Motie over openbaarmaking van het rapport van het CPT - Interpellatie Koraal Specht

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 26827 - Interpellatie-Van Oven - Koraal Specht.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie Koraal Specht; Motie over openbaarmaking van het rapport van het CPT 
Document­datum 29-09-1999
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST40758
Kenmerk 26827, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1999–2000

26 827

Interpellatie Koraal Specht

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID VAN MIDDELKOOP C.S.

Voorgesteld 29 september 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

herinnerend aan de uitspraak van de Kamer van 23 maart 1999 waarin de regering wordt gevraagd te bevorderen dat het rapport van het CPT van januari 1999 openbaar wordt gemaakt;

constaterende, dat openbaarmaking nog altijd niet heeft plaatsgevonden, ook niet na het oordeel van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 juli 1999 dat zulks «binnen uiterlijk vier weken het geval zou moeten zijn» (Kamerstuk 26 200-IV, nr. 20);

van oordeel, dat er thans geen rechtvaardiging meer is niet tot openbaarmaking over te gaan;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat op de eerstvolgende vergadering van de rijksministerraad het besluit tot openbaarmaking wordt genomen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Middelkoop Van Oven Van der Knaap

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.