Amendement inzake de actieve informatieplicht van de regering bij uitzending militairen voor humanitaire hulpverlening - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 april 2020
kalender

Amendement inzake de actieve informatieplicht van de regering bij uitzending militairen voor humanitaire hulpverlening - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 367 (R 1593)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

Nr. 11

AMENDEMENT VAN HET LID KOEKKOEK

Ontvangen 8 januari 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel III vervalt in artikel 100, eerste lid, de tweede volzin.

Toelichting

Het is gewenst de actieve informatieplicht van de regering ook te laten gelden bij het uitzenden van militairen voor humanitaire hulpverlening buiten een gewapend conflict. De informatieplicht bij humanitaire hulpverlening ligt reeds besloten in de informatieplicht bij de inzet van de krijgsmacht ter bevordering van de internationale rechtsorde zoals verwoord in de eerste volzin.

Koekkoek

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.