A.M. (Margo) Vliegenthart

foto A.M. (Margo) Vliegenthart
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Talentvolle en bekwame PvdA-politica die haar loopbaan begon als voorzitter van de Jonge Socialisten i. Door haar goede dossierkennis en vaardigheid in het debat wist zij zich in de PvdA-fractie snel op te werken. Vooral deskundig op (jeugd)welzijnsgebied en op het terrein van emancipatie. Na vicefractievoorzitter te zijn geweest, werd zij in 1998 staatssecretaris in het tweede kabinet-Kok i. Daar kreeg zij met de lastige problematiek van de wachtlijsten in de zorg te maken. Verder had zij sport in haar portefeuille. Na de voor de PvdA teleurstellende verkiezingen van 2002 trok zij zich uit de politiek terug. Was kroonlid van de SER i en is onder meer zelfstandig adviseur en sportbestuurder.

PvdA
in de periode 1987-2002: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Anne Margo (Margo)

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 18 juli 1958

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1978

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/7)

 • beleidsmedewerker welzijn en cultuur, PvdA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1985 tot november 1987
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1987 tot 3 augustus 1998
 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (belast met welzijn, jeugdbeleid, ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid, verpleging en verzorging en sport), van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • voorzitter MBO-raad (landelijke brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie), van september 2002 tot 1 november 2007 (tot 1 september 2006 BVE-raad)
 • zelfstandig ondernemer "Margo Vliegenthart Beleid en Bestuur", van 2003 tot 2005
 • zelfstandig ondernemer "Margo Vliegenthart Beleid en Bestuur", vanaf 2008

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden betreffende 1. het jeugdbeleid, inclusief de preventieve jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang; 2. het ouderenbeleid; 3. de overige beleidszaken op gebied van welzijn, voor zover vallend binnen het werkgebied van het departement; 4. het gehandicaptenbeleid; 5. het beleid ten aanzien van de voorzieningen op het gebied van verpleging en verzorging (thuiszorg, verpleeghuizen, verzorgingshuizen); 5. modernisering van de AWBZ (inclusief indicatiestelling en uitbreiding persoonsgebondenbudget en m.u.v. de GGZ); 6. het sportbeleid; 7. het werkprogramma van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Bij de kinderopvang gold een medeverantwoordelijkheid van de staatssecretaris van SZW. De staatssecretaris van VWS was eerstverantwoordelijke voor de kinderopvang.
 • Was als staatssecretaris expliciet betrokken bij het voorbereiden van een nieuwe bestuurlijke aanpak van de zorg (incl. experimenten AWBZ en ZFW)
 • Werd tevens betrokken bij het geneesmiddelenbeleid, het beleid ten aanzien van kunst- en hulpmiddelen, de overwogen aanpassingen van het verzekeringsstelsel en de besparingen bij de inkoop door zorginstellingen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Advies Universitair Centrum Sportgeneeskunde, vanaf februari 2003
 • lid Raad van Nesteliers, Koninklijke Marechaussee

vorige (2/27)
 • voorzitter commissie "Maatstaf", van oktober 2009 tot maart 2010 (advies aan minister van OCW over studenten in het hoger onderwijs met een functiebeperking)
 • lid Raad van Toezicht Topsportcommunity, van 2014 tot januari 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter subcommissie kinderbescherming uit de bijzondere commissie voor het Jeugdwelzijnsbeleid en de vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1990 tot oktober 1990
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 1994 tot augustus 1998

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerster sociale zaken (emancipatiebeleid), jeugdwelzijn (kinderbescherming, jeugdhulpverlening) en welzijn (onder andere ouderenbeleid, thuiszorg, verslavingszorg) van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met de huisvesting van de Tweede Kamer.

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/7)
 • Bracht in 2000 samen met de staatssecretarissen Verstand en Bos de Nota "Hoofdlijnen Wet basisvoorziening kinderopvang" uit
 • Bracht in 2001 een beleidsbrief uit over de invoering van een nieuw bekostigingssysteem in de gehandicaptenzorg. Er komt bekostiging op basis van indicatie van zorgzwaarte. Het budget wordt daarbij afgestemd op de zwaarte van de zorgvraag van cliënten. Cliënt en zorgaanbieder moeten samen een 'zorgarrangement' opstellen, waardoor de cliënt invloed heeft op de te leveren zorg. In een eveneens in 2001 verschenene notitie 'Kwaliteit in de Gehandicaptenzorg' werdn verdere stappen aangekondigd naar flexibilisering van de aanspraken van gehandicapten op basis van de AWBZ. Daardoor moet zorg meer op maat kunnen worden geleverd. (24.170)
 • Bracht in 2001 de Nota "Sport, bewegen en gezondheid" uit. Hierin wordt het kabinetsbeleid uiteengezet om door sport en bewegen de gezondheid te verbeteren. Lagere overheden krijgen een belangrijke rol bij het stimuleren van breedtesport en er komt een bewegingsmonitor. Via de Arbodiensten moet binnen bedrijven meer aandacht komen voor het bevorderen van sport en bewegen. Ook voor (huis)artsen wordt hierbij een taak gezien. De sportinfrastructuur zal worden versterkt en er komt meer aandacht voor sportopleidingen, onderzoek en sportmedische aspecten. Voor het sport- en bewegingsbeleid komt een werkplan. (27.841)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2000 samen met staatssecretaris Van der Ploeg een wijziging (Stb. 586) van de Mediawet tot stand. Er komen wettelijke regels om jongeren beter te beschermen tegen tabakreclame en tegen geweld op televsie, video en film. Uitgangspunt is zelfregulering van de sector. De Wet op de filmvertoningen wordt ingetrokken. (26.841)
 • Bracht in 2001 een wijziging (Stb. 206) tot stand van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening en de Wet op de economische delicten in verband met de aanwijzing als economisch delict van illegale handel in de geneesmiddelen, zulks mede ter verbetering van de bestrijding van doping in de sport. (27.261)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Haar vader was hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht

verkiezingen
 • Was in 2002 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer vier op de PvdA-kandidatenlijst

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, mei 2002 (niet aanvaard om nieuwe mensen een kans te geven en vanwege privéredenen)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 • Annelieke Dijkstra, "Liever een denker dan een juicher; Staatssecretaris Margo Vliegenthart 'heel ander type' dan Terpstra", Algemeen Dagblad, 2 september 1998
 • Bas de Vries, "Ik let altijd op", Trouw, 17 november 2001
 • P. Weberling, interview in: "Volkskrant Magazine", 16 februari 2002
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.