Kwijtingsprocedure (DEC)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Deze procedure is één van de bijzondere wetgevingsprocedures i die in de Europese Unie gebruikt worden. De kwijtingsprocedure wordt gebruikt om goedkeuring te verlenen aan de kwijting van de begroting.

In het kort verloopt de procedure als volgt: het Europees Parlement i (EP) controleert de financiën, ondersteund door het jaarverslag van de Europese Rekenkamer i en een aanbeveling van de Raad van Ministers i. Als het EP dat wil, kan het de Commissie vragen om een nadere toelichting op de uitgaven te geven. Daarna verleent het Europees Parlement wel of geen kwijting.

1.

Schema

kwijtingsprocedure

2.

Kwijtingsprocedure in detail

Stap 1: controle financiën (Raad)

De Europese Rekenkamer stuurt het jaarverslag naar de Raad van Ministers. De Rekenkamer kijkt naar de betrouwbaarheid van alle inkomsten en uitgaven. De Rekenkamer kan besluiten om een aparte beoordeling op te stellen over een specifiek beleidsterrein. In het jaarverslag van de Rekenkamer staan verder de reacties van alle gecontroleerde Europese instellingen i op vragen van de Rekenkamer.

De Raad van Ministers geeft, mede op basis van het werk van de Rekenkamer, een positief of negatief advies over het verlenen van kwijting.

Stap 2: tweede controle financiën (EP)

Het Europees Parlement onderzoekt zelf ook alle stukken van de Rekenkamer.

Het Europees Parlement kan de Europese Commissie verzoeken om meer uitleg te geven over de gedane uitgaven of de manier waarop de uitgaven gecontroleerd zijn. De Commissie is verplicht haar uiterste best te doen om op alle vragen antwoord te geven.

Stap 3: besluiten over kwijting

Het Europees Parlement besluit na zijn controles met een meerderheid van uitgebrachte stemmen i of ze wel of geen kwijting verleent.

Stap 4: gevolgen niet verlenen van kwijting

In de Europese verdragen i staat niets over enige verdere procedure bij het niet verlenen van kwijting. In het reglement van orde van het Europees Parlement i is wel geregeld hoe de procedure dan verder verloopt.

Wanneer het Europees Parlement geen kwijting verleent dan wordt het besluit een half jaar uitgesteld. In dat half jaar controleert de begrotingscommissie i van het Europees Parlement alle jaarverslagen en andere stukken opnieuw.

Het Europees Parlement stemt dan voor een tweede keer over kwijting. Verleent het EP opnieuw geen kwijting dan wordt het proces toch afgesloten. Wel moet de Commissie dan bij de volgende zitting van het Europees Parlement een verklaring afleggen.

Stap 5: verbeteren controle na kwijting

Tijdens de gehele kwijtingsprocedure kan het Europees Parlement, mede op basis van het advies van de Raad, aanbevelingen doen om de controle op de financiën te verbeteren. Het Europees Parlement controleert bij alle Europese instellingen of zij iets met deze opmerkingen gedaan hebben.

Stemwijze

Voor alle stappen in deze procedure geldt dat het Europees Parlement besluit met meerderheid van de uitgebrachte stemmen i. De Raad van Ministers neemt besluiten met gekwalificeerde meerderheid van stemmen i.

3.

Toepassing kwijtingsprocedure

Deze procedure is uniek voor het verlenen van kwijting aan de jaarlijkse begroting. De begroting is ook het enige terrein waar het Europees Parlement een sterkere positie in de besluitvorming heeft dan de Raad van Ministers.

4.

Procedure voor inwerkingtreding Lissabon-verdrag

De kwijtingsprocedure is onveranderd in het Verdrag van Lissabon i opgenomen.

5.

Juridisch kader

De kwijtingsprocedure vindt haar basis in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i.

6.

Meer informatie