Motie om asielzoekers die vóór 1 april 2001 een procedure hebben gestart in aanmerking te laten komen voor verblijfsvergunning - Interpellatie inzake het ontruimingsbeleid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, in het bijzonder bij het AZC Martinihof in Groningen

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 30167 - Interpellatie-K.G. de Vries inzake het ontruimingsbeleid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, in het bijzonder bij het AZC Martinihof in Groningen.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie inzake het ontruimingsbeleid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, in het bijzonder bij het AZC Martinihof in Groningen; Motie om asielzoekers die vóór 1 april 2001 een procedure hebben gestart in aanmerking te laten komen voor verblijfsvergunning 
Document­datum 21-06-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST87811
Kenmerk 30167, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

30 167

Interpellatie inzake het ontruimingsbeleid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, in het bijzonder bij het AZC Martinihof in Groningen

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID VAN GENT

Voorgesteld 21 juni 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat inmiddels naar schatting 12.000 van de 26.000 asielzoekers die vallen onder de eenmalige bijzondere maatregel door de minister voor Vreemdelingenzaken beoordeeld zijn en dat 5.000 asielzoekers inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen;

overwegende, dat de eenmalige bijzondere maatregel beperkt is tot asielzoekers die sinds 27 mei 1998 in afwachting zijn van een beslissing op hun eerste asielverzoek;

overwegende, dat deze beperking asielzoekers uitsluit van de eenmalige bijzondere maatregel die na 27 mei 1998 een tweede asielverzoekonder de oude Vreemdelingenwet hebben ingediend, ongeacht de beweegredenen van deze asielzoekers om een tweede asielverzoek in te dienen;

overwegende, dat hierdoor groepen asielzoekers die lange tijd in onzekerheid verkeren over hun verblijfsrecht in Nederland ongelijk worden afgedaan;

verzoekt de regering het Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire 2003/38 in die zin aan te passen dat asielzoekers die vóór 1 april 2001 een asielprocedure hebben gestart en nog steeds in afwachting zijn van een definitieve beslissing op de lopende asielprocedure in aanmerking komen voor een vergunning tot verblijf, tenzij er sprake is van een veroordeling van een strafbaar feit waarvoor een gevangenisstraf van meer dan één jaar is opgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.