Brief staatssecretaris bij aanbieding van nota 'Versterking van de positie van de consument' - Versterking van de positie van de consument

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 27879 - Versterking van de positie van de consument.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Versterking van de positie van de consument; Brief staatssecretaris bij aanbieding van nota 'Versterking van de positie van de consument' 
Document­datum 23-07-2001
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST55025
Kenmerk 27879, nr. 1
Van Economische Zaken (EZ)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

27 879

Versterking van de positie van de consument

Nr. 1

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 23 juli 2001

Hierbij doe ik u toekomen de nota «Versterking van de positie van de consument».

Met deze nota geef ik gevolg aan mijn toezegging om het consumentenbeleid in kaart te brengen (Kamerstukken II, 1999–2000, 23 162, nr. 10). De nota bouwt in hoofdlijnen voort op het consumentenbeleid zoals dat in de nota «De consument op nieuwe markten» is neergezet (Kamerstukken II, 1997–1998, 23 162, nr. 7).

Deze nota gaat over het klassieke consumentenbeleid in een zich voortdurend veranderende wereld. Kern van dit klassieke beleid is de versterking van de positie van de consument op markten. Dit consumentenbeleid komt terug in het beleid van bijna alle departementen. Naast dit klassieke beleid wordt ook aandacht besteed aan het faciliteren van maatschappelijk verantwoord consumeren (consumer concerns) en het waarborgen van de positie van de consument bij universele dienstverlening.

De nota beschrijft het huidige beleid en er worden een aantal nieuwe voorstellen gedaan voor op korte termijn te starten acties. Dit betreft met name acties gericht op versterking van de positie van de consument bij zijn of haar functioneren van markten. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel Nederlandse als Europese beleidsontwikkelingen.

Het hoofdstuk «Het nieuwe consumeren» in het eindrapport van het project «Economie van de 21e Eeuw» ondersteunt de belangrijkste acties die in deze nota voorgesteld worden. Tevens bepleit het rapport aandacht voor een nieuwe rol voor de overheid (system governance). Ik ben voornemens om in het voorjaar van 2002 een conferentie te organiseren die een vervolg gaat bieden op «Het nieuwe consumeren» en in het bijzonder zal ingaan op de aard en mogelijkheden van system governance op het terrein van consumentbeleid.

De nota geeft, na een inleiding waarin het doel van de nota wordt uiteengezet, met een paragraaf waarin het te beschrijven consumentenbeleid wordt afgebakend en van een beleidskader wordt voorzien (paragraaf 2). Ook komt in deze paragraaf een aantal belangrijke trends aan de orde. Vervolgens worden de volgende beleidsterreinen van het klassieke consumentenbeleid beschreven:

 • • 
  basisbescherming van de consument: – product- en voedselveiligheid (paragraaf 3) – de wettelijke rechtspositie van de consument (paragraaf 4)
 • • 
  het functioneren van markten vanuit consumentenperspectief (paragraaf 5)
 • • 
  universele diensten (paragraaf 5)
 • • 
  consumer concerns (paragraaf 6)
 • • 
  publieke dienstverlening (paragraaf 7)

In paragraaf 8 wordt een integraal overzicht gegeven van reeds in gang gezette en reeds aangekondigde acties op bovenstaande terreinen, en van een aantal nieuwe acties.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, G. Ybema

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.