J.W. (Johan) Remkes

foto J.W. (Johan) Remkes
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Johan Remkes (1951) begon zijn politieke loopbaan als voorzitter van de JOVD i en werd later lid van Gedeputeerde Staten van Groningen. In de perioden oktober 1993-augustus 1998 en november 2006-juni 2010 was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij hield zich als Kamerlid onder meer bezig met economische zaken, binnenlandse zaken, belastingen en mediabeleid. In het tweede kabinet-Kok i was hij staatssecretaris van Volkshuisvesting. Van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 was hij minister van Binnenlandse Zaken. In het kabinet-Balkenende I i (2002-2003) was hij tevens vicepremier. In de periode 2019-2020 was hij waarnemend burgemeester van 's-Gravenhage en daarvoor van 1 juli 2010 tot 1 januari 2019 Commissaris van de Koning(in) in Noord-Holland. In 2017-2018 was hij voorzitter van de Staatscommissie parlementair stelsel i. Van 19 april tot 1 december 2021 was de heer Remkes waarnemend commissaris van de Koning in Limburg.

VVD
in de periode 1993-2021: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, viceminister-president, Commissaris van de Koning(in), burgemeester van 's-Gravenhage

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johannes Wijnandus (Johan)

geboorteplaats en -datum
Zuidbroek (Gr.), 15 juni 1951

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1973

3.

Hoofdfuncties/beroepen (13/15)

 • lid Gedeputeerde Staten (belast met verkeer, vervoer en waterstaat en vanaf 1991 met economische zaken) van Groningen, van 2 juni 1982 tot oktober 1993
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 oktober 1993 tot 3 augustus 1998
 • lid gemeenteraad van Groningen, van 29 april 1994 tot 1 maart 1996
 • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (belast met volkshuisvesting en stedenbeleid), van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 22 juli 2002
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007
 • tweede viceminister-president, van 22 juli 2002 tot 18 oktober 2002
 • eerste viceminister-president, van 18 oktober 2002 tot 27 mei 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 17 juni 2010
 • Commissaris van de Koning (tot 30 april 2013 'van de Koningin') in Noord-Holland, van 1 juli 2010 tot 1 januari 2019
 • waarnemend burgemeester van 's-Gravenhage, van 11 oktober 2019 tot 1 juli 2020
 • waarnemend Commissaris van de Koning in Limburg, van 19 april 2021 tot 1 december 2021

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer belast met 1. de volkshuisvesting, inclusief duurzaam en energiezuinig bouwen en het bouwbesluit; 2. de rijkshuisvesting; 3. het stedenbeleid, inclusief het lokaal milieubeleid (het gedecentraliseerde bodem-, stank- en geluidbeleid); 4. de coördinatie van het bouwbeleid; 5. de uitvoering van de VINEX; 6. het kadaster en de vastgoedinformatie.
 • Vanaf juni 2003 was zijn takenpakket: Veiligheid, te weten AIVD, politie, rampenbeheersing en brandweer, beveiliging en crisisbeheersing, informatiebeleid en projecten; Overheidspersoneelsbeleid, waaronder Algemene Bestuursdienst, Ambtenarenwet, arbeidszaken (o.a. macro-economisch beleid) en arbeidsvoorwaarden; Openbaar bestuur, waaronder gemeente- en proviciefonds, wet gemeenschappelijke regelingen, gemeentelijke herindeling, interbestuurlijke betrekkingen, kabinetszaken, politieke ambtsdragers en politieke partijen; Constitutionele zaken, voor wat betreft de staatsinrichting en de Hoge Colleges van Staat.

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 7 september 2021 tot 5 oktober 2021
 • informateur, van 5 oktober 2021 tot 16 december 2021 (samen met Wouter Koolmees)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen, vanaf 1 september 2020
 • voorzitter NPG (Nationaal Programma Groningen), vanaf 31 januari 2022

vorige (2/39)
 • bemiddelaar in de gesprekken tussen de agrarische sector en het kabinet over de stikstofplannen, van juli 2022 tot 5 oktober 2022
 • voorzitter commissie onderzoek naar de kostenoverschrijdingen aanpak ring zuid, van 1 december 2021 tot 24 juni 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van april 2007 tot 17 juni 2010

