Motie over huidige wetgeving in verhouding tot de herziene Europese Sociale Code - Interpellatie-Kant over uitspraken over versobering van de Algemene nabestaandenwet

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 31802 - Interpellatie-Kant over uitspraken over versobering van de Algemene nabestaandenwet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie-Kant over uitspraken over versobering van de Algemene nabestaandenwet; Motie over huidige wetgeving in verhouding tot de herziene Europese Sociale Code 
Document­datum 04-12-2008
Publicatie­datum 11-12-2008
Nummer KST125543
Kenmerk 31802, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 802

Interpellatie-Kant over uitspraken over versobering van de Algemene nabestaandenwet

Nr. 2

MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN SPEKMAN

Voorgesteld 4 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat een volksverzekering voor nabestaanden noodzakelijk en wenselijk is;

van mening, dat een zorgvuldige discussie hierover wenselijk is;

verzoekt de regering een brief aan de Kamer te doen toekomen, waarin zij

ingaat op de volgende aspecten voor nabestaanden:

– de definitie van partner en dus nabestaanden in relatie tot andere wetten en partnerdefinities in de sociale zekerheid;

– anderhalf- en tweeverdieners;

– de coördinatie tussen Anw in de eerste pijler en nabestaandenpensioen in de tweede pijler;

– de (on)wenselijkheid van een nabestaandenpensioen op risicobasis in de tweede pijler bij overlijden voor 65 jaar;

– de verschillen in verrekening van Anw met aanvullend nabestaandenpensioen, met inkomen uit arbeid en met inkomen uit overige uitkeringen;

– individuele verschillen in rouwverwerking;

– de wenselijkheid dat nabestaanden deelnemen aan de samenleving en (na verloop van tijd) ook aan de arbeidsmarkt;

– de relatie tussen het aantal nabestaanden/kinderen en de hoogte van de uitkering;

– de verhouding tussen arbeid en zorg van alleenstaande ouders;

verzoekt de regering verder in te gaan op de vraag hoe de huidige wetgeving en mogelijke voorstellen en veranderingen zich verhouden tot de herziene Europese Sociale Code,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt Spekman

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.