Brief minister bij de kabinetsnota (kamerstuk 27406, nr. 2) - Kabinetsnota «De kenniseconomie in zicht»

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 27406 - Nota «De kenniseconomie in zicht».

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kabinetsnota «De kenniseconomie in zicht»; Brief minister bij de kabinetsnota (kamerstuk 27406, nr. 2) 
Document­datum 19-09-2000
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST47512_1
Kenmerk 27406, nr. 1
Van Economische Zaken (EZ)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

27 406

Nota «De kenniseconomie in zicht»

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 19 september 2000

De bijzondere Europese Raad in Lissabon heeft een beleidsagenda geformuleerd, gericht op het bewerkstelligen van de overgang naar een moderne kenniseconomie. De agenda behelst niet alleen communautair beleid, maar heeft ook gevolgen voor het beleid op het niveau van de lidstaten. Tijdens de bespreking met de Tweede Kamer op 29 maart 2000 is daarom door de leden Timmermans en Hoekema aan het kabinet verzocht om een overzicht te geven van de beleidsstappen die Nederland naar aanleiding van de Europese Top in Lissabon zal zetten (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 21 501-20, nr. 116). Het kabinet heeft dit bij monde van de Minister-President toegezegd.

Met de nota «De kenniseconomie in zicht» wil het kabinet zijn toezegging gestand doen. De nota schetst de bredere uitdagingen waar Nederland in het licht van de overgang naar een kenniseconomie voor staat, en bevat tevens een schets van de concrete maatregelen die het kabinet tegen deze achtergrond in 2001 zal nemen.

Mede namens de ministers van Financiën, Grote-Steden- en Integratiebeleid, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de staatssecretarissen van Buitenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat, bied ik u deze nota aan.

De Minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.