Motie het afschaffen van precarioheffingen op waterleidingen in 2009 - Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet)

Deze motie i is onder nr. 41 toegevoegd aan wetsvoorstel 30895 - Drinkwaterwet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet); Motie het afschaffen van precarioheffingen op waterleidingen in 2009 
Document­datum 02-06-2008
Publicatie­datum 07-06-2008
Nummer KST118965
Kenmerk 30895, nr. 41
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

30 895

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet)

Nr. 41

MOTIE VAN DE LEDEN KOPPEJAN EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 juni 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er door gemeenten, provincies en waterschappen precario geheven wordt op waterleidingen;

overwegende, dat de precarioheffing vaak doorberekend wordt naar burgers en bedrijven;

constaterende, dat de regering heeft toegezegd dat de mogelijkheid van gemeenten om precario te heffen wordt afgeschaft;

overwegende, dat ook voor waterschappen en provincies de mogelijkheid van precarioheffing behoort te worden afgeschaft;

verzoekt de regering om nog dit jaar in overleg met gemeenten, provincies en waterschappen de precarioheffingen op waterleidingen in 2009 af te schaffen;

en verzoekt de regering de Tweede Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren en een daartoe strekkende wetswijziging te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koppejan

Wiegman-van Meppelen Scheppink

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.