EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

Deze parlementaire commissie i controleert de begroting van de Europese Unie en de financiële verantwoording van de Europese Unie en haar instellingen.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  de controle op de uitvoering van de begroting van de Unie en van het Europees Ontwikkelingsfonds, alsook de door het Parlement te nemen besluiten inzake de verlening van kwijting, met inbegrip van de interne kwijtingsprocedure, alsmede alle begeleidende maatregelen bij deze besluiten of ter uitvoering daarvan.
 • 2. 
  de afsluiting, verslaglegging en controle betreffende de rekeningen en balansen van de Unie, haar instellingen alsmede alle lichamen die door de Unie worden gefinancierd, met inbegrip van de vaststelling van de over te dragen kredieten en de bepaling van de saldi.
 • 3. 
  de controle op de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank.
 • 4. 
  het toezicht op de kosteneffectiviteit van de diverse vormen van communautaire financiering bij de tenuitvoerlegging van beleid van de Unie.
 • 5. 
  de behandeling van gevallen van fraude en onregelmatigheden bij de uitvoering van de begroting van de Unie, maatregelen ter voorkoming van en tot instelling van vervolging wegens dergelijke gevallen, alsmede de bescherming van de financiële belangen van de Unie in het algemeen.
 • 6. 
  de betrekkingen met de Rekenkamer, de benoeming van haar leden en de behandeling van haar verslagen.
 • 7. 
  het Financieel Reglement voorzover het gaat om begrotingsuitvoering, -beheer en -controle.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Monika Hohlmeier iEVP

Ondervoorzitter(s)

    Caterina Chinnici iS&D
    Martina Dlabajová iRENEW

    Petri Sarvamaa iEVP

Lid/leden

    Ryszard Czarnecki iECR
    Corina Creţu iS&D
    Markus Pieper iEVP


    Michèle Rivasi iGroenen/EVA
    Younous Omarjee iGUE/NGL
    Lefteris Christoforou iEVP
    Tomáš Zdechovský iEVP


    Olivier Chastel iRENEW
    Daniel Freund iGroenen/EVA
    Lara Wolters (PvdA) iS&D
    José Manuel Fernandes iEVP

Plaatsvervanger(s)

    Bogusław Liberadzki iS&D
    Marian-Jean Marinescu iEVP
    Eider Gardiazabal Rubial iS&D
    Maria Grapini iS&D
    Jeroen Lenaers (CDA) iEVP
    Andrey Novakov iEVP
    Viola Von Cramon-Taubadel iGroenen/EVA


    Bas Eickhout (GL) iGroenen/EVA
    Arnaud Danjean iEVP


    Pascal Durand iRENEW