26841 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de mediawet en van het Wetboek van Strafrecht, alsmede intrekking van de Wet op de filmvertoningen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 11 oktober 1999 ingediend door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vliegenthart i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Mediawet en het Wetboek van Strafrecht te wijzigen en de Wet op de filmvertoningen in te trekken, teneinde te komen tot een meer effectieve bescherming van jeugdigen tegen voor hen schadelijk te achten audiovisuele mediaproducten, en tevens te voldoen aan de verplichtingen vervat in richtlijn nr. 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 juni 1997 (PbEG L 202) tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten.

1.

Volledige titel

Wijziging van de mediawet en van het Wetboek van Strafrecht, alsmede intrekking van de Wet op de filmvertoningen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, twee nota's van verbetering en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

2 11 oktober 1999, memorie van toelichting, nr. 3     KST41145
Memorie van toelichting
publicatie: 22 oktober 1999
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.