COM(1995)86 EU - Richtlijn
Wijziging van Richtlijn 89/552/EEG betreffende de harmonisatie van nationale wetgeving inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de Lid-Staten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten

officiële Engelstalige titel

Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1995)86 NLEN
Extra COM-nummers COM(1996)200; SEC(1996)1292; COM(1996)626
Procedurenummer i 1995/0074(COD)
Celex-nummer i 51995PC0086

2.

Key dates

Document 31-05-1995
Online publicatie 31-05-1995
Besluit 30-06-1997; Richtlijn 1997/36
Bekendmaking in Publicatieblad i 30-07-1997; Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 002,OJ L 202, 30.7.1997,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 002

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.