Amendement Van der Linde/Leijten over een verhoging van de maximale bestuurlijke boete - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)

Dit amendement i is onder nr. 8 toegevoegd aan wetsvoorstel 34808 - Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn); Amendement; Amendement van de leden Van der Linde en Leijten over een verhoging van de maximale bestuurlijke boete
Document­datum 21-02-2018
Publicatie­datum 21-02-2018
Nummer KST348088
Kenmerk 34808, nr. 8
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 i van het Europees parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 i van het Europees parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG i van het Europees parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG i van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 i (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)

Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER LINDE EN LEIJTEN

Ontvangen 21 februari 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel W, wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. 
    In het voorgestelde artikel 31, eerste lid, wordt «€ 5 000 000» vervangen door «€ 10 000 000» en wordt «10 000 000» vervangen door «€ 20 000 000».
  • 2. 
    In het voorgestelde artikel 31, derde lid, wordt «€ 2 500 000,-» vervangen door «€ 5 000 000» en wordt «€ 5 000 000,-» vervangen door «€ 10 000 000».
  • 3. 
    In het voorgestelde artikel 32, eerste lid, wordt «10%» vervangen door «20%».

Toelichting

Witwassen en het financieren van terrorisme zijn zeer serieuze misdrijven die het voortbestaan van verdere criminaliteit en terrorisme bevorderen. Partijen of instellingen die dit ondersteunen verdienen een straf die zeer afschrikwekkend werkt. Uit de inventarisatie van de ervaringen met het gebruik van de Wft blijkt dat de boetes als positief en effectief worden beschouwd. Het verruimen van de bevoegdheden tot het opleggen van bestuurlijke boetes kan daar aan bijdragen. Voorop staat dat dit amendement de maximumboetes verhoogd. De toezichthouder kan er dus nog altijd voor kiezen om een lagere boete op te leggen om zo de boete proportioneel en evenwichtig te laten zijn. Dit amendement regelt dat de maximum boete van € 5.000.000,- voor banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren wordt vervangen door een maximum boete van € 10.000.000,-. Als gevolg van deze wijziging wordt eveneens het basisbedrag voor deze categorie verhoogd, omdat de maximale verhoging van het basisbedrag 100% is. Tevens wordt het maximale bedrag dat in geval van recidive kan worden opgelegd verhoogd, omdat dit tweemaal het maximum boetebedrag betreft. Tot slot regelt dit amendement dat het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren wordt verhoogd van 10% naar 20%.

Van der Linde Leijten


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.