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer in de periode 1993-1998 bezig met binnenlandse zaken, economische zaken (onder andere energievraagstukken) en verkeer
 • Een in 1997 door hem samen met Dick de Cloe (PvdA) en Olga Scheltema (D66) ingediende en aangenomen motie gaf de aanzet het stopzetten van voorbereidingen voor de vorming van een stadsprovincie Haaglanden en tot een gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving (25.287)
 • Diende in 1996 samen met Martin Zijlstra (PvdA) en Olga Scheltema-de Nie (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over het intrekken van de non-activiteitsregeling voor ambtenaren die lid worden van de Tweede Kamer of het Europees Parlement. Dit voorstel werd in 1998 wet (Stb. 507). (24.701)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/20)
 • Diende in 2006 samen met minister Donner een wetsvoorstel tot herstructurering van de Raad van State in. De wet werd in 2010 in het Staatsblad gebracht. (30.585)
 • Diende in 2006 het wetsvoorstel Invoering van een beloningsstructuur voor politieke ambtsdragers in. Bij de hoogte van bezoldiging van politieke ambtsdragers is het bedrag van de bezoldiging van ministers het ijkpunt. De wet werd in 2010 in het Staatsblad gebracht. (30.693)
 • Bracht in 2006 de verkenning "De toekomst van het decentrale bestuur, het decentrale bestuur van de toekomst' uit en gaf in aansluiting daarop een commissie onder leiding van oud-premier Kok de opdracht te adviseren over versterking van de internationale concurrentiepositie van de Randstad, onder meer door het oplossen van bestuurlijke knelpunten

als bewindspersoon (wetgeving) (3/24)
 • Bracht in 2006 de Wet Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte in het Staatsblad (Stb. 418). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een wijziging van de Grondwet. Het wetsvoorstel was ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door minister Pechtold. (30.229)
 • Bracht in 2006 wetten tot stand tot gemeentelijke herindeling in Midden-Limburg (van zeven naar twee gemeenten) en tot samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen, en van Roermond en Swalmen. (30.358, 30.359, 30.360)
 • Bracht in 2006 samen met minister Hirsch Ballin een wijziging (Stb. 560) van de Politiewet tot stand tot invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten. Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid primair ligt bij de burger zelf, de organisatie waartoe deze behoort (zoals het bedrijf waar hij werkzaam is) en het decentrale gezag. Er wordt een grondslag gecreëerd voor het aanwijzen van objecten en diensten waarvoor de rijksoverheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. De bevoegdheid van de minister van BZK om de burgemeesters aanwijzingen te geven met betrekking tot de wijze waarop zij de openbare orde moeten handhaven, wordt in de wet vastgelegd. Het wetsvoorstel was in de Tweede Kamer medeverdedigd door minister Donner. (30.041)

als (in)formateur
 • Kreeg op 7 september 2021 van de Tweede Kamer de opdracht uitvoering te geven aan het advies, zoals verwoord in het verslag van informateur Hamer, en daarbij rekening te houden met de in het verslag geschetste overwegingen. Daarmee kwam ook een minderheidskabinet in beeld. Concludeerde in zijn op 5 oktober uitgebrachte eindverslag dat een nieuwe informateur onderzoek kon doen naar de mogelijkheid om een kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie te vormen.
 • Kreeg op 5 oktober 2021 van de Tweede Kamer samen met Wouter Koolmees (D66) de opdracht een kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie te vormen. Daarbij moest ook de mogelijkheid van constructieve en vruchtbare samenwerking met andere fracties worden betrokken. Zij brachten op 15 december 2021 hun eindverslag uit en presenteerden een coalitieakkoord.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Sloeg tot 1993 twee keer een Tweede Kamerzetel af

anekdotes en citaten
 • Noemde volkshuisvesting 'wonen'

verkiezingen
 • Was in 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de VVD-kandidatenlijst

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • René Moerland, "Van Johan Remkes raakt niemand opgewonden. Ervaren maar fletse bestuurder speelt ongewild tweede viool", NRC Handelsblad, 8 november 2004
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 • Rob de Lange, "Johan Remkes en de hang naar bestuurlijke degelijkheid", Het Financieele Dagblad, 10 oktober 2019
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.