Directoraat-generaal Onderwijs, jeugd, sport en cultuur (EAC)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i draagt bij aan het beleid en regelgeving op het gebied van onderwijs, cultuur, jongeren, talen, en sport. Met behulp van een hele reeks programma's wordt er een bijdrage geleverd aan het behoud van de Europese waarden en welvaart. Ook wordt de participatie van burgers met betrekking tot Europese integratie bevorderd en wordt er een sterker gevoel van onderlinge verbondenheid nagestreefd.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Innovatie, onderzoek, cultuur en jeugd i.

De taak van dit directoraat-generaal i is verdeeld in vijf beleidsgebieden:

  • educatie en training: ervoor zorgen dat landen van elkaar kunnen leren en samenwerken om het onderwijs in Europa te verbeteren. Ook gaat dit DG over het Erasmus+ programma
  • cultuur en media: het Creatieve Europese Programma i
  • jongeren: jongen mensen een stem geven in de maatschappij en het versterken van de dialoog met beleidsmakers, en de vertegenwoordiging van jongeren in beleid
  • talen: het ontwikkelen van strategieën om meerdere talen te leren om burgers meer kansen te bieden en culturele identiteiten te versterken
  • sport: het versterken van participatie in fysieke activiteiten, het verbeteren van de mogelijkheden om te sporten, en meer sportfaciliteiten voor mensen met een handicap

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 163 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
11.04.2024  .
Verslag com(2024)162
 
28.03.2024  .
com(2024)147
 
27.03.2024  .
Aanbeveling com(2024)145
 
27.03.2024  DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Un schéma directeur pour un diplôme européen.
Mededeling com(2024)144
 
14.02.2024  Uitvoering en de relevantie van het werkplan van de EU voor sport 2021-2024 en over de aanbeveling over de stimulering van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging in de ...
Verslag com(2024)73
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 25 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
18.08.2020  Wijziging van Besluit nr. 445/2014/EU tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement “Culturele hoofdsteden van Europa” voor de periode 2020 tot 2033.
Besluit com(2020)384
 
11.07.2019  Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa ...
Besluit com(2019)330
 
11.07.2019  Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking).
Verordening com(2019)331
 
30.01.2019  Bepalingen voor de voortzetting van de lopende leermobiliteits­activiteiten uit hoofde van Erasmus+ in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de ...
Verordening com(2019)65
 
11.06.2018  Programma "Europees Solidariteitskorps".
Verordening com(2018)440
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 16 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
18.04.2023  Succesfactoren voor digitaal onderwijs en digitale opleiding.
Aanbeveling com(2023)205
 
18.04.2023  Verbetering van het aanbod van digitale vaardigheden in onderwijs en opleiding.
Aanbeveling com(2023)206
 
22.05.2018  Stelsels voor onderwijs en opvang van hoge kwaliteit voor jonge kinderen.
Aanbeveling com(2018)271
 
22.05.2018  Alomvattende benadering van het onderwijzen en leren van talen.
Aanbeveling com(2018)272
 
22.05.2018  Bevordering van automatische onderlinge erkenning van diploma's hoger onderwijs en hoger secundair onderwijs en de resultaten van leerperioden in het buitenland.
Aanbeveling com(2018)270