Advies Raad van State

In het advies van de Raad van State staat de reactie van de afdeling Advisering van de Raad ten aanzien van een nieuw wetsvoorstel. Deze afdeling toetst alle wetsvoorstellen beleidsmatig, juridisch en wetstechnisch en geeft op basis daarvan een advies aan de minister. Dit advies heet het dictum, dat kan variëren van zeer positief tot zeer negatief en kent zes gradaties:

 

Advies

Letterlijke formulering

Toelichting

 • 1. 
  Instemmend

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. Zij geeft U in overweging het voorstel te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Deze formulering wordt gebruikt indien het advies geen dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat. Dergelijke opmerkingen worden altijd in een bijlage bij het advies opgenomen.

 • 2. 
  Geen zwaarwegende bedenkingen

De Afdeling advisering van de Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

Deze formulering wordt gebruikt indien de Afdeling geen zwaarwegende bedenkingen tegen het wetsvoorstel heeft. Advies voor enige aanpassing van toelichting of regeling.

 • 3. 
  Geen zwaarwegende bedenkingen

De Afdeling advisering van de Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Indien deze formulering wordt gebruikt zijn de bedenkingen van de Afdeling zwaarder dan bij de formulering onder 2.

 • 4. 
  Overwegende bezwaren

De Afdeling advisering van de Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet niet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden dan nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Deze formulering wordt gebruikt indien de Afdeling overwegende bezwaren tegen (onderdelen van) het wetsvoorstel heeft, maar deze bezwaren door aanpassingen zijn te ondervangen.

 • 5. 
  Fundamentele bezwaren

De Afdeling advisering van de Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet niet aldus aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

 

Indien deze formulering wordt gebruikt, heeft de Afdeling zodanig fundamentele bezwaren dat deze slechts door ingrijpende aanpassingen van het wetsvoorstel zijn te ondervangen.

 • 6. 
  Zodanige bezwaren

De Afdeling advisering van de Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet niet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

Indien deze formulering wordt gebruikt, heeft de Afdeling zodanig fundamentele bezwaren dat deze niet door aanpassingen zijn te ondervangen.

De regering kan op basis van het advies het wetsvoorstel aanpassen, maar kan het advies ook naast zich neerleggen. Bij een positief advies kan het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer worden gestuurd voor verdere behandeling. Bij een negatief oordeel adviseert de Raad van State om het wetsvoorstel niet in te dienen of drastisch te wijzigen. De minister kan vervolgens het wetsvoorstel aanpassen en opnieuw voorleggen aan de Ministerraad of besluiten om het wetsvoorstel in te trekken.

Het document waarin het advies van de Raad van State staat, wordt eerst naar de minister gestuurd voor een reactie. Het advies is dan nog niet openbaar. In de uiteindelijke tekst van het advies die door iedereen is in te zien, staan in cursief de opmerkingen van de Raad van State. Daaronder staat het commentaar van de minister op het advies (het nader rapport i). Op die manier is duidelijk wat het advies van de Raad van State is en hoe de minister daarmee is omgegaan.

 

<- positief kabinetsbesluit over wetsvoorstel ***************** wetsvoorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd ->

Meer over