EP-Commissie Begroting (BUDG) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 9 april 2020
kalender

EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie i en wat daarmee te maken heeft.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  het meerjarig financieel kader voor de ontvangsten en uitgaven van de Unie en voor het stelsel van eigen middelen van de Unie
 • 2. 
  de begrotingsbevoegdheden van het Parlement ten aanzien van de begroting van de Unie en het voeren van onderhandelingen over en het ten uitvoer leggen van interinstitutionele akkoorden op dit gebied
 • 3. 
  de raming van het Parlement overeenkomstig de bij het Reglement i vastgestelde procedure
 • 4. 
  de begrotingen van de gedecentraliseerde organen
 • 5. 
  de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank i die geen deel uitmaken van de Europese economische beleidsaansturing
 • 6. 
  de budgettering van het Europees Ontwikkelingsfonds i, onverminderd de bevoegdheden van de voor de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst bevoegde commissie
 • 7. 
  de financiële gevolgen van alle communautaire i besluiten en de verenigbaarheid daarvan met het meerjarig financieel kader, onverminderd de bevoegdheden van de relevante commissies
 • 8. 
  de follow-up en evaluatie van de tenuitvoerlegging van de lopende begroting onverminderd artikel 78, lid 1 van het Reglement, kredietoverschrijvingen, procedures voor personeelsformaties, huishoudelijke kredieten en adviezen inzake vastgoedprojecten met aanzienlijke financiële gevolgen
 • 9. 
  het Financieel Reglement, met uitzondering van vraagstukken betreffende begrotingsuitvoering, -beheer en -controle.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Johan Van Overtveldt iECR

Ondervoorzitter(s)

    Janusz Lewandowski iEVP
    Olivier Chastel iRENEW
    Niclas Herbst iEVP
    Margarida Marques iS&D

Lid/leden

    Zbigniew Kuźmiuk iECR
    Jan Olbrycht iEVP
    Rainer Wieland iEVP
    Paolo De Castro iS&D
    José Manuel Fernandes iEVP
    Eider Gardiazabal Rubial iS&D
    Monika Hohlmeier iEVP
    Nils Torvalds iRENEW
    Lefteris Christoforou iEVP
    Siegfried Mureşan iEVP
    Rasmus Andresen iGroenen/EVA
    Clotilde Armand iRENEW
    Robert Biedroń iS&D
    Anna Bonfrisco iID
    David Cormand iGroenen/EVA
    Alexandra Geese iGroenen/EVA
    Valentino Grant iID
    Elisabetta Gualmini iS&D
    Francisco Guerreiro iGroenen/EVA
    Valerie Hayer iRENEW
    Mislav Kolakušić iNI
    Moritz Körner iRENEW
    Joachim Kuhs iID
    Ioannis Lagos iNI
    Hélčne Laporte iID
    Pierre Larrouturou iS&D
    Karlo Ressler iEVP
    Bogdan Rzońca iECR
    Nicolae Ştefănuță iRENEW
    Nils Ušakovs iS&D
    Angelika Winzig iEVP
    Dimitrios Papadimoulis iGUE/NGL
    Andrey Novakov iEVP
    Silvia Modig iGUE/NGL
    Victor Negrescu iS&D
    Eero Heinäluoma iS&D

Plaatsvervanger(s)

    Peter Liese iEVP
    Roberts Zīle iECR
    Tamás Deutsch iEVP
    Herbert Dorfmann iEVP
    Derk Jan Eppink (FVD) iECR
    Jens Geier iS&D
    Fabienne Keller iRENEW
    Tiziana Beghin iNI
    Martina Dlabajová iRENEW
    Jonás Fernández iS&D
    Esteban González Pons iEVP
    Eva Kaili iS&D
    Georgios Kyrtsos iEVP
    Stanislav Polčák iEVP
    Alfred Sant iS&D
    Monika Vana iGroenen/EVA
    Marco Zanni iID
    Matteo Adinolfi iID
    Erik Bergkvist iS&D
    Damian Boeselager iGroenen/EVA
    Mario Furore iNI
    Luis Garicano iRENEW
    Henrike Hahn iGroenen/EVA
    Mircea-Gheorghe Hava iEVP
    Martin Hojsík iRENEW
    Adam Jarubas iEVP
    Aušra Maldeikienė iEVP
    Claudiu Manda iS&D
    Mauri Pekkarinen iRENEW
    Annalisa Tardino iID
    Grzegorz Tobiszowski iECR
    Jörgen Warborn iEVP
    Udo Bullmann iS&D
    Younous Omarjee iGUE/NGL
    Jörg Meuthen iID
    Jeroen Lenaers (CDA) iEVP
    Petros Kokkalis iGUE/NGL
    Charles Goerens iRENEW