VVD Bente Becker - Schriftelijke vragen van de leden Yeşilgöz-Zegerius en Becker (beiden VVD) aan de Ministers van J&V, OCW en SZW, over het bericht ‘Blauwe Moskee biedt podium aan radicale prediker’

Met dank overgenomen van B. (Bente) Becker i, gepubliceerd op dinsdag 14 mei 2019, 3:14.

Schriftelijke vragen van de leden Yeşilgöz-Zegerius en Becker(beiden VVD) aan de Ministers van Justitie & Veiligheid, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Blauwe Moskee biedt podium aan radicale prediker’

  • Bent u bekend met het bericht‘ Blauwe Moskee biedt podium aan radicale prediker’?
  • Bent u bekend met de extreem hatelijke uitspraken richting LHBT’ers, Joden en vrouwen van deze radicale salafistische haatimam Umair Bantvawala?
  • Bent u het met de VVD eens dat deze haatzaaier, die geldt als de volgeling van de omstreden Brits-Palestijnse sjeik Haitam al-Haddad die Joden ‘nakomelingen van apen en varkens’ noemde, homoseksualiteit omschreef als ‘het kwaad’ en zich weigerde te distantiëren van zelfmoordaanslagen, door zijn uitlatingen en oproepen een gevaar kan vormen voor de openbare orde in Nederland en een zeer onveilige sfeer kan creëren voor onder andere de LHBT gemeenschap en de joodse gemeenschap in Nederland? Zo ja, welke acties bent u van plan te ondernemen? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u het met de VVD eens dat mensen die haat en verderf prediken niets te zoeken hebben in Nederland? Zo ja, welke instrumenten heeft u om hem aan te merken als ongewenste vreemdeling? Bent u bereid alles in het werk te stellen wat mogelijk is om deze prediker uit ons land te weren?
  • Kunt u met spoed in overleg treden met de burgemeester om via een gebiedsverbod te voorkomen dat de radicale prediker vrijdag zijn giftige boodschap in Amsterdam kan komen verspreiden?
  • Welke mogelijkheden heeft u via de recent opgerichte Taskforce “Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering”, die bedoeld is om problematisch gedrag binnen de salafistische beweging aan te pakken, om deze imam met zijn haatzