop volgende vier jaren;
 • d. 
  een toelichting op de onderscheiden onderdelen en begrotingsposten;
 • e. 
  een beschrijving van de samenwerking met de Wereldomroep, de regionale en lokale publieke mediadiensten en anderen.
 • 3. 
  In de begroting worden de financiële middelen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, als volgt onderverdeeld:
 • a. 
  de voorgenomen inzet van financiële middelen voor de verzorging van het media-aanbod op de verschillende aanbodkanalen, tevens onderverdeeld naar de in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, bedoelde functies en genres;
 • b. 
  de voorgenomen inzet van financiële middelen voor programmaaanbod, bedoeld in artikel 2.71 tot en met 2.75;
 • c. 
  de eigen inkomsten van de Stichting en licentiehouders die gebruikt moeten worden voor de verzorging van het media-aanbod;
 • d. 
  de benodigde financiële middelen voor het verspreiden van het media-aanbod op de verschillende aanbodkanalen; en
 • e. 
  de benodigde financiële middelen voor de uitvoering van de taken en werkzaamheden van de Stichting voor zover die niet direct samenhangen met de verzorging van mediaanbod door de Stichting.

Artikel 2.97

De begroting bevat tevens:

 • a. 
  een beschrijving van de wijze waarop door de Stichting, licentiehouders en kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag in het afgelopen jaar uitvoering is gegeven aan de publieke mediaopdracht op de verschillende aanbodkanalen;
 • b. 
  een rapportage over de realisering in het afgelopen jaar van de in de prestatieovereenkomst, bedoeld in artikel 2.17, vastgelegde doelstellingen;
 • c. 
  het verslag, bedoeld in artikel 2.31;
 • d. 
  een verslag over de naleving van de gedragscode, bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, in het afgelopen jaar.

Artikel 2.98

 • 1. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de inrichting van de begroting.
 • 2. 
  Het Commissariaat zendt voor 1 oktober zijn opmerkingen met betrekking tot de begroting aan Onze Minister.
 • 3. 
  De Stichting maakt de begroting openbaar.

Paragraaf 2.4.2.2 De vaststelling van de reguliere budgetten

Artikel 2.99

 • 1. 
  Onze Minister stelt jaarlijks vóór 1 december de budgetten vast die het komende kalenderjaar beschikbaar zijn voor:
 • a. 
  de verzorging van media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst door de Stichting;
 • b. 
  de verzorging van media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst door licentiehouders tezamen;
 • c. 
  de verzorging van programma-aanbod en daarmee samenhangend

andere media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst door kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag tezamen;

 • d. 
  de uitvoering van de in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel j, genoemde taak van de Stichting;
 • e. 
  de uitvoering van de overige taken en werkzaamheden van de Stichting.
 • 2. 
  Het budget, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bedraagt ten minste eenentwintigeneenhalf procent van de budgetten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met c, tezamen. Het budget wordt niet lager vastgesteld dan op het bedrag dat voor de eerste keer met toepassing van de eerste volzin wordt vastgesteld.
 • 3. 
  De budgetten, bedoeld in het eerste lid, worden jaarlijks verhoogd met de indexen, bedoeld in artikel 2.94, tweede lid, voor zover de in de prestatieovereenkomst opgenomen resultaatsdoelstellingen in het voorafgaande jaar zijn bereikt, of in het geval die doelstellingen niet zijn bereikt, er naar het oordeel van Onze Minister omstandigheden zijn die het niet realiseren van de doelstellingen rechtvaardigen.

Artikel 2.100

 • 1. 
  Onze Minister stelt de budgetten door tussenkomst van het Commissariaat ter beschikking van de raad van bestuur.
 • 2. 
  Onze Minister stelt de budgetten vast op tachtig procent van de overeenkomstige budgetten voor het voorgaande jaar, als de Stichting de begroting, bedoeld in artikel 2.96, niet tijdig en met inachtneming van de krachtens artikel 2.98, eerste lid, gestelde regels aan Onze Minister heeft gezonden.
 • 3. 
  De budgetten, bedoeld in artikel 2.99, eerste lid, onderdelen a, d en e staan de raad van bestuur ter beschikking voor besteding aan de daar genoemde doeleinden.
 • 4. 
  Jaarlijks vóór 1 januari beslist de raad van bestuur met toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2 101 tot en met 2.103 over de verdeling van de budgetten, bedoeld in artikel 2.99, eerste lid, onderdelen b en c.

Artikel 2.101

 • 1. 
  Elke licentiehouder ontvangt van de raad van bestuur uit het budget, bedoeld in artikel 2.99, eerste lid, onderdeel b, een bedrag dat als volgt wordt vastgesteld:

stap 1: voor elke licentiehouder wordt een aantal punten (p) berekend volgens de formule: p = x : 50 000

waarbij:

x= het aantal leden/donateurs van de licentiehouder dat door het Commissariaat bij de licentieverlening is vastgesteld,

p = het aantal punten, naar boven afgerond op een heel getal en met een maximum van tien

stap 2: voor elke licentiehouder wordt een bedrag (z) vastgesteld volgens de formule: z = (p : t) * b

waarbij:

b= het budget, bedoeld in artikel 2.99, eerste lid, onderdeel b

t = het totaal aantal punten van licentiehouders, berekend volgens de formule van stap 1, tezamen

 • 2. 
  Voor licentiehouders als bedoeld in artikel 2.18, tweede lid, onderdeel d, onder 2°, wordt voor de berekening van het eerste lid p vastgesteld op 1.
 • 3. 
  Als tijdens de lopende licentieperiode het aantal licentiehouders daalt, verdeelt de raad van bestuur het budget opnieuw volgens het eerste en tweede lid op basis van de door het Commissariaat bij de licentie-

verlening vastgestelde aantallen leden en donateurs van de overblijvende licentiehouders.

 • 4. 
  Licentiehouders ontvangen het op basis van dit artikel vastgestelde bedrag ter besteding aan de verzorging van media-aanbod, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid.

Artikel 2.102

 • 1. 
  De raad van bestuur verdeelt het budget, bedoeld in artikel 2.99, eerste lid, onderdeel c, over de kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag op basis van de verhouding tussen de hoeveelheid uren die voor elk kerkgenootschap en genootschappen op geestelijk grondslag op grond van artikel 2.28, derde lid, is vastgesteld en het totaal aantal uren dat op grond van artikel 2.28, eerste lid, is vastgesteld.
 • 2. 
  Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag ontvangen het op basis van dit artikel vastgestelde bedrag ter besteding aan de verzorging van media-aanbod, bedoeld in artikel 2.28, vierde lid.

Artikel 2.103

 • 1. 
  De raad van bestuur kan ten hoogste vijftien procent van het op grond van de artikelen 2.101 en 2.102 vastgestelde budget inhouden als de desbetreffende licentiehouder of het desbetreffende kerkgenootschap of genootschap op geestelijk grondslag inbreuk heeft gemaakt op bindende besluiten van de raad van bestuur.
 • 2. 
  De met toepassing van het eerste lid ingehouden bedragen worden toegevoegd aan het budget dat beschikbaar is voor de verzorging van media-aanbod door de Stichting.

Artikel 2.104

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het verstrekken van voorschotten.

Paragraaf 2.4.2.3 Middelen voor bijzondere doeleinden

Artikel 2.105

 • 1. 
  Onze Minister kan uit de in artikel 2.94 bedoelde rijksmediabijdrage en uit de inkomsten van de STER ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst middelen ter beschikking stellen voor door Onze Minister daarbij vast te stellen doeleinden.
 • 2. 
  Onze Minister stelt de middelen door tussenkomst van het Commissariaat ter beschikking van de raad van bestuur.
 • 3. 
  Onze Minister kan aan een besluit tot het ter beschikking stellen van middelen voorschriften verbinden.
 • 4. 
  Onze Minister kan een besluit tot het ter beschikking stellen van middelen intrekken of wijzigen als de voorschriften niet worden nageleefd.

AFDELING 2.4.3 DE BEKOSTIGING VAN DE WERELDOMROEP

Paragraaf 2.4.3.1 De begroting

Artikel 2.106

 • 1. 
  De Wereldomroep zendt jaarlijks voor 1 oktober een begroting aan Onze Minister en het Commissariaat.
 • 2. 
  De begroting bevat in ieder geval:
 • a. 
  een beschrijving van de wijze waarop door de Wereldomroep uitvoering zal worden gegeven aan haar taak;
 • b. 
  een opgave van de financiële middelen die voor het volgende kalenderjaar nodig zullen zijn om de voornemens van de Wereldomroep te verwezenlijken, alsmede een financieel overzicht, inhoudende een raming van de benodigde middelen voor de daarop volgende vier jaren;
 • c. 
  een toelichting op de onderscheiden onderdelen en begrotingsposten;
 • d. 
  een beschrijving van de samenwerking met de Stichting. 3. In de begroting worden afzonderlijk opgenomen:
 • a. 
  een opgave van de financiële middelen die nodig zullen zijn voor de kosten van de verzorging van het media-aanbod van de Wereldomroep;
 • b. 
  een opgave van de financiële middelen die nodig zullen zijn voor de kosten van:

1°. de Wereldomroep, voor zover die kosten niet rechtstreeks samenhangen met de verzorging van het media-aanbod; en 2°. het verspreiden van het media-aanbod van de Wereldomroep;

 • c. 
  de eigen inkomsten van de Wereldomroep, voor zover die moeten worden aangewend voor de verzorging van het media-aanbod.

Artikel 2.107

De begroting bevat tevens:

 • a. 
  een beschrijving van de wijze waarop door de Wereldomroep in het afgelopen kalenderjaar uitvoering is gegeven aan zijn taak;
 • b. 
  een overzicht van de feitelijke bestedingen van de Wereldomroep in de twee voorafgaande jaren, onderverdeeld volgens artikel, 2.106, derde lid; en
 • c. 
  een opgave van het programma-aanbod dat is verzorgd ten behoeve van de landelijke publieke omroepdienst, dan wel reeds als programmaaanbod van de landelijke publieke mediadienst is uitgezonden, en dat de Wereldomroep in zijn programma-aanbod wil opnemen.

Artikel 2.108

 • 1. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de inrichting van de begroting.
 • 2. 
  Het Commissariaat zendt voor 1 november zijn opmerkingen met betrekking tot de begroting aan Onze Minister.
 • 3. 
  De Wereldomroep maakt de begroting openbaar.

Paragraaf 2.4.3.2 De budgetvaststelling

Artikel 2.109

 • 1. 
  Onze Minister stelt jaarlijks voor 1 december vast welke budgetten voor het komende kalenderjaar beschikbaar zijn voor:
 • a. 
  de verzorging en samenstelling van het media-aanbod van de Wereldomroep;
 • b. 
  de kosten die niet rechtstreeks samenhangen met de verzorging van het media-aanbod; en
 • c. 
  het verspreiden van het media-aanbod.
 • 2. 
  De budgetten, bedoeld in het eerste lid, worden gedurende de looptijd van de prestatieovereenkomst, bedoeld in artikel 2.17, jaarlijks verhoogd met de indexen, bedoeld in artikel, 2.94, derde lid, als de in de prestatieovereenkomst opgenomen resultaatsdoelstellingen zijn bereikt, of in het geval die doelstellingen niet zijn bereikt, er naar het oordeel van Onze Minister omstandigheden zijn die het niet realiseren van de doelstellingen rechtvaardigen.

Artikel 2.110

 • 1. 
  Onze Minister stelt de budgetten ter beschikking van de Wereldomroep door tussenkomst van het Commissariaat.
 • 2. 
  Onze Minister stelt de budgetten vast op tachtig procent van de overeenkomstige budgetten voor het voorgaande jaar, als de Wereldomroep de begroting, bedoeld in artikel 2.106, niet tijdig en met inachtneming van de krachtens artikel 2.108, eerste lid, gestelde regels aan Onze Minister heeft gezonden.
 • 3. 
  De Wereldomroep ontvangt de budgetten ter besteding aan de in artikel 2.109, eerste lid, genoemde doeleinden.

Artikel 2.111

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de verstrekking van voorschotten.

AFDELING 2.4.4 DE ALGEMENE MEDIARESERVE

Artikel 2.112

 • 1. 
  Onze Minister kan uit de in artikel 2.94 bedoelde rijksmediabijdrage en de inkomsten van de STER een algemene mediareserve vormen.
 • 2. 
  De algemene mediareserve is bestemd voor:
 • a. 
  de opvang van financiële gevolgen van ontwikkelingen in de reclame-inkomsten van de STER;
 • b. 
  bijdragen in reorganisatiekosten als gevolg van overheidsmaatregelen;
 • c. 
  de financiering van de door het Commissariaat aan te houden rekening-courant voor de feitelijke betalingen die voortvloeien uit de toepassing van deze wet.
 • 3. 
  Het Commissariaat is belast met het beheer van de algemene mediareserve.
 • 4. 
  Renteopbrengsten uit het beheer van de algemene mediareserve zijn bestemd voor door Onze Minister te bepalen mediadoeleinden in brede zin.

Artikel 2.113

 • 1. 
  Onze Minister kan uit de algemene mediareserve middelen ter beschikking stellen ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst als geheel, de Stichting, licentiehouders, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, de Wereldomroep en de instelling, bedoeld in artikel 2.95, onderdeel h.
 • 2. 
  Onze Minister stelt de middelen door tussenkomst van het Commissariaat ter beschikking.

Artikel 2.114

 • 1. 
  Onze Minister kan uit de renteopbrengsten van de algemene mediareserve middelen ter beschikking stellen voor door Onze Minister te bepalen mediadoeleinden in brede zin.
 • 2. 
  Voor zover met toepassing van het eerste lid middelen ter beschikking worden gesteld ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst als geheel, de Stichting, licentiehouders, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, de Wereldomroep of de instelling, bedoeld in artikel 2.95, onderdeel i, geschiedt dit door tussenkomst van het Commissariaat.

Artikel 2.115

 • 1. 
  Onze Minister kan aan een besluit tot het ter beschikking stellen van middelen op grond van de artikelen 2 113 en 2 114 voorschriften verbinden.
 • 2. 
  Onze Minister kan een besluit tot het ter beschikking stellen van middelen intrekken of wijzigen als de voorschriften niet worden nageleefd.

AFDELING 2.4.5 DE BEKOSTIGING VAN DE REGIONALE PUBLIEKE MEDIADIENST

Artikel 2.116

 • 1. 
  Gedeputeerde Staten van elke provincie dragen zorg voor de bekostiging van het functioneren van ten minste één regionale publieke media-instelling in de provincie door vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van de regionale publieke omroepdienst, voor zover die kosten niet op andere wijze zijn gedekt, op zodanige wijze dat een kwalitatief hoogwaardig media-aanbod mogelijk is en continuïteit van bekostiging is gewaarborgd. Deze financiering waarborgt in ieder geval dat per provincie het in 2004 bestaande niveau van de activiteiten met betrekking tot de verzorging van media-aanbod door de regionale media-instelling(en) ten minste gehandhaafd blijft.
 • 2. 
  Aan de financiering, bedoeld in het eerste lid, worden geen voorwaarden gesteld of voorschriften verbonden die in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens deze wet.
 • 3. 
  Onze Minister zendt telkens na drie jaar aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van het bepaalde in dit artikel in de praktijk.

AFDELING 2.4.6 DE FINANCIËLE VERANTWOORDING

Paragraaf 2.4.6.1 De rechtmatigheidscontrole en de jaarrekeningen

Artikel 2.117

 • 1. 
  Het Commissariaat is belast met de rechtmatigheidscontrole van de uitgaven van de Stichting, de licentiehouders, de STER, de kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag en de Wereldomroep.
 • 2. 
  De in het eerste lid genoemde instellingen leggen financiële rekening en verantwoording af aan het Commissariaat door jaarlijks vóór 1 mei de jaarrekening aan het Commissariaat te zenden. De instellingen, met uitzondering van de Wereldomroep, sturen een afschrift van de jaarrekening aan de raad van bestuur.
 • 3. 
  De raad van bestuur zendt vóór 1 juni zijn opmerkingen over de jaarrekeningen aan het Commissariaat.

Artikel 2.118

 • 1. 
  Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing op de jaarrekeningen, met dien verstande dat de winst- en verliesrekening wordt vervangen door een exploitatierekening; op deze rekening zijn de bepalingen omtrent de winst- en verliesrekening zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Bepalingen omtrent winst en verlies zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op het exploitatiesaldo.
 • 2. 
  Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 • 3. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de inrichting en inhoud van de jaarrekening.

Artikel 2.119

Het Commissariaat brengt als onderdeel van het financieel verslag, bedoeld in artikel 7.4, derde lid, verslag uit over de rechtmatigheids-controle.

Paragraaf 2.4.6.2 Reservering en terugvordering

Artikel 2.120

 • 1. 
  Als uit de jaarrekeningen blijkt dat de kosten van de uitvoering van de publieke taak lager zijn dan de inkomsten die daarvoor bestemd zijn, kunnen de Stichting, licentiehouders en kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag met instemming van de raad van bestuur en onder door de raad van bestuur te stellen voorwaarden middelen reserveren, met dien verstande dat het totaal van de gereserveerde middelen in een kalenderjaar niet meer bedraagt dan tien procent van het totaal van de ter beschikking gestelde budgetten, bedoeld in artikel 2.99, eerste lid.
 • 2. 
  Voorwaarden als bedoeld in het eerste lid kunnen per instelling of categorie van instellingen verschillen.
 • 3. 
  Als uit de jaarrekening blijkt dat de kosten van de uitvoering van de publieke taak lager zijn dan de daarvoor bestemde inkomsten, kan de Wereldomroep met instemming van het Commissariaat en onder door het Commissariaat te stellen voorwaarden middelen reserveren, met dien verstande dat het totaal van de gereserveerde middelen in een kalenderjaar niet meer bedraagt dan tien procent van het totaal van de ter beschikking gestelde budgetten, bedoeld in artikel 2.109, eerste lid.
 • 4. 
  Gereserveerde middelen blijven bestemd voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk bestemd zijn.

Artikel 2.121

 • 1. 
  Als uit de rechtmatigheidscontrole blijkt dat ter beschikking gestelde middelen of andere inkomsten zijn gebruikt in strijd met het bepaalde bij of krachtens deze wet, vordert het Commissariaat deze middelen terug.
 • 2. 
  Teruggevorderde middelen worden toegevoegd aan de algemene mediareserve.

Paragraaf 2.4.6.3 Het media-archief

Artikel 2.122

 • 1. 
  De instelling die op grond van artikel 2.95, onderdeel i, is aangewezen voor het instandhouden en exploiteren van een media-archief dient eenmaal per vier jaren bij Onze Minister een meerjarenplan voor de volgende periode van vier jaren in.
 • 2. 
  Het meerjarenplan is afgestemd op de voor de desbetreffende periode geldende cultuurnota, bedoeld in artikel 3 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, en op de voor de desbetreffende periode geldende begroting voor de landelijke publieke omroep.

Artikel 2.123

 • 1. 
  De instelling, bedoeld in artikel 2.122, zendt jaarlijks vóór 1 oktober een begroting aan Onze Minister.
 • 2. 
  De instelling dient tevens jaarlijks voor 1 juni bij Onze Minister een jaarrekening over het voorafgaande kalenderjaar in.

Artikel 2.124

Het meerjarenplan en de jaarrekening behoeven de instemming van Onze Minister. Met betrekking tot het meerjarenplan hoort Onze Minister daaromtrent de Stichting.

Artikel 2.125

 • 1. 
  Onze Minister stelt uit de in artikel 2.94 bedoelde rijksmediabijdrage en de inkomsten van de STER aan de instelling, bedoeld in artikel 2.122, middelen ter beschikking ten behoeve van het instandhouden en exploiteren van een media-archief.
 • 2. 
  Onze Minister kan aan een besluit tot het ter beschikking stellen van middelen voorschriften verbinden.
 • 3. 
  Als de instelling, bedoeld in artikel 2.122, niet voldoet aan de eisen, bedoeld in de artikelen 2.122 en 2.123, of de aan een besluit tot het ter beschikking stellen van middelen verbonden voorschriften niet naleeft, kan Onze Minister de beschikking waarbij de desbetreffende instelling is aangewezen, intrekken, dan wel het besluit tot het ter beschikking stellen van middelen intrekken of wijzigen.

Paragraaf 2.4.6.4 Overige bepalingen

Artikel 2.126

 • 1. 
  De Stichting, de licentiehouders, de STER en de kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag richten hun administratie zodanig in dat daaruit te allen tijde de voor de uitvoering van de taken van de raad van bestuur en het Commissariaat benodigde informatie op eenduidige en vergelijkbare wijze verkregen kan worden.
 • 2. 
  De raad van bestuur bevordert dat de Stichting, de licentiehouders, de STER en de kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag een eenduidige financiële boekhouding voeren.

Artikel 2.127

Deze afdeling is op kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag slechts van toepassing voor zover het betreft de activiteiten en financiën die betrekking hebben op de verzorging van programma-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst.

TITEL 2.5 EVALUATIE

Artikel 2.128

De Stichting en de Wereldomroep dragen zorg voor een regelmatige evaluatie van de wijze waarop zij uitvoering geven aan de publieke mediaopdracht. Een evaluatie vindt in elk geval eens in de vijf jaar plaats.

Artikel 2.129

 • 1. 
  Ter uitvoering van artikel 2.128 stellen de Stichting en de Wereldomroep gezamenlijk telkens een commissie in, die bestaat uit ten minste vijf onafhankelijke deskundigen. Bij de samenstelling van de commissie wordt er voor zorggedragen dat deze zoveel mogelijk representatief is voor het kijk- en luisterpubliek.
 • 2. 
  De leden van de commissie worden op voordracht van de raad van bestuur en het bestuur van de Wereldomroep en gehoord Onze Minister benoemd door de raad van toezicht en het bestuur van de Wereldomroep gezamenlijk.
 • 3. 
  Een commissie wordt ingesteld en de leden worden benoemd voor de duur van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 2.130

 • 1. 
  Een commissie als bedoeld in artikel 2.129 rapporteert in elk geval over:
 • a. 
  de wijze waarop de Stichting, licentiehouders, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag zowel gezamenlijk als afzonderlijk via het media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst invulling hebben gegeven aan de publieke mediaopdracht op landelijk niveau;
 • b. 
  de mate waarin met het media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst is voldaan aan de interesses en inzichten van het algemene publiek, alsmede van specifieke bevolkings- en leeftijdsgroepen;
 • c. 
  de wijze waarop de Wereldomroep uitvoering heeft gegeven aan de publieke mediaopdracht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel b;
 • d. 
  de mate waarin met het media-aanbod van de Wereldomroep is voldaan aan de doelstellingen, genoemd in artikel 2.39;
 • e. 
  andere onderwerpen die zijn opgenomen in het besluit tot instelling van de commissie of die door Onze Minister zijn aangegeven.
 • 2. 
  Een commissie kan aanbevelingen doen omtrent de wijze waarop aan de publieke mediaopdracht in de komende jaren uitvoering kan worden gegeven.
 • 3. 
  Een commissie brengt van zijn werkzaamheden, bevindingen en aanbevelingen rapport uit aan de raad van toezicht en het bestuur van de Wereldomroep. De raad van toezicht en het bestuur van de Wereldomroep zenden gezamenlijk het rapport aan Onze Minister en maken het onverwijld openbaar.
 • 4. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over het tijdstip waarop een commissie rapport uitbrengt.

HOOFDSTUK 3. COMMERCIËLE OMROEPDIENSTEN

TITEL 3.1 TOESTEMMING VOOR HET VERZORGEN VAN EEN COMMERCIËLE OMROEPDIENST

Artikel 3.1

 • 1. 
  Onverminderd het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet, is het een commerciële omroepinstelling slechts toegestaan een commerciële omroepdienst te verzorgen, indien daarvoor toestemming van het Commissariaat is verkregen.
 • 2. 
  Indien een commerciële omroepinstelling meerdere programmakanalen verzorgt, is voor ieder programmakanaal afzonderlijk toestemming vereist.
 • 3. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop aanvragen voor een toestemming worden ingediend.

Artikel 3.2

 • 1. 
  Een toestemming wordt verleend voor vijf jaar.
 • 2. 
  In de toestemming wordt aangegeven of deze betrekking heeft op:
 • a. 
  televisieomroep;
 • b. 
  radio-omroep;
 • c. 
  algemene omroep;
 • d. 
  bijzondere omroep.
 • 3. 
  Als toestemming is verleend voor het uitzenden of doen uitzenden van een televisieprogramma, is het de commerciële omroepinstelling tevens toegestaan een teletekstprogramma uit te zenden.
 • 4. 
  Een toestemming is niet overdraagbaar.

Artikel 3.3

Een toestemming kan uitsluitend worden geweigerd als:

 • a. 
  de door de commerciële omroepinstelling bij de aanvraag verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • b. 
  redelijkerwijs te verwachten is dat de commerciële omroepinstelling het bepaalde bij of krachtens deze wet niet zal naleven;
 • c. 
  de commerciële omroepinstelling, of een of meer van de rechtspersonen of vennootschappen waarmee zij in een groep is verbonden, alleen of samen een aandeel van één vierde of meer hebben op de dagblad-markt;
 • d. 
  een rechtspersoon, of een of meer van de rechtspersonen of vennootschappen waarmee hij in een groep is verbonden, alleen of samen een aandeel van één vierde of meer hebben op de dagbladmarkt en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen:

1°. ofwel meer dan één derde van de stemrechten in de algemene vergadering van de aanvrager kunnen uitoefenen;

2°. ofwel meer dan één derde van de bestuurders of van de commissarissen van de aanvrager kunnen benoemen of ontslaan; of

 • e. 
  de commerciële omroepinstelling, of een of meer rechtspersonen of vennootschappen waarmee zij in een groep is verbonden, alleen of samen een aandeel van meer dan de helft hebben op de dag- of nieuwsbladmarkt die overeenkomt met het verzorgingsgebied waarop de commerciële mediadienst is gericht, tenzij er een publieke regionale of lokale mediadienst is, die de pluriformiteit van de nieuwsvoorziening in het betreffende verzorgingsgebied garandeert.

Artikel 3.4

 • 1. 
  Het Commissariaat trekt een toestemming in als:
 • a. 
  de commerciële omroepinstelling het Commissariaat daarom verzoekt;
 • b. 
  de commerciële omroepinstelling, of een of meer van de rechtspersonen of vennootschappen waarmee zij in een groep is verbonden, alleen of samen gedurende twee achtereenvolgende kalenderjaren een aandeel van één vierde of meer hebben op de dagbladmarkt;
 • c. 
  een rechtspersoon, of een of meer van de rechtspersonen of vennootschappen waarmee hij in een groep is verbonden, alleen of samen een aandeel van één vierde of meer hebben op de dagbladmarkt en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen:

1°. ofwel meer dan één derde van de stemrechten in de algemene vergadering van de desbetreffende commerciële omroepinstelling kunnen uitoefenen;

2°. ofwel meer dan één derde van de bestuurders of van de commissarissen van de desbetreffende commerciële omroepinstelling kunnen benoemen of ontslaan; of

 • d. 
  de commerciële omroepinstelling in gebreke blijft met de betaling van de verschuldigde toezichtskosten, bedoeld in artikel 3.25.
 • 2. 
  Het Commissariaat kan een toestemming intrekken als:
 • a. 
  de door de commerciële omroepinstelling bij de aanvraag verstrekte gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn; of
 • b. 
  de commerciële omroepinstelling overigens niet voldoet aan het

bepaalde bij of krachtens deze wet of artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3.5

 • 1. 
  De weigeringsgronden, bedoeld in artikel 3.3, onderdelen c, d en e, onderscheidenlijk de intrekkingsgronden, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, onderdelen b en c, zijn niet van toepassing als een aanvraag, onderscheidenlijk een toestemming, betrekking heeft op:
 • a. 
  bijzondere omroep; of
 • b. 
  televisieomroep waarvan het aanbod uitsluitend bestaat uit televisieprogramma’s die, voorzover het de beeldinhoud betreft, uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaan uit stilstaande beelden.
 • 2. 
  Het Commissariaat stelt regels waarin wordt bepaald in welke gevallen het televisieprogramma-aanbod voldoet aan de eis dat het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaat uit stilstaande beelden.

TITEL 3.2 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET PROGRAMMA-AANBOD VAN EEN COMMERCIËLE OMROEPDIENST

Artikel 3.6

 • 1. 
  Een commerciële omroepinstelling bepaalt, onverminderd het bepaalde bij of krachtens deze wet, vorm en inhoud van het door haar verzorgde programma-aanbod en is daar verantwoordelijk voor.
 • 2. 
  Een commerciële omroepinstelling brengt in overeenstemming met de werknemers die zijn belast met de verzorging en samenstelling van het programma-aanbod, een redactiestatuut tot stand waarin de journalistieke rechten en plichten van deze werknemers worden geregeld.

TITEL 3.3 RECLAME, TELEWINKELEN EN SPONSORING

AFDELING 3.3.1 RECLAME EN TELEWINKELEN

Artikel 3.7

Een commerciële omroepinstelling die reclameboodschappen of telewinkelboodschappen verzorgt, draagt er zorg voor dat zij aangesloten is bij de Nederlandse Reclame Code of een vergelijkbare door de Stichting Reclame Code tot stand gebrachte regeling en ter zake onderworpen is aan het toezicht van de Stichting Reclame Code. Een commerciële omroepinstelling toont dit aan door middel van een aan het Commissariaat over te leggen schriftelijke verklaring van de Stichting Reclame Code.

Artikel 3.8

 • 1. 
  Reclameboodschappen en telewinkelboodschappen in het programma-aanbod van een commerciële omroepdienst zijn als zodanig herkenbaar en door akoestische of optische middelen duidelijk onderscheiden van de overige inhoud van het programma-aanbod.
 • 2. 
  Sluikreclame en subliminale technieken zijn niet toegestaan.
 • 3. 
  De blokken van telewinkelboodschappen, bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, zijn gedurende de gehele uitzending daarvan als zodanig herkenbaar en door optische en akoestische middelen duidelijk onderscheiden van de overige inhoud van het programma-aanbod.

Artikel 3.9

 • 1. 
  Het programma-aanbod op een programmakanaal van een commerciële omroepdienst:
 • a. 
  bestaat voor ten hoogste vijftien procent van de totale duur per dag uit reclameboodschappen;
 • b. 
  bestaat voor ten hoogste twintig procent van de totale duur per dag uit telewinkelboodschappen;
 • c. 
  bestaat voor ten hoogste twintig procent van de totale duur per dag uit een combinatie van reclameboodschappen en telewinkelbood-schappen;
 • d. 
  bestaat voor ten hoogste twaalf minuten per uur uit reclameboodschappen of telewinkelboodschappen.
 • 2. 
  Reclameboodschappen in het televisieprogramma-aanbod, of telewinkelboodschappen worden uitsluitend uitgezonden in blokken die, met inbegrip van de eventuele omlijsting, ten minste anderhalve minuut duren.
 • 3. 
  In het programma-aanbod op een programmakanaal van een commerciële omroepdienst zijn ten hoogste acht blokken van telewinkel-boodschappen per dag opgenomen, die per blok zonder onderbreking ten minste vijftien minuten duren en waarvan de totale duur ten hoogste drie uur per dag is. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op deze blokken van telewinkelboodschappen.

Artikel 3.10

 • 1. 
  Programma’s van commerciële omroepdiensten worden uitsluitend onderbroken door reclameboodschappen of telewinkelboodschappen, indien de onderbreking geen afbreuk doet aan de integriteit, het karakter of de samenhang van het desbetreffende programma of aan de rechten van rechthebbenden.
 • 2. 
  Programma’s bestaande uit de weergave van kerkelijke of geestelijke samenkomsten worden niet onderbroken door reclameboodschappen of telewinkelboodschappen.

Artikel 3.11

De volgende programma’s worden uitsluitend onderbroken door reclameboodschappen of telewinkelboodschappen, indien zij ten minste dertig minuten duren:

 • a. 
  programma’s, bestaande uit nieuws of commentaar op het nieuws;
 • b. 
  programma’s van kerkelijke of geestelijke aard, niet zijnde programma’s als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid;
 • c. 
  programma’s die bestemd zijn voor minderjarigen beneden de leeftijd van twaalf jaar; en
 • d. 
  niet-gedramatiseerde documentaires.

Artikel 3.12

 • 1. 
  Films worden uitsluitend onderbroken door reclameboodschappen of telewinkelboodschappen, als de geprogrammeerde duur ervan ten minste vijfenveertig minuten is.
 • 2. 
  Onverminderd het vierde lid, worden films ten hoogste eenmaal per volledig tijdvak van vijfenveertig minuten onderbroken door reclameboodschappen of telewinkelboodschappen. Als de geprogrammeerde duur van een film ten minste twintig minuten langer is dan twee of meer volledige tijdvakken van vijfenveertig minuten, kan hij nog eenmaal worden onderbroken.

Artikel 3.13

 • 1. 
  Bij opeenvolgende onderbrekingen door reclameboodschappen of telewinkelboodschappen in één televisieprogramma worden tussenpozen van ten minste twintig minuten in acht genomen.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid, worden televisieprogramma’s die bestaan uit het verslag van een evenement uitsluitend onderbroken door reclameboodschappen of telewinkelboodschappen tijdens de in het evenement voorkomende gebruikelijke pauzes of tussen de daarin voorkomende gebruikelijke zelfstandige onderdelen.

Artikel 3.14

 • 1. 
  In afwijking van artikel 3.9, eerste lid, onderdelen a en d, en tweede lid, is het een commerciële omroepinstelling toegestaan een omroepdienst te verzorgen waarvan het televisieprogramma-aanbod uitsluitend bestaat uit ten behoeve van zelfpromotie uitgezonden reclameboodschappen.
 • 2. 
  In programma-aanbod als bedoeld in het eerste lid mogen andere reclameboodschappen worden opgenomen, met inachtneming van de bepalingen die op het uitzenden van reclameboodschappen van toepassing zijn.
 • 3. 
  In afwijking van artikel 3.9, eerste lid, onderdelen b tot en met d, tweede en derde lid, is het een commerciële omroepinstelling toegestaan een omroepdienst te verzorgen waarvan het televisieprogramma-aanbod uitsluitend bestaat uit telewinkelboodschappen.
 • 4. 
  In programma-aanbod als bedoeld in het derde lid mogen reclameboodschappen worden opgenomen, met inachtneming van de bepalingen die op het uitzenden van reclameboodschappen van toepassing zijn.

AFDELING 3.3.2 SPONSORING

Artikel 3.15

 • 1. 
  Het programma-aanbod van een commerciële omroepdienst wordt uitsluitend gesponsord als in het redactiestatuut, bedoeld in artikel 3.6. tweede lid, van de commerciële omroepinstelling die de omroepdienst verzorgt ten minste waarborgen zijn opgenomen voor de redactionele onafhankelijkheid van haar werknemers, belast met de verzorging en samenstelling van het programma-aanbod, ten opzichte van sponsors.
 • 2. 
  Er worden geen sponsorbijdragen bedongen of aanvaard van personen, bedrijven of instellingen:
 • a. 
  die zich voornamelijk bezighouden met de productie of verkoop van sigaretten of andere tabaksproducten, of
 • b. 
  die gebruik maken van namen of (beeld)merken die tevens worden gebruikt door personen, bedrijven of instellingen als bedoeld in onderdeel a, of daarmee een zo sterke gelijkenis vertonen dat het publiek redelijkerwijs de indruk krijgt dat het mede de naam of het (beeld)merk van een persoon, bedrijf of instelling als bedoeld in onderdeel a betreft.
 • 3. 
  Programma’s bestaande uit nieuws, actualiteiten of politieke informatie, worden niet gesponsord.

Artikel 3.16

 • 1. 
  Bij een gesponsord programma wordt ter informatie van het publiek duidelijk vermeldt dat en door wie het programma is gesponsord.
 • 2. 
  De vermelding vindt plaats door aan het begin of het einde van het programma alle sponsors te vermelden.
 • 3. 
  De vermelding geschiedt door middel van naam of (beeld)merk.
 • 4. 
  De vermelding is voorts zodanig vormgegeven dat deze niet voldoet aan de definitie van reclameboodschap.
 • 5. 
  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een programma waarvoor een overheidsinstelling of een andere instelling dan bedoeld in artikel 1.1, onderdeel ll, een financiële of andere bijdrage heeft verstrekt ten behoeve van de totstandkoming of aankoop van dat programma teneinde de uitzending daarvan te bevorderen of mogelijk te maken.
 • 6. 
  In een gesponsord programmaonderdeel mogen producten of diensten van een sponsor worden vermeld of getoond, mits er geen sprake is van sluikreclame.

Artikel 3.17

Als een gesponsord programma uit het buitenland is aangekocht en daar als programma naar het publiek is uitgezonden, zijn de artikelen 3.15 en 3.16 alleen van toepassing voor zover sponsorbijdragen worden verstrekt voor de aankoop van het programma.

Artikel 3.18

 • 1. 
  Aan het begin of aan het einde van een programma bestaande uit het verslag of de weergave van een evenement dat niet voornamelijk bestemd is om als programma te worden uitgezonden, mogen de namen of (beeld)merken van die personen, bedrijven of instellingen, die een financiële of andere bijdrage hebben verstrekt aan de totstandkoming van het evenement, worden vermeld of getoond.
 • 2. 
  De vermelding heeft niet de vorm van een reclameboodschap.
 • 3. 
  Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van personen, bedrijven of instellingen als bedoeld in artikel 3.15. tweede lid.

TITEL 3.4 EUROPESE PRODUCTIES, ONAFHANKELIJKE PRODUCTIES, NEDERLANDS- EN FRIESTALIGE PRODUCTIES EN FILMS

AFDELING 3.4.1 EUROPESE EN ONAFHANKELIJKE PRODUCTIES

Artikel 3.19

 • 1. 
  Ten minste vijftig procent van de totale duur van de uitzendingen op een televisieprogrammakanaal van een commerciële omroepdienst bestaat uit programma’s die kunnen worden aangemerkt als Europese producties in de zin van artikel 6 van de Europese richtlijn.
 • 2. 
  Het Commissariaat kan in bijzondere gevallen ten aanzien van een bepaalde commerciële omroepinstelling tijdelijk gedeeltelijke ontheffing verlenen van het eerste lid, met dien verstande dat het percentage niet lager gesteld kan worden dan tien.

Artikel 3.20

 • 1. 
  Ten minste tien procent van de totale duur van de uitzendingen op een televisieprogrammakanaal van een commerciële omroepdienst bestaat uit televisieprogramma’s als bedoeld in artikel 3.19, eerste lid, die kunnen worden aangemerkt als onafhankelijke producties.
 • 2. 
  Ten minste een derde deel van de programma’s, bedoeld in het eerste lid is niet ouder dan vijf jaar.

Artikel 3.21

 • 1. 
  Als onafhankelijke producties worden aangemerkt programma’s die niet geproduceerd zijn door:
 • a. 
  de Stichting, een licentiehouder, een regionale of lokale publieke media-instelling of een kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag;
 • b. 
  een commerciële omroepinstelling;
 • c. 
  een buitenlandse omroepinstelling;
 • d. 
  een rechtspersoon waarin een instelling als bedoeld in onderdeel a, b, of c, al dan niet door middel van een of meer dochtermaatschappijen, een belang van meer dan vijfentwintig procent heeft;
 • e. 
  een rechtspersoon waarin twee of meer instellingen als bedoeld in de onderdelen a tot en met c, al dan niet door middel van een of meer van hun onderscheidene dochtermaatschappijen, tezamen een belang van meer dan vijftig procent hebben; of
 • f. 
  een vennootschap waarin een instelling als bedoeld in onderdeel a, b, of c, dan wel een of meer van haar dochtermaatschappijen, als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden.
 • 2. 
  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de toepassing van dit artikel en de artikelen 3.19 en 3.20, en kunnen regels worden gesteld op grond waarvan in andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen programma-aanbod wordt aangemerkt als onafhankelijk product.

Artikel 3.22

 • 1. 
  Voor de toepassing van de artikelen 3.19 tot en met 3.21 blijft buiten beschouwing:
 • a. 
  programma-aanbod dat bestaat uit nieuws;
 • b. 
  programma-aanbod dat betrekking heeft op sport;
 • c. 
  programma-aanbod dat het karakter van een spel heeft, met uitzondering van programma’s van culturele of educatieve aard, die mede het karakter van een spel hebben;
 • d. 
  programma-aanbod dat bestaat uit reclameboodschappen en telewinkelboodschappen;
 • e. 
  programma’s die bestaan uit stilstaande beelden;
 • f. 
  het teletekstprogramma.
 • 2. 
  De artikelen 3.19 tot en met 3.21 zijn niet van toepassing op:
 • a. 
  televisieprogramma-aanbod dat in slechts één gemeente of een beperkt aantal aan elkaar grenzende gemeenten kan worden ontvangen;
 • b. 
  televisieprogramma-aanbod als bedoeld in artikel 3.14;
 • c. 
  televisieprogramma-aanbod dat uitsluitend bestemd zijn voor ontvangst in andere dan de lidstaten van de Europese Unie en die niet direct of indirect kunnen worden ontvangen door het publiek in één of meer lidstaten van de Europese Unie.

AFDELING 3.4.2 NEDERLANDS- EN FRIESTALIGE PRODUCTIES

Artikel 3.23

 • 1. 
  Ten minste veertig procent van de totale duur van de uitzendingen op een televisieprogrammakanaal van een commerciële mediadienst bestaat uit oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige programma’s.
 • 2. 
  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de ondertiteling van televisieprogramma’s van commerciële omroepdiensten. Daarbij kan ondermeer worden bepaald welk percentage van het programma-aanbod als bedoeld in het eerste lid voorzien is van ondertiteling ten behoeve van mensen met een auditieve beperking.
 • 3. 
  Het Commissariaat kan in bijzondere gevallen op aanvraag en onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van het eerste lid.
 • 4. 
  Het eerste lid is niet van toepassing op programma-aanbod voor bijzondere omroep.

AFDELING 3.4.3 FILMS

Artikel 3.24

In het programma-aanbod van een commerciële omroepdienst worden geen films opgenomen buiten de met de rechthebbenden overeengekomen periodes.

TITEL 3.5 TOEZICHTSKOSTEN

Artikel 3.25

 • 1. 
  Een commerciële omroepinstelling is voor elke toestemming die is verkregen aan het Commissariaat jaarlijks een bedrag verschuldigd ter vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan het toezicht.
 • 2. 
  De hoogte van de verschuldigde bedragen wordt vastgesteld bij regeling van Onze Minister, die hierbij een onderscheid maakt tussen toestemmingen voor radio- en televisieomroep en voorts in ieder geval rekening houdt met de gemiddelde duur van de uitzendingen en met het aantal huishoudens in Nederland, dat het programma-aanbod kan ontvangen.
 • 3. 
  Een commerciële omroepinstelling doet voor elke toestemming die is verkregen jaarlijks aan het Commissariaat opgave van het aantal huishoudens in Nederland, dat het desbetreffende programma-aanbod op een door het Commissariaat te bepalen peildatum kan ontvangen.
 • 4. 
  Het Commissariaat kan de verschuldigde toezichtskosten invorderen bij dwangbevel.

TITEL 3.6 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 3.26

Het is een commerciële omroepinstelling niet toegestaan een televisieprogramma, bestaande uit de weergave of het verslag van een sportevenement, waarvan de verspreiding in Nederland slechts mogelijk is na verwerving van de daarop betrekking hebbende rechten, uit te zenden of te doen uitzenden, als:

 • a. 
  de commerciële omroepinstelling niet tijdig aan de Stichting heeft medegedeeld dat zij de rechten, bedoeld in de aanhef, wenst te verwerven met uitsluiting van de Stichting; en
 • b. 
  de Stichting binnen een redelijke termijn na de mededeling, bedoeld in onderdeel a, aan de commerciële omroepinstelling te kennen heeft gegeven dat zij het desbetreffende programma in haar programmaaanbod wenst op te nemen.

Artikel 3.27

Een commerciële omroepinstelling voldoet jaarlijks het met toepassing van artikel 8.5 vastgestelde bedrag aan het Commissariaat. Het Commissariaat stelt dit bedrag ter beschikking van Onze Minister.

Artikel 3.28

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld voor de betaling van voorschotten op hetgeen een commerciële omroepinstelling krachtens deze wet aan het Commissariaat verschuldigd zal zijn.

Artikel 3.29

Als inbreuk op het auteursrecht op enig geschrift inhoudende opgaven van uit te zenden programma-aanbod, geproduceerd door of in opdracht van een commerciële omroepinstelling, wordt voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid mede beschouwd het verveelvoudigen of openbaar maken van lijsten of andere opgaven van dat programma-aanbod anders dan met toestemming van de desbetreffende commerciële omroepinstelling, tenzij wordt bewezen dat de gegevens in die lijsten of andere opgaven niet direct of indirect zijn ontleend aan enig geschrift als in dit artikel bedoeld.

Artikel 3.30

Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat dit hoofdstuk geheel of gedeeltelijk niet van toepassing is op bepaalde omroepdiensten of categorieën van omroepdiensten.

HOOFDSTUK 4. BESCHERMING JEUGDIGEN Artikel 4.1

 • 1. 
  Het televisieprogramma-aanbod van de landelijke, regionale en lokale publieke mediadienst, de Wereldomroep en commerciële omroepinstellingen bevat geen programma’s die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van personen jonger dan zestien jaar ernstige schade zouden kunnen toebrengen.
 • 2. 
  Het televisieprogramma-aanbod van de landelijke, regionale en lokale publieke mediadienst, de Wereldomroep en commerciële omroepinstellingen mag slechts programma’s bevatten die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van personen jonger dan zestien jaar, indien de voor de inhoud van de programma’s verantwoordelijke instelling is aangesloten bij een door Onze Minister erkende organisatie als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, en ter zake gebonden is aan de regels en het toezicht daarop van die erkende organisatie met betrekking tot het uitzenden van de hiervoor bedoelde programma’s. De instelling die is aangesloten toont dit aan door middel van een aan het Commissariaat over te leggen schriftelijke verklaring van de erkende organisatie.
 • 3. 
  Voor de opneming van programma’s als bedoeld in het vorige lid in het televisieprogramma-aanbod van de landelijke publieke mediadienst geldt dat zowel de Stichting als de voor de inhoud van de programma’s verantwoordelijke instelling, dan wel de Stichting namens deze, is aangesloten.

Artikel 4.2

 • 1. 
  Onze Minister kan een organisatie erkennen die voorziet in regelingen omtrent classificatie en het uitzenden van programma’s als bedoeld in artikel 4.1, tweede lid, en het toezicht daarop. De regelingen hebben in ieder geval betrekking op:
 • a. 
  criteria voor de classificatie van programma’s, waaronder in ieder geval de mate waarin:

1°. angst wordt opgewekt;

2°. brutaliserend geweld wordt vertoond of gerechtvaardigd;

3°. het gebruik van drugs aantrekkelijk wordt voorgesteld of vergoelijkt;

4°. sprake is van pornografie;

5°. op andere gronden volgens algemeen geldende opvattingen

producten niet geschikt zijn voor vertoning aan bepaalde categorieën personen jonger dan zestien jaar;

 • b. 
  de uitzendtijdstippen van de hiervoor bedoelde programma’s;
 • c. 
  de wijze waarop de uitzending van deze programma’s wordt voorafgegaan door of is voorzien van symbolen of waarschuwingen.
 • 2. 
  Een organisatie komt slechts voor erkenning in aanmerking indien:
 • a. 
  onafhankelijk toezicht door de organisatie op de naleving van de regelingen, bedoeld in het eerste lid, is gewaarborgd;
 • b. 
  voorzien is in voldoende betrokkenheid van belanghebbenden, waaronder in ieder geval vertegenwoordigers uit de consumentensfeer, verzorgers van publieke mediadiensten, deskundigen op het gebied van de audiovisuele media en producenten van audiovisuele media;
 • c. 
  de financiële positie van de organisatie een adequate uitvoering van de werkzaamheden waarborgt.
 • 3. 
  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de eisen bedoeld in het tweede lid en kunnen andere eisen voor erkenning worden gesteld.
 • 4. 
  Aan een erkenning kunnen voorschriften worden verbonden.
 • 5. 
  Van een beschikking tot erkenning wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4.3

 • 1. 
  Onze Minister trekt een erkenning als bedoeld in artikel 4.2 in als de erkende organisatie niet meer voldoet aan de bij of krachtens het eerste of tweede lid van genoemd artikel gestelde eisen.
 • 2. 
  Onze Minister kan voorts een erkenning als bedoeld in artikel 4.2 intrekken als de erkende organisatie niet voldoet aan de in het derde lid van genoemd artikel bedoelde nadere regels en andere eisen of de in het vierde lid van genoemd artikel bedoelde voorschriften.
 • 3. 
  Van een beschikking tot intrekking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4.4

 • 1. 
  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen de artikelen 4.1, tweede en derde lid, en 4.2 buiten werking worden gesteld en kunnen regels worden gesteld omtrent het uitzenden van programma’s als bedoeld in artikel 4.1, tweede lid, voor zover dat noodzakelijk is voor een juiste en tijdige uitvoering van artikel 22 van de Europese richtlijn.
 • 2. 
  Na de plaatsing in het Staatsblad van een krachtens het eerste lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt een voorstel van wet tot regeling van het betrokken onderwerp zo spoedig mogelijk bij de Staten-Generaal ingediend. Wordt het voorstel tot wet verheven, dan wordt de algemene maatregel van bestuur ingetrokken op het tijdstip van inwerkingtreding van die wet.
 • 3. 
  De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overlegd.

HOOFDSTUK 5. EVENEMENTEN VAN AANZIENLIJK BELANG VOOR DE SAMENLEVING

Artikel 5.1

 • 1. 
  Bij algemene maatregel van bestuur wordt een lijst opgesteld van evenementen die, indien zij als een televisieprogramma worden uitgezonden, in ieder geval worden uitgezonden op een open kanaal. Daarbij

kan worden bepaald welke van die evenementen tevens worden aangemerkt als evenementen als bedoeld in artikel 3 bis van de Europese richtlijn.

 • 2. 
  Een evenement kan op de in het eerste lid bedoelde lijst worden geplaatst indien in ieder geval wordt voldaan aan twee van de volgende voorwaarden:
 • a. 
  het evenement is van algemeen belang voor de Nederlandse samenleving;
 • b. 
  het evenement is van bijzondere culturele betekenis;
 • c. 
  het evenement werd in het verleden ook reeds op een open net uitgezonden en kon rekenen op een grote kijkdichtheid;
 • d. 
  het gaat om een groot internationaal sportevenement waaraan het nationale team deelneemt.
 • 3. 
  Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld ter uitvoering van de verplichting, bedoeld in het eerste lid. Hiertoe behoren in ieder geval regels die bepalen of de op de lijst genoemde evenementen, indien zij als televisieprogramma worden uitgezonden, in ieder geval worden uitgezonden op een open kanaal door middel van volledige of gedeeltelijke rechtstreekse verslaggeving dan wel door middel van volledige of gedeeltelijke uitgestelde verslaggeving.

Artikel 5.2

 • 1. 
  De Stichting, een licentiehouder, een regionale of lokale media-instelling of een commerciële omroepinstelling oefent verworven uitzendrechten die betrekking hebben op evenementen die zijn vermeld op de lijst, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, uit overeenkomstig de krachtens artikel 5.1 gestelde regels.
 • 2. 
  De Stichting, een licentiehouder, een regionale of lokale media-instelling of een commerciële omroepinstelling oefent na 30 juli 1997 verworven uitzendrechten uit overeenkomstig de regels, die door andere lidstaten van de Europese Unie overeenkomstig artikel 3 bis, eerste lid, van de Europese richtlijn zijn gesteld.

HOOFDSTUK 6. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE PROGRAMMA-AANBOD VAN POLITIEKE PARTIJEN EN OVERHEID, BEPERKTE OMROEPDIENSTEN EN HET GEBRUIK VAN OMROEPZENDERS, OMROEPNETWERKEN EN FREQUENTIERUIMTE

TITEL 6.1 POLITIEKE PARTIJEN EN DE OVERHEID

AFDELING 6.1.1 POLITIEKE PARTIJEN

Artikel 6.1

 • 1. 
  Voor politieke partijen die bij de laatstgehouden verkiezing van de Tweede of Eerste Kamer der Staten-Generaal een of meer zetels hebben verworven, stelt het Commissariaat jaarlijks een hoeveelheid uren op de algemene programmakanalen van de landelijke publieke mediadienst vast voor programma’s van deze politieke partijen.
 • 2. 
  Voor politieke partijen die in alle kieskringen aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal deelnemen, alsmede voor politieke partijen die in Nederland aan de verkiezing van leden van het Europees Parlement deelnemen, stelt het Commissariaat een hoeveelheid uren op de algemene programmakanalen van de landelijke publieke mediadienst vast voor programma’s van deze politieke partijen. De vastgestelde uren zijn beschikbaar in een door het Commissariaat te

bepalen periode, onmiddellijk voorafgaande aan de dag die in Nederland voor de desbetreffende verkiezing is vastgesteld.

 • 3. 
  Een politieke partij gebruikt de voor hem vastgestelde hoeveelheid uren geheel voor programma’s op politiek terrein.

Artikel 6.2

 • 1. 
  Als een politieke partij op grond van de artikelen 137c, 137d, 137e, 137f, 137g, of artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht, is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete, stelt het Commissariaat, in afwijking van artikel 6.1, eerste en tweede lid, voor deze politieke partij geen hoeveelheid uren vast gedurende een periode die ingaat op de dag waarop de veroordeling onherroepelijk is geworden. Deze periode is:
 • a. 
  één jaar, bij een geldboete van minder dan € 1 125;
 • b. 
  twee jaar, bij een geldboete van € 1 125 of meer, maar minder dan € 2 250;
 • c. 
  drie jaar, bij een geldboete van € 2 250 of meer, maar minder dan € 3 375; en
 • d. 
  vier jaar, bij een geldboete van € 3 375 of meer.
 • 2. 
  Als aan de lijst van een politieke partij aan de lijst waarvan op de dag waarop de veroordeling, bedoeld in het eerste lid, onherroepelijk wordt, op grond van de Kieswet geen zetels zijn toegewezen, op grond van een verkiezing die plaatsvindt binnen een periode van twee jaar na die dag één of meer zetels worden toegewezen, gaat de periode gedurende welke voor deze politieke partij geen hoeveelheid uren als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, wordt vastgesteld, in op de dag waarop de verkiezing heeft plaatsgevonden.
 • 3. 
  Na een veroordeling als bedoeld in het eerste lid, wordt voor de politieke partij, zo nodig in afwijking van het eerste lid, onderdeel a, in ieder geval geen hoeveelheid uren als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, vastgesteld binnen twee jaar na de dag waarop de veroordeling onherroepelijk is geworden.
 • 4. 
  Als voor een politieke partij met toepassing van het eerste lid, geen hoeveelheid uren meer wordt vastgesteld, dan vervalt met ingang van de dag waarop de veroordeling, bedoeld in het eerste lid, onherroepelijk is geworden, van rechtswege ook de hoeveelheid uren die reeds is vastgesteld.

AFDELING 6.1.2 DE OVERHEID

Artikel 6.3

 • 1. 
  Het Commissariaat stelt jaarlijks op aanvraag van Onze MinisterPresident, Minister van Algemene Zaken, een hoeveelheid uren vast die op de algemene programmakanalen van de landelijke publieke mediadienst gebruikt wordt ten behoeve van overheidsvoorlichting.
 • 2. 
  De op grond van het eerste lid vastgestelde uren zijn beschikbaar voor Onze Ministers voor het gebruik door overheidsinstellingen of personen die daartoe door hen zijn aangewezen.
 • 3. 
  De overheid gebruikt de vastgestelde uren geheel voor overheidsvoorlichting.
 • 4. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over het tijdstip waarop een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend en de termijn waarbinnen een besluit op de aanvraag worden genomen.

AFDELING 6.1.3 OVERIGE BEPALINGEN VOOR POLITIEKE PARTIJEN EN DE OVERHEID

Artikel 6.4

 • 1. 
  Onze Minister stelt jaarlijks op advies van het Commissariaat en de Stichting de totale hoeveelheid uren vast die op de programmakanalen van de landelijke publieke mediadienst beschikbaar zijn voor programma’s van politieke partijen en de overheid.
 • 2. 
  Het Commissariaat kan in bijzondere gevallen of voor bijzondere doeleinden meer uren als bedoeld in het eerste lid vaststellen.

Artikel 6.5

De artikelen 2.49, eerste lid, 2.50, 2.65 tot en met 2.70, 2.77, 2.90, 2.92 en Hoofdstuk 4 zijn van overeenkomstige toepassing op het gebruik van aangewezen uren door politieke partijen en de overheid.

TITEL 6.2 TOESTEMMINGEN VOOR OMROEPDIENSTEN VOOR BIJZONDERE DOELEN

Artikel 6.6

 • 1. 
  Het Commissariaat kan aan andere natuurlijke of rechtspersonen toestemming verlenen voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur, waarbij het programma-aanbod door middel van een omroepzender wordt uitgezonden.
 • 2. 
  Het Commissariaat kan aan het verlenen van toestemming als bedoeld in het eerste lid voorschriften verbinden.

TITEL 6.3 HET GEBRUIK VAN OMROEPZENDERS, OMROEPNETWERKEN EN FREQUENTIERUIMTE

AFDELING 6.4.1 HET GEBRUIK VAN OMROEPZENDERS

Artikel 6.7

 • 1. 
  Het is de aanbieder van een omroepzender toegestaan:
 • a. 
  programma’s uit te zenden als de persoon of instelling die verantwoordelijk is voor vorm en inhoud van de desbetreffende programma’s, krachtens deze wet of krachtens de op die persoon of instelling van toepassing zijnde buitenlandse regelgeving gerechtigd is een omroepdienst te verzorgen;
 • b. 
  programma’s uit te zenden die bestaan uit een onverkorte en rechtstreekse weergave van het verhandelde in een openbare vergadering van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal, van Provinciale Staten of van een gemeenteraad;
 • c. 
  informatie met betrekking tot de door middel van de omroepzender aangeboden programma’s en diensten uit te zenden.
 • 2. 
  Het uitzenden van programma’s door middel van een omroepzender wordt steeds als een oorspronkelijke uitzending aangemerkt.

AFDELING 6.4.2 HET GEBRUIK VAN OMROEPNETWERKEN, MUST-CARRY-VERPLICHTINGEN EN PROGRAMMARADEN

Paragraaf 6.4.2.1 Het gebruik van omroepnetwerken

Artikel 6.8

Het is de aanbieder van een omroepnetwerk toegestaan:

 • a. 
  programma’s uit te zenden als de persoon of instelling die verantwoordelijk is voor vorm en inhoud van de desbetreffende programma’s, krachtens deze wet of krachtens de op die persoon of instelling van toepassing zijnde buitenlandse regelgeving gerechtigd is een omroepdienst te verzorgen.
 • b. 
  programma’s uit te zenden die bestaan uit een onverkorte en rechtstreekse weergave van het verhandelde in een openbare vergadering van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal, van Provinciale Staten of van een gemeenteraad;
 • c. 
  informatie met betrekking tot de door middel van het omroepnetwerk aangeboden programma’s en diensten uit te zenden.

Paragraaf 6.4.2.2 Must-carry-verplichtingen

Artikel 6.9

 • 1. 
  De aanbieder van een omroepnetwerk zendt onverkort, ongewijzigd en gelijktijdig met de oorspronkelijke uitzending naar alle aangeslotenen op het omroepnetwerk uit:
 • a. 
  het programma-aanbod voor algemene omroep op ten minste vijftien uitzendnetten voor televisie;
 • b. 
  het programma-aanbod voor algemene omroep op ten minste vijfentwintig uitzendnetten voor radio.
 • 2. 
  Onder de uitzendverplichting, bedoeld in het eerste lid, valt in elk geval:
 • a. 
  het door de raad van bestuur in het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.15, aangewezen programma-aanbod voor algemene omroep van de landelijke publieke mediadienst op vijf uitzendnetten voor televisie en drie uitzendnetten voor radio;
 • b. 
  het door de regionale media-instelling aan te wijzen programmaaanbod voor algemene omroep van de regionale media-instelling bestemd voor de provincie of deel van de provincie waarbinnen het omroepnetwerk zich bevindt op één uitzendnet voor televisie en één uitzendnet voor radio;
 • c. 
  het door de lokale media-instelling aan te wijzen programma-aanbod voor algemene omroep van de lokale publieke media-instelling bestemd voor de gemeente of deel van de gemeente waarbinnen het omroep-netwerk zich bevindt op één uitzendnet voor televisie en één uitzendnet voor radio; en
 • d. 
  twee televisie-omroepprogramma’s en twee radio-omroepprogramma’s als bedoeld in de Vlaamse gecoördineerde Decreten betreffende de radio-omroep en televisie, van de Nederlandstalige landelijke Belgische openbare omroepdienst.
 • 3. 
  Voor zover een lokale media-instelling ander programma-aanbod verzorgt dan dat, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, dat gericht is op specifieke bevolkings- en leeftijdsgroepen, waaronder minderheden, zendt de aanbieder van een omroepnetwerk dat aanbod onverkort, ongewijzigd en gelijktijdig met de oorspronkelijke uitzending uit naar alle aangeslotenen op het omroepnetwerk, met dien verstande dat deze verplichting geldt voor het programma-aanbod op ten hoogste twee uitzendnetten voor televisie en vijf uitzendnetten voor radio.

Artikel 6.10

 • 1. 
  Het is de aanbieder van een omroepnetwerk toegestaan naar een aangeslotene op het omroepnetwerk op diens verzoek programmaaanbod op minder dan vijftien uitzendnetten voor televisie en vijfen-

twintig uitzendnetten voor radio uit te zenden, mits ten minste het programma-aanbod, bedoeld in artikel 6.9, tweede lid, onderdeel a tot en met d, wordt uitgezonden, en mits aan de desbetreffende aangeslotene een tarief in rekening wordt gebracht dat evenredig lager is dan het tarief dat in rekening wordt gebracht voor de ontvangst van het met inachtneming van artikel 6.9, eerste lid, uitgezonden programma-aanbod. Artikel 6.9, vierde lid, is daarbij van overeenkomstige toepassing.

 • 2. 
  Het Commissariaat kan een aanbieder van een omroepnetwerk desgevraagd geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van de verplichtingen, bedoeld in artikel 6.9, eerste tot en met derde lid, indien de kosten voor het onverkort nakomen van deze verplichtingen niet opwegen tegen het belang dat de aangeslotenen op het omroepnetwerk verzekerd zijn van de ontvangst van het programma-aanbod, bedoeld in artikel 6.9, eerste tot en met derde lid.

Paragraaf 6.4.2.3 Programmaraden

Artikel 6.11

 • 1. 
  In gemeenten waar een omroepnetwerk aanwezig is, stelt de gemeenteraad een programmaraad in die de aanbieder van het omroep-netwerk adviseert van welke vijftien uitzendnetten voor televisie en van welke vijfentwintig uitzendnetten voor radio hij het programma-aanbod voor algemene omroep krachtens artikel 6.9, eerste lid, ten minste uitzendt naar alle aangeslotenen op het netwerk.
 • 2. 
  De aanbieder van een omroepnetwerk kan de programmaraad voorts een advies vragen over de het overige programma-aanbod voor algemene omroep dat hij uitzendt naar alle aangeslotenen op het omroepnetwerk.
 • 3. 
  De programmaraad maakt in zijn advies een duidelijk onderscheid tussen advisering als bedoeld in het eerste lid en advisering als bedoeld in het tweede lid.
 • 4. 
  Onverminderd de artikelen 6.9 en 6.10, gaat de programmaraad in zijn advisering uit van een pluriforme samenstelling van het pakket aan programma-aanbod voor algemene omroep, rekening houdend met de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften.
 • 5. 
  De aanbieder van een omroepnetwerk volgt het advies, bedoeld in het eerste lid, tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten.

Artikel 6.12

 • 1. 
  De leden van een programmaraad worden benoemd door de gemeenteraad van de gemeente waar het omroepnetwerk aanwezig is. In gemeenten waar reeds een programmaraad functioneert, vindt de benoeming plaats na overleg met deze programmaraad.
 • 2. 
  Indien een aantal omroepnetwerken gekoppeld is en daardoor feitelijk als één omroepnetwerk functioneert, wordt met betrekking tot die gekoppelde omroepnetwerken één programmaraad ingesteld door de onderscheidene gemeenteraden gezamenlijk. Het eerste lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
 • 3. 
  Voor benoeming tot lid van een programmaraad komen in aanmerking personen die:
 • a. 
  woonachtig zijn in het gebied waarop het advies van de programmaraad betrekking heeft, en
 • b. 
  die aangesloten zijn op het omroepnetwerk in dat gebied, dan wel deel uitmaken van een huishouden dat daarop is aangesloten.
 • 4. 
  Met het lidmaatschap van een programmaraad zijn onverenigbaar: a. een lidmaatschap van een gemeenteraad in een gemeente die

behoort tot het gebied waarop het advies van de programmaraad betrekking heeft,

 • b. 
  een lidmaatschap van een College van Burgemeester en Wethouders in een gemeente als bedoeld in onderdeel a,
 • c. 
  een binding met de aanbieder van het omroepnetwerk dat aanwezig is in het gebied waarop het advies van de programmaraad betrekking heeft, en
 • d. 
  een lidmaatschap van het bestuur van of een betrekking, al dan niet tegen betaling, bij een instelling van de publieke omroep dan wel een commerciële omroepinstelling.
 • 5. 
  Een vacature van de programmaraad wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden vervuld.
 • 6. 
  De leden van een programmaraad worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming voor eenzelfde aansluitende periode.

Artikel 6.13

 • 1. 
  De programmaraad is representatief voor de belangrijkste in de gemeente of gemeenten voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen en beschikt als geheel over voldoende kennis van de informatiebehoeften van bevolkings- en leeftijdsgroepen van verschillende omvang en samenstelling binnen het kijk- en luisterpubliek.
 • 2. 
  De gemeenteraad bepaalt de omvang van een programmaraad, met dien verstande dat een programmaraad bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste vijftien leden. Artikel 6.12, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6.14

 • 1. 
  Een programmaraad beschikt over een reglement waarin in ieder geval regels zijn opgenomen over:
 • a. 
  de wijze waarop de instelling, de taak en de samenstelling van de programmaraad kenbaar wordt gemaakt aan de aangeslotenen op het omroepnetwerk in het gebied waarop het advies van de programmaraad betrekking heeft, en
 • b. 
  de totstandkoming, de inhoud, de vaststelling, de openbaarmaking en de geldigheidsduur van het advies van de programmaraad.
 • 2. 
  Het reglement van een programmaraad voorziet in een transparante adviesprocedure.

Artikel 6.15

De artikelen 6.12 tot en met 6.14 zijn niet van toepassing op de aanbieder van een omroepnetwerk aan wie het Commissariaat ontheffing heeft verleend op grond van artikel 6.10, tweede lid.

TITEL 6.4 HET GEBRUIK VAN FREQUENTIERUIMTE

Artikel 6.16

 • 1. 
  Onze Minister, handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, wijst de frequentieruimte in de FM-band aan die wordt gebruikt voor het uitzenden van radioprogramma-aanbod dat overwegend bestaat uit Nederlandstalige muziek. Bij ministeriële regeling wordt nader omschreven in welke gevallen radioprogramma-aanbod aan deze eis voldoet.
 • 2. 
  Onze Minister wijst, handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, andere frequentieruimte in de FM-band

aan die slechts mag worden gebruikt voor het uitzenden van bij die aanwijzing vast te stellen categorieën radioprogramma-aanbod dat, gelet op de aard, inhoud of doelgroep, verhoudingsgewijs lage inkomsten uit reclame of verhoudingsgewijs hoge kosten meebrengt.

 • 3. 
  Indien aard en omvang van de frequentieruimte in de FM-band die beschikbaar is voor het uitzenden van radioprogramma-aanbod daartoe aanleiding geeft, kan Onze Minister, handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, afzien van het aanwijzen van frequentieruimte in de FM-band op grond van het eerste en tweede lid.

Artikel 6.17

 • 1. 
  Voor de uitzending van het radioprogramma-aanbod van eenzelfde instelling wordt niet meer frequentieruimte gebruikt dan één FM-fre-quentie of samenstel van FM-frequenties.
 • 2. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke gevallen een aantal met elkaar verbonden instellingen voor de toepassing van het eerste lid als één instelling wordt aangemerkt.
 • 3. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden afgeweken van het eerste lid, indien dat wenselijk is vanuit een oogpunt van doelmatig gebruik van frequentieruimte. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende categorieën frequentieruimte, bestaande uit FM-frequenties en samenstellen van FM-frequenties.

Artikel 6.18

De artikelen 6.16 en 6.17 zijn niet van toepassing op:

 • a. 
  de frequentieruimte die wordt gebruikt voor de uitzending van programma-aanbod van de landelijke, regionale en lokale publieke mediadienst en de Wereldomroep;
 • b. 
  frequentieruimte die wordt gebruikt ten behoeve van uitzending door middel van een satelliet.

TITEL 6.5 BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN

Artikel 6.19

 • 1. 
  Bij algemene maatregel van bestuur worden, op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, na overleg met Onze Minister, regels gesteld op grond waarvan in geval van buitengewone omstandigheden het gebruik van programmakanalen van de publieke mediadiensten, studio’s en andere faciliteiten, omroepzenders, omroepnetwerken en andere hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld aan de bij of krachtens die algemene maatregel van bestuur aangewezen autoriteiten.
 • 2. 
  Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is bevoegd in de algemene noodtoestand, na overleg met Onze Minister, regels te stellen ten aanzien van de inhoud van radio- en televisieprogramma’s en het toezicht daarop. In die regels kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.9.
 • 3. 
  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid wordt onverwijld beëindigd zodra artikel 31, eerste lid, van de Oorlogswet voor Nederland in werking wordt gesteld.

HOOFDSTUK 7. TOEZICHT EN BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING

TITEL 7.1 HET COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Artikel 7.1

 • 1. 
  Er is een Commissariaat voor de Media.
 • 2. 
  Het Commissariaat heeft rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in de gemeente Hilversum.

Artikel 7.2

 • 1. 
  Het Commissariaat bestaat uit een voorzitter en twee of vier andere leden. Zij worden bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister benoemd, geschorst en ontslagen.
 • 2. 
  Een benoeming geschiedt voor een periode van vijf jaren. Herbenoeming voor een aansluitende periode is éénmaal mogelijk.
 • 3. 
  Met het lidmaatschap van het Commissariaat zijn onverenigbaar:
 • a. 
  een lidmaatschap van een van beide Kamers der Staten-Generaal, een provinciaal bestuur of een gemeentebestuur;
 • b. 
  het werkzaam zijn bij een ministerie, een dienst, instelling of bedrijf ressorterende onder de verantwoordelijkheid van een minister;
 • c. 
  het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij de Stichting, een licentiehouder, de STER, de Wereldomroep, een regionale of lokale media-instelling, een commerciële omroepinstelling of een uitgever van een persorgaan;
 • d. 
  het hebben van financiële of andere belangen bij bedrijven of instellingen en het vervullen van nevenfuncties waardoor een goede vervulling van de functie of de handhaving van de onafhankelijkheid van het betrokken lid of van het vertrouwen daarin in het geding kan zijn.
 • 4. 
  Schorsing en ontslag is mogelijk wegens ongeschiktheid, disfunctioneren of onverenigbaarheid van functies als bedoeld in het derde lid. Ontslag is voorts mogelijk op eigen verzoek.
 • 5. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de bezoldiging en de verdere rechtspositie van de leden van het Commissariaat en van zijn personeel.

Artikel 7.3

 • 1. 
  Het Commissariaat neemt besluiten bij meerderheid van stemmen.
 • 2. 
  Het Commissariaat kan slechts met instemming van alle leden aan één of meer van zijn leden mandaat en machtiging verlenen voor het uitvoeren van delen van zijn taak.
 • 3. 
  Het Commissariaat stelt een reglement op ter regeling van zijn besluitvorming en werkwijze. Het reglement behoeft de instemming van Onze Minister.

Artikel 7.4

 • 1. 
  De kosten van het Commissariaat worden door Onze Minister vergoed.
 • 2. 
  Het Commissariaat stelt voor 1 november een begroting vast voor het volgende kalenderjaar. De begroting behoeft de instemming van Onze Minister.
 • 3. 
  Het Commissariaat brengt jaarlijks aan Onze Minister voor 1 september een financieel verslag uit over de eigen organisatie en over het beheer, bedoeld in artikel 2.112, derde lid. Dit verslag gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van

het Burgerlijk Wetboek. Het financieel verslag behoeft de instemming van Onze Minister.

 • 4. 
  Onze Minister kan regels stellen over de inrichting van de begroting, het financieel verslag en aandachtspunten voor de accountantscontrole.
 • 5. 
  Het Commissariaat maakt de in het derde lid bedoelde stukken openbaar en stelt deze algemeen verkrijgbaar.

Artikel 7.5

 • 1. 
  Het Commissariaat zendt besluiten zo spoedig mogelijk na de bekendmaking aan Onze Minister.
 • 2. 
  Besluiten van het Commissariaat kunnen binnen acht weken na ontvangst daarvan door Onze Minister, dan wel gedurende de tijd dat het besluit is geschorst, bij koninklijk besluit worden vernietigd.
 • 3. 
  Besluiten van het Commissariaat kunnen binnen acht weken na ontvangst daarvan door Onze Minister bij koninklijk besluit worden geschorst.
 • 4. 
  Een koninklijk besluit tot schorsing, opheffing of verlenging van de schorsing of tot vernietiging wordt in het Staatsblad geplaatst.

Artikel 7.6

 • 1. 
  Het Commissariaat verstrekt desgevraagd aan Onze Minister alle inlichtingen met betrekking tot de werkzaamheden van het Commissariaat.
 • 2. 
  Onze Minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden voor zover dat voor vervulling van zijn taak nodig is.

Artikel 7.7

 • 1. 
  Indien naar het oordeel van Onze Minister het Commissariaat zijn taken niet of niet naar behoren uitvoert, kan Onze Minister, na overleg met het Commissariaat, de noodzakelijke voorzieningen treffen.
 • 2. 
  Onze Minister stelt de Tweede Kamer der Staten-Generaal onverwijld in kennis van de door hem getroffen voorzieningen.

Artikel 7.8

 • 1. 
  Het Commissariaat stelt jaarlijks voor 1 juni een verslag op van zijn werkzaamheden, het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn werkzaamheden in het bijzonder in het afgelopen kalenderjaar.
 • 2. 
  Het Commissariaat zendt het verslag aan Onze Minister die het aan beide kamers der Staten-Generaal zendt.
 • 3. 
  Het Commissariaat maakt het verslag openbaar.
 • 4. 
  Onze Minister zendt telkens na vier jaar aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van het Commissariaat.

Artikel 7.9

Besluiten van het Commissariaat inhoudende de vaststelling van nadere regels op grond van deze wet en van beleidsregels betreffende de uitvoering van zijn taken worden geplaatst in de Staatscourant.

TITEL 7.2 TOEZICHT EN HANDHAVING Artikel 7.10

 • 1. 
  Het Commissariaat is belast met de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, met uitzondering van:
 • a. 
  Hoofdstuk 2, de artikelen 2.2 tot en met 2.21, 2.23, 2.29, 2.30, 2.32, 2.40 tot en met 2.48, 2.54 tot en met 2.58, 2.78 tot en met 2.85, 2.93 tot en met 2.95, 2.122 tot en met 2.125, 2,126, tweede lid, 2,128 tot en met 2.130, 6.19, 9.3 tot en met 9.8 en 9.10 tot en met 9.20;
 • b. 
  Hoofdstuk 8.
 • 2. 
  Met het toezicht op de naleving van de in het eerste lid genoemde onderdelen van deze wet zijn belast de leden van het Commissariaat en de bij besluit van het Commissariaat aangewezen medewerkers van het Commissariaat. Van het besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
 • 3. 
  Het Commissariaat oefent geen voorafgaand toezicht uit op de inhoud van het media-aanbod van de landelijke, regionale en lokale publieke mediadienst, de Wereldomroep en het programma-aanbod van commerciële omroepdiensten.
 • 4. 
  Het Commissariaat stelt jaarlijks voor 1 november Onze Minister in kennis van het voorgenomen handhavingsbeleid in het volgende kalenderjaar.

Artikel 7.11

 • 1. 
  Bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze wet of artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht kan het Commissariaat aan de overtreder een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 225 000,– per overtreding.
 • 2. 
  Bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2.86, 2.87, 2.89, 6.9, 6.10 en 6.11, vijfde lid, kan het Commissariaat, aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.
 • 3. 
  Het Commissariaat draagt de opbrengst van de bestuurlijke boeten en dwangsommen af aan Onze Minister. De afgedragen opbrengst dient ter aanwending voor door Onze Minister te bepalen mediadoeleinden in brede zin.

Artikel 7.12

De Stichting, licentiehouders, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, regionale en lokale media-instellingen, de STER, de Wereldomroep, commerciële omroepinstellingen, politieke partijen en de overheid bewaren gedurende twee weken na de uitzending opnamen van hun uitgezonden programma-aanbod. Zij stellen deze opnamen desgevraagd ter beschikking van het Commissariaat.

Artikel 7.13

 • 1. 
  De in artikel 7.10, tweede lid, bedoelde toezichthouders zijn bevoegd:
 • a. 
  met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner; en
 • b. 
  bedrijfsruimten en voorwerpen te verzegelen gedurende de tijd gelegen tussen 18.00 uur en 08.00 uur voor zover dat voor de uitoefening van de in artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht redelijkerwijs nodig is.
 • 2. 
  De toezichthouders oefenen de in het eerste lid genoemde bevoegdheden zo nodig uit met behulp van de sterke arm.

HOOFDSTUK 8. DE PERS

TITEL 8.1 HET STIMULERINGSFONDS VOOR DE PERS

Artikel 8.1

 • 1. 
  Er is een Stimuleringsfonds voor de pers. Het Stimuleringsfonds heeft rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in de gemeente ’s-Gravenhage.
 • 2. 
  Het Stimuleringsfonds heeft tot doel het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voorzover die van belang is voor de informatie en opinievorming.
 • 3. 
  Het Stimuleringsfonds is belast met:
 • a. 
  het verlenen van subsidies aan persorganen;
 • b. 
  het verrichten of doen verrichten van onderzoek met betrekking tot het functioneren van de pers;
 • c. 
  de uitvoering van overige taken die hem zijn opgedragen bij of krachtens deze wet en andere wetten.

Artikel 8.2

 • 1. 
  Het Stimuleringsfonds voor de pers heeft een bestuur dat bestaat uit een voorzitter en zes andere leden. Zij worden bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister benoemd, geschorst en ontslagen.
 • 2. 
  Een benoeming geschiedt voor een periode van vijf jaren. Herbenoeming voor een aansluitende periode is éénmaal mogelijk.
 • 3. 
  Met het lidmaatschap van het Stimuleringsfonds zijn onverenigbaar:
 • a. 
  een lidmaatschap van een van beide Kamers der Staten-Generaal, een provinciaal bestuur of een gemeentebestuur;
 • b. 
  het werkzaam zijn bij een ministerie, een dienst, instelling of bedrijf, ressorterende onder de verantwoordelijkheid van een minister;
 • c. 
  het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een persorgaan of een uitgever van een persorgaan;
 • d. 
  het hebben van financiële of andere belangen bij bedrijven of instellingen en het vervullen van nevenfuncties waardoor een goede vervulling van de functie of de handhaving van de onafhankelijkheid van het betrokken lid of van het vertrouwen daarin in het geding kan zijn.
 • 4. 
  Schorsing en ontslag is mogelijk wegens ongeschiktheid, disfunctioneren of onverenigbaarheid van functies als bedoeld in het derde lid. Ontslag is voorts mogelijk op eigen verzoek.
 • 5. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de bezoldiging en de verdere rechtspositie van de leden van het Stimuleringsfonds en van zijn personeel.

Artikel 8.3

 • 1. 
  Het Stimuleringsfonds voor de pers neemt besluiten bij meerderheid van stemmen.
 • 2. 
  Het Stimuleringsfonds kan slechts met instemming van alle leden aan één of meer van zijn leden mandaat en machtiging verlenen voor het uitvoeren van delen van zijn taak.
 • 3. 
  Het Stimuleringsfonds stelt nadere regels ten aanzien van zijn besluitvorming en werkwijze, welke regels de instemming behoeven van Onze Minister.

Artikel 8.4

 • 1. 
  De kosten van het Stimuleringsfonds voor de pers worden door Onze Minister vergoed.
 • 2. 
  Het Stimuleringsfonds stelt voor 1 november een begroting vast voor

het volgende kalenderjaar. De begroting behoeft de instemming van Onze Minister.

 • 3. 
  Het Stimuleringsfonds brengt jaarlijks aan Onze Minister voor 1 juni een financieel verslag uit, dat vergezeld gaat van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het financieel verslag behoeft de instemming van Onze Minister.
 • 4. 
  Onze Minister kan regels stellen over de inrichting van de begroting, het financieel verslag en aandachtspunten voor de accountantscontrole.
 • 5. 
  Het Stimuleringsfonds maakt de in het derde lid bedoelde stukken openbaar.

Artikel 8.5

 • 1. 
  Bij ministeriële regeling wordt vastgesteld welk percentage van de inkomsten uit reclameboodschappen en telewinkelboodschappen van de landelijke, regionale en lokale publieke mediadiensten en de commerciële omroepdiensten jaarlijks wordt uitgekeerd ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de pers. Dit percentage is niet hoger dan vier.
 • 2. 
  De uitgaven van het Stimuleringsfonds worden bestreden uit de in het eerste lid bedoelde inkomsten en uit andere beschikbare middelen.
 • 3. 
  Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de vaststelling van de in het eerste lid bedoelde inkomsten.

Artikel 8.6

 • 1. 
  Het Stimuleringsfonds voor de pers zendt een besluit tot subsidieverstrekking binnen een week nadat het is genomen aan Onze Minister.
 • 2. 
  Besluiten van het Stimuleringsfonds kunnen binnen acht weken na de ontvangst daarvan door Onze Minister, dan wel gedurende de tijd dat het besluit is geschorst, bij koninklijk besluit worden vernietigd.
 • 3. 
  Besluiten van het Stimuleringsfonds kunnen binnen acht weken na ontvangst daarvan door Onze Minister, bij koninklijk besluit worden geschorst.
 • 4. 
  In afwijking van artikel 10:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan schorsing of vernietiging slechts plaatsvinden wegens strijd met het recht.
 • 5. 
  Een koninklijk besluit tot schorsing, opheffing of verlenging van de schorsing of tot vernietiging wordt in het Staatsblad geplaatst.

Artikel 8.7

 • 1. 
  Het Stimuleringsfonds voor de pers verstrekt desgevraagd aan Onze Minister alle inlichtingen met betrekking tot de werkzaamheden van het Stimuleringsfonds.
 • 2. 
  Onze Minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden voor zover dat voor vervulling van zijn taak nodig is.

Artikel 8.8

 • 1. 
  Indien naar het oordeel van Onze Minister het Stimuleringsfonds voor de pers zijn taken niet of niet naar behoren uitvoert, kan Onze Minister, na overleg met het Stimuleringsfonds, de noodzakelijke voorzieningen treffen.
 • 2. 
  Onze Minister stelt de Tweede Kamer der Staten-Generaal onverwijld in kennis van de door hem getroffen voorzieningen.

Artikel 8.9

 • 1. 
  Het Stimuleringsfonds voor de pers stelt jaarlijks voor 1 juni een verslag op van zijn werkzaamheden, het gevoerde beleid in het algemeen

en de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn werkzaamheden in het bijzonder in het afgelopen kalenderjaar.

 • 2. 
  Het Stimuleringsfonds zendt het verslag aan Onze Minister die het aan beide kamers der Staten-Generaal zendt.
 • 3. 
  Het Stimuleringsfonds maakt het verslag openbaar.
 • 4. 
  Onze Minister zendt telkens na vier jaar aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van het Stimuleringsfonds.

TITEL 8.2 SUBSIDIEVERSTREKKING TEN BEHOEVE VAN PERSORGANEN

Artikel 8.10

 • 1. 
  Het Stimuleringsfonds voor de pers kan binnen de door Onze Minister met toepassing van artikel 8.5 beschikbaar gestelde bedragen subsidie verstrekken zoals geregeld in de artikelen 8. 11 tot en met 8.19.
 • 2. 
  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt ten behoeve van persorganen die voldoen aan de volgende eisen:
 • a. 
  zij worden in Nederland uitgegeven en zijn bestemd voor het publiek in Nederland;
 • b. 
  zij bevatten in belangrijke mate nieuws, analyse, commentaar en achtergrondinformatie over een gevarieerd deel van de maatschappelijke actualiteit, mede in het belang van politieke meningsvorming;
 • c. 
  zij worden geredigeerd door een zelfstandige redactie op basis van een statuut waarin de redactionele identiteit is neergelegd;
 • d. 
  zij verschijnen regelmatig en tenminste maandelijks;
 • e. 
  zij zijn voor iedereen verkrijgbaar;
 • f. 
  zij worden verkrijgbaar gesteld tegen betaling;
 • g. 
  zij worden niet uitgegeven door of vanwege de overheid; h. zij worden niet uitgegeven of verspreid in samenhang met het

lidmaatschap, donateurschap of deelnemerschap van een vereniging, kerkgenootschap of andere organisatie.

Artikel 8.11

 • 1. 
  Het Stimuleringsfonds voor de pers kan ten behoeve van een persorgaan aan de uitgever van dat persorgaan subsidie verstrekken in de vorm van kredieten of kredietfaciliteiten voor de uitvoering van een project dat gericht is op een rendabele exploitatie van het persorgaan.
 • 2. 
  Subsidie als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden verstrekt als:
 • a. 
  de continuïteit van het persorgaan in gevaar is;
 • b. 
  de noodzakelijke financiële middelen niet of niet afdoende op andere wijze kunnen worden verkregen;
 • c. 
  het project wordt uitgevoerd volgens een activiteitenplan dat uitzicht biedt op een rendabele exploitatie van het persorgaan binnen een redelijke periode: en
 • d. 
  het activiteitenplan door het Stimuleringsfonds is goedgekeurd.
 • 3. 
  Uitsluitend ten behoeve van een eenmalige reorganisatie van een persorgaan kan de subsidie worden verstrekt in de vorm van een uitkering als het activiteitenplan niet op doeltreffende wijze kan worden uitgevoerd met behulp van kredieten of kredietfaciliteiten.

Artikel 8.12

 • 1. 
  Het Stimuleringsfonds kan ten behoeve van het starten van de exploitatie van een persorgaan aan de uitgever van dat persorgaan subsidie verstrekken in de vorm van kredieten of kredietfaciliteiten.
 • 2. 
  Subsidie als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden verstrekt als:
 • a. 
  Het persorgaan ten minste zes keer per week verschijnt;
 • b. 
  het starten van de exploitatie van het persorgaan zonder subsidie niet mogelijk is;
 • c. 
  het starten van de exploitatie van het persorgaan plaatsvindt volgens een activiteitenplan dat uitzicht biedt op een rendabele exploitatie van het persorgaan binnen een redelijke periode; en
 • d. 
  het activiteitenplan door het Stimuleringsfonds is goedgekeurd.
 • 3. 
  Subsidie kan worden verstrekt tot ten hoogste de helft van de in het activiteitenplan begrote kosten berekend volgens daartoe door het Stimuleringsfonds vast te stellen richtlijnen over een periode van ten hoogste vier jaar vanaf de start van de exploitatie van het persorgaan. Als de werkelijke exploitatietekorten lager zijn dan de voorziene exploitatiekosten kan de subsidie lager worden vastgesteld tot ten hoogste vijfentwintig procent van de werkelijke exploitatietekorten.

Artikel 8.13

 • 1. 
  Het Stimuleringsfonds voor de pers kan ten behoeve van twee of meer persorganen gezamenlijk aan de uitgever(s) van die persorganen subsidie verstrekken voor de uitvoering van een project gericht op het verbeteren van de exploitatiepositie van die persorganen.
 • 2. 
  Subsidie als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden verstrekt als:
 • a. 
  het project wordt uitgevoerd volgens een door de verantwoordelijke uitgever(s) gezamenlijk opgesteld activiteitenplan dat uitzicht biedt op een structurele verbetering van de exploitatiepositie van de persorganen binnen een redelijke termijn;
 • b. 
  het project past in de doelstellingen van het Stimuleringsfonds; en
 • c. 
  het activiteitenplan door het Stimuleringsfonds is goedgekeurd.

Artikel 8.14

 • 1. 
  Het Stimuleringsfonds voor de pers kan voor het verrichten van organisatie-onderzoek gericht op structurele verbetering van de exploitatiepositie van een persorgaan aan de uitgever van dat persorgaan subsidie verstrekken.
 • 2. 
  Subsidie als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden verstrekt als:
 • a. 
  de exploitatie van het persorgaan in het boekjaar voorafgaand aan de aanvraag van de subsidie verliesgevend is geweest of dreigde te worden;
 • b. 
  door de uitgever een voorstel is ingediend dat de opzet en uitvoering van het onderzoek bevat;
 • c. 
  het voorgestelde onderzoek past in de doelstellingen van het Stimuleringsfonds; en
 • d. 
  het voorgestelde onderzoek door het Stimuleringsfonds is goedgekeurd.
 • 3. 
  Subsidie kan worden verstrekt tot ten hoogste tweederde deel van de kosten van het onderzoek.

TITEL 8.3 OVERIGE VORMEN VAN SUBSIDIEVERLENING

Artikel 8.15

 • 1. 
  Het Stimuleringsfonds voor de pers kan subsidie verstrekken voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van de persbedrijfstak als geheel.
 • 2. 
  Subsidie als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden verstrekt als:
 • a. 
  een voorstel is ingediend dat de opzet en uitvoering van het onderzoek bevat;
 • b. 
  het voorgestelde betrekking heeft op de bedrijfstak als geheel en past in de doelstellingen van het Stimuleringsfonds; en
 • c. 
  het voorgestelde onderzoek is goedgekeurd door het Stimuleringsfonds.

TITEL 8.4 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 8.16

 • 1. 
  Het Stimuleringsfonds voor de pers kan ieder jaar subsidieplafonds vaststellen voor de verschillende activiteiten waarvoor op grond van deze paragraaf subsidie verstrekt kan worden.
 • 2. 
  Een besluit tot vaststelling van een subsidieplafond wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

Artikel 8.17

 • 1. 
  Subsidies als bedoeld in de artikelen 8.10 tot en met 8.15 worden verstrekt op aanvraag.
 • 2. 
  Het Stimuleringsfonds voor de pers kan een aanvraag voorleggen aan een externe adviesinstantie. Het Stimuleringsfonds waarborgt dat vertrouwelijke gegevens betreffende de bedrijfsvoering van de aanvrager als zodanig behandeld worden.
 • 3. 
  Het Stimuleringsfonds kan aan het verstrekken van subsidie voorschriften verbinden. Voorschriften hebben geen betrekking op de inhoud van een persorgaan.

Artikel 8.18

 • 1. 
  Het Stimuleringsfonds voor de pers maakt een besluit tot verstrekking van een subsidie binnen een week nadat het besluit is genomen bekend in de Staatscourant, met vermelding van de hoogte van de subsidie.
 • 2. 
  Een besluit tot subsidieverstrekking treedt pas in werking dertig dagen nadat het besluit is genomen of zoveel eerder als Onze Minister heeft meegedeeld niet tot schorsing of vernietiging over te gaan.

Artikel 8.19

 • 1. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over:
 • a. 
  de nadere eisen voor het verkrijgen van subsidie;
 • b. 
  de verplichtingen die het Stimuleringsfonds bij de subsidieverstrekking kan opleggen;
 • c. 
  de indiening en wijze van behandeling van aanvragen;
 • d. 
  de hoogte van subsidies en de wijze van berekening daarvan;
 • e. 
  de wijze waarop de beschikbare middelen voor de verschillende subsidies worden verdeeld als een subsidieplafond is vastgesteld;
 • f. 
  de verstrekking van voorschotten; en
 • g. 
  de intrekking, wijziging en terugvordering van subsidies.
 • 2. 
  Eisen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, hebben geen betrekking op de inhoud van een persorgaan.

HOOFDSTUK 9. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN TITEL 9.1 OVERGANGSBEPALINGEN Artikel 9.1

 • 1. 
  Voor de jaren 2009, 2010 en 2011 bepaalt Onze Minister welk deel van het budget, bedoeld in artikel 2.99, eerste lid, onderdeel a, bestemd is voor externe producties als bedoeld in artikel 2.75, van externe producenten waarin licentiehouders, bedoeld in artikel 2.18, tweede lid, onderdeel d, onder 1°, deelnemen.
 • 2. 
  Voor de jaren 2009, 2010 en 2011 is een deel van het in artikel 2.99, eerste lid, onderdeel a, bedoelde budget, gelijk aan het op grond van het eerste lid vastgestelde deel, bestemd voor onafhankelijke producties als bedoeld in artikel 2.73.

Artikel 9.2

 • 1. 
  Voor zover nodig in afwijking van de Mediawet, is het omroepverenigingen die een erkenning of een voorlopige erkenning als bedoeld in artikel 31, respectievelijk artikel 37 van de Mediawet hebben verkregen gedurende de resterende duur van de periode waarvoor een erkenning of voorlopige erkenning is verleend, na voorafgaande melding aan het Commissariaat voor de Media toegestaan die activiteiten te verrichten die nodig zijn voor het oprichten van of het nemen van een direct of indirect belang in rechtspersonen of vennootschappen met het oog op het verrichten van andere activiteiten die geen verband houden met of ten dienste staan van de taak, bedoeld in artikel 13c van de Mediawet.
 • 2. 
  Voor zover nodig in afwijking van artikel 57c van de Mediawet, is het de in het eerste lid bedoelde omroepverenigingen toegestaan binnen daartoe door het Commissariaat voor de Media vast te stellen kaders een deel van het aanwezige eigen vermogen te gebruiken voor activiteiten als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9.3

 • 1. 
  De Stichting, de Nederlandse Programma Stichting, gevestigd te Hilversum, de Stichting Educatieve Omroepcombinatie, gevestigd te Hilversum, de Stichting Teleac/NOT en de Stichting RVU Educatieve Omroep fuseren. Alle vermogensbestanddelen van de Nederlandse Programma Stichting, de Stichting Educatieve Omroepcombinatie, de Stichting Teleac/NOT en de Stichting RVU Educatieve Omroep gaan onder algemene titel over op de Stichting zonder dat een besluit, akte of mededeling is vereist. De Nederlandse Programma Stichting, de Stichting Educatieve Omroepcombinatie, de Stichting Teleac/NOT en de Stichting RVU Educatieve Omroep houden op te bestaan.
 • 2. 
  De Stichting doet de fusie binnen acht dagen na inwerkingtreding van deze wet inschrijven in de handelsregisters waar zijzelf, de Nederlandse Programma Stichting, de Stichting Educatieve Omroepcombinatie, de Stichting Teleac/NOT en de Stichting RVU Educatieve Omroep staan ingeschreven.
 • 3. 
  De Stichting doet binnen een maand na inwerkingtreding van deze wet opgave van de fusie aan de beheerders van andere openbare registers dan het handelsregister waarin de overgang van rechten of de fusie kan worden ingeschreven. De opgave vermeldt met betrekking tot elk van de fuserende rechtspersonen rechtsvorm, naam, adres en woonplaats, alsmede wie de verkrijgende rechtspersoon is en de dag waarop de fusie van kracht is geworden. De bewaarders van de openbare registers gaan na deze opgave over tot verandering van de tenaamstelling.
 • 4. 
  Ter zake van verkrijgingen in het kader van de fusie, bedoeld in het eerste lid, blijft heffing van overdrachtsbelasting achterwege.

Artikel 9.4

 • 1. 
  In civielrechtelijke en bestuursrechtelijke gedingen waarin de Nederlandse Programma Stichting, de Stichting Educatieve Omroep-combinatie, de Stichting Teleac/NOT of de Stichting RVU Educatieve Omroep partij of belanghebbende is, treedt de Stichting in haar plaats, zonder dat daarvoor een betekening nodig is en met overneming van procureurstelling onderscheidenlijk aanwijzing van een gemachtigde.
 • 2. 
  Beroep waarvoor de termijn voor de Nederlandse Programma Stichting, de Stichting Educatieve Omroepcombinatie, de Stichting Teleac/NOT of de Stichting RVU Educatieve Omroep is aangevangen, staat voor de Stichting open gedurende het resterende gedeelte van de beroepstermijn.

Artikel 9.5

De rechten en verplichtingen van de Nederlandse Programma Stichting, de Stichting Educatieve Omroepcombinatie, de Stichting Teleac/NOT en de Stichting RVU Educatieve Omroep die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten met haar werknemers, daaronder begrepen die welke voortvloeien uit een toezegging omtrent pensioen als bedoeld in artikel 2 van de Pensioen- en spaarfondsenwet, gaan over op de Stichting.

Artikel 9.6

Op de dag voor die waarop deze wet in werking treedt, doet de raad van bestuur een notariële akte verlijden waarbij met ingang van de volgende dag de statuten van de Stichting worden gewijzigd met het oog op deze wet.

Artikel 9.7

 • 1. 
  Toestemmingen en ontheffingen die zijn verleend op grond van de Mediawet zoals die wet luidde op de dag voorafgaande aan het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, worden geacht te zijn verleend op grond van deze wet voor de duur waarvoor zij zijn gegeven.
 • 2. 
  Benoemingen op grond van de Mediawet zoals die wet luidde op de dag voorafgaande aan het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, worden geacht te zijn geschiedt op grond van deze wet voor de duur van de benoemingstermijn.

Artikel 9.8

Ten aanzien van overtredingen van het bepaalde bij of krachtens de Mediawet, alsmede ten aanzien van voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aangevangen bezwaaren beroepsprocedures, blijft de Mediawet zoals die wet luidde op de dag voorafgaande aan genoemd tijdstip van toepassing.

Artikel 9.9

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen tot twee jaar na inwerkingtreding van deze wet, in gevallen waarin deze wet niet voorziet, regels worden gesteld met betrekking tot de invoering van artikelen van deze wet of onderdelen daarvan.

TITEL 9.2 WIJZIGING VAN ANDERE WETTEN Artikel 9.10

De Telecommunicatiewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1, onderdeel y, wordt «artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Mediawet» vervangen door: artikel 1.1, onderdeel e, van de Mediawet 20...

B

Artikel 3.3. wordt als volgt gewijzigd:

 • a. 
  Het tweede lid komt te luiden:
 • 2. 
  Vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte ten behoeve van de uitvoering van vitale overheidstaken, van het verzorgen van taken ter uitvoering van de publieke mediaopdracht, bedoeld in artikel 2.1 van de Mediawet 20.., of ter uitvoering van een wettelijk voorschrift worden bij voorrang verleend. Voor zover een vergunning niet krachtens het derde lid dient te worden verleend, bepaalt Onze Minister in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, in welke omvang ter uitvoering van de publieke mediaopdracht, bedoeld in artikel 2.1 van de Mediawet 20.., vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte bij voorrang worden verleend. Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wordt bij de vaststelling van de omvang van de frequentieruimte die aan de publieke media-instellingen bij voorrang bij vergunning wordt verleend, bepaald welke technische eigenschappen de uitzendingen van de programma’s van de publieke media-instellingen dienen te hebben.
 • b. 
  Het derde lid komt te luiden:
 • 3. 
  Bij het verlenen van vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte op het terrein van de publieke mediaopdracht wordt het navolgende in acht genomen:
 • a. 
  ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst, bedoeld in hoofdstuk 2, afdeling 2.2.1, van de Mediawet 20.., wordt voor ten minste drie uitzendnetten voor televisie en vijf uitzendnetten voor radio een vergunning verleend op zodanige wijze dat een landelijk bereik mogelijk is;
 • b. 
  voor iedere provincie wordt aan de media-instelling die voor de desbetreffende provincie op grond van hoofdstuk 2 van de Mediawet 20.. is aangewezen voor de verzorging van de regionale publieke mediadienst, voor ten minste één uitzendnet voor radio, een vergunning verleend op zodanige wijze, dat een provinciaal bereik mogelijk is;
 • c. 
  indien in een provincie twee of meer regionale media-instellingen op grond van hoofdstuk 2 van de Mediawet 20.. zijn aangewezen voor de verzorging van de regionale publieke mediadienst, zal, onverminderd artikel 3.6, aan elk van de media-instellingen vergunning worden verleend voor een bereik dat ten minste gelijk is aan de onderscheidene verzorgingsgebieden, voorzover dit technisch mogelijk is;
 • d. 
  aan iedere media-instelling die op grond van hoofdstuk 2 van de Mediawet 20.. is aangewezen voor de verzorging van de lokale publieke mediadienst, wordt, onverminderd artikel 3.6, voor ten minste één uitzendnet voor radio vergunning verleend voor een bereik dat ten minste gelijk is aan het verzorgingsgebied, voorzover dit technisch mogelijk is, en een doelmatig gebruik van het frequentiespectrum zich daartegen niet verzet.
 • c. 
  In het vijfde lid wordt «artikel 1, onder dd, van de Mediawet» vervangen door: artikel 1.1, onderdeel x, van de Mediawet 20...

B

In artikel 3.4a, vierde lid, wordt «artikel 82f van de Mediawet» vervangen door: artikel 6.17 van de Mediawet 20...

C

Artikel 3.6, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • a. 
  Onderdeel d komt te luiden:
 • d. 
  deze is gevraagd voor het verspreiden van programma’s anders dan ter uitvoering van de publieke mediaopdracht, bedoeld in artikel 2.1 van de Mediawet 20.., en de vergunning anders dan bij voorrang wordt verleend.
 • b. 
  In onderdeel f wordt «de artikelen 82e of 82f van de Mediawet» vervangen door: de artikelen 6.16 of 6.17 van de Mediawet 20...

D

In artikel 3.7, tweede lid, onderdeel b, wordt «de artikelen 82a, 82e of 82f van de Mediawet» vervangen door: de artikelen 6.7, 6.16 of 6.17 van de Mediawet 20...

E

Artikel 8.3 komt te luiden:

Artikel 8.3

Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken die bestaan uit radiozendapparaten die geschikt zijn voor het verspreiden van programma’s, verplichten om programma’s uit te zenden die hem in overeenstemming met de Mediawet 20.. ter uitzending worden aangeboden door instellingen die belast zijn met de verzorging van de publieke mediadiensten, bedoeld in hoofdstuk 2 van de Mediawet 20...

F

In artikel 8.4a, eerste lid, wordt «artikel 1, onder h, van de Mediawet» vervangen door: artikel 1.1, onderdeel l, van de Mediawet 20...

G

In artikel 10.5, eerste lid, wordt «artikel 1, onder h, van de Mediawet» vervangen door: artikel 1.1, onderdeel l, van de Mediawet 20...

H

In artikel 18.3, vierde lid, wordt «artikel 9 van de Mediawet» vervangen door: artikel 7.1 van de Mediawet 20...

Artikel 9.11

De Auteurswet 1912 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 12, eerste lid, onder 5°, wordt «artikel 1, onderdeel q, van de Mediawet» vervangen door: artikel 1.1, onderdeel t, van de Mediawet 20...

B

In artikel 26a, eerste lid, wordt «artikel 1, onderdeel q, van de Mediawet» vervangen door: artikel 1.1, onderdeel t, van de Mediawet 20...

Artikel 9.12

De Wet op de naburige rechten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel g, wordt «artikel 1, onderdeel o, van de Mediawet» vervangen door «artikel 1.1, onderdeel r, van de Mediawet 20..» en wordt «artikel 1, onderdeel q, van de Mediawet» vervangen door: artikel 1.1, onderdeel t, van de Mediawet 20...

B

In artikel 14a, eerste lid, wordt «artikel 1, onderdeel q, van de Mediawet» vervangen door: artikel 1.1, onderdeel t, van de Mediawet 20...

C

In artikel 14d wordt «artikel 1, onderdeel q, van de Mediawet» vervangen door: artikel 1.1, onderdeel t, van de Mediawet 20...

Artikel 9.13

Artikel 4 van de Tabakswet wordt als volgt gewijzigd:

 • a. 
  In het eerste lid wordt «de Mediawet» vervangen door: de Mediawet 20...
 • b. 
  Het tweede lid komt te luiden: 2. Het eerste lid is niet van toepassing op andere programma’s dan de

radio- en televisieprogramma’s van:

 • a. 
  de publieke mediadiensten, bedoeld in Hoofdstuk 2 van de Mediawet 20..; en
 • b. 
  commerciële omroepinstellingen als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel x, van de Mediawet 20...

Artikel 9.14

In artikel 15, eerste lid, van de Wet op de vaste boekenprijs wordt «artikel 9 van de Mediawet» vervangen door: artikel 7.1 van de Mediawet 20...

Artikel 9.15

De Wet handhaving consumentenbescherming wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3.6 wordt als volgt gewijzigd:

 • a. 
  In het eerste lid wordt «bedoeld in artikel 134, derde lid, van de Mediawet» vervangen door: bedoeld in artikel 7.10, tweede lid, van de Mediawet 20...
 • b. 
  In het vierde lid wordt «De artikelen 135, 138b en 139 van de Mediawet»vervangen door: De artikelen 7.11 en 7.13 van de Mediawet 20_

B

Onderdeel f van de bijlage wordt als volgt gewijzigd:

 • a. 
  Het eerste tekstblok in de rechterkolom wordt vervangen door: artikelen uit de Mediawet 20..: 1.1, onderdeel jj, 2.49, eerste lid, 2.50, 2.59, eerste lid, 2.59, tweede lid, onderdelen b en c, 2.59, derde lid, 2.59, vierde lid, onderdelen a en b, 2.59, vijfde lid, 2.60, eerste lid, onderdelen a en d, en tweede lid, 2.65, derde lid, 2.66, derde, vijfde en zesde lid, 2.88, vierde lid, 3.6, eerste lid, 3.8, 3.9, onderdelen a, c en d, en tweede lid, 3.10, 3.11 tot en met 3.14, 3.15, tweede lid, en 3.16, eerste tot en met vierde en zesde lid,
 • b. 
  In het tweede tekstblok in de rechterkolom wordt «de artikelen 43b, tweede lid, 61a en 71r van de Mediawet, alsmede artikel 169 van de Mediawet» vervangen door: de artikelen 2.53 en 3.7 van de Mediawet 20...

TITEL 9.3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 9.16

Onze Minister stelt regels ter uitvoering van de artikelen 12, 15 en 16 van de Europese richtlijn, voor zover naar het oordeel van Onze Minister een of meer van deze artikelen niet, niet voldoende, niet juist of niet tijdig zijn uitgewerkt in de Nederlandse Reclame Code of in een vergelijkbare door de Stichting Reclame Code tot stand gebrachte regeling, dan wel de Stichting Reclame Code in gebreke blijft met het toezicht daarop.

Artikel 9.17

Een wijziging van de Europese richtlijn gaat voor de toepassing van de artikelen 1.3, 2.71 tot en met 2.74, 3.19 tot en met 3.21, 5.1 en 5.2, en de daarop berustende bepalingen gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 9.18

Na inwerkingtreding van deze wet:

 • a. 
  berust het besluit van 31 oktober 1989 (Stb. 499), houdende regels over de rechtspositie en de bezoldiging van de voorzitter en de leden van het Commissariaat en van zijn personeel, alsmede van de voorzitter en de leden van het bestuur van het Bedrijfsfonds voor de pers en zijn personeel op de artikelen 7.2, vijfde lid, en 8.2, vijfde lid, van deze wet;
 • b. 
  berust het besluit van 23 juni 1988 (Stb. 341), houdende regelen ter uitvoering van artikel 173 van de Mediawet, op artikel 6.19 van deze wet;
 • c. 
  berust de Regeling toezichtkosten commerciële omroep op artikel 3.25, tweede lid, van deze wet;
 • d. 
  berust de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003 op artikelen 6.16, eerste en tweede lid van deze wet;
 • e. 
  berust de Regeling kabelkrantprogramma’s van het Commissariaat van 5 december 2000 op artikel 3.5, tweede lid, van deze wet.

Artikel 9.19

De Mediawet wordt ingetrokken.

Artikel 9.20

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 9.21

 • 1. 
  Deze wet wordt aangehaald als: Mediawet, met vermelding van het jaartal van het Staatsblad waarin deze wet zal worden geplaatst.
 • 2. 
  Bij plaatsing in het Staatsblad wordt de in deze wet voorkomende aanduiding «20..» telkens vervangen door het jaartal van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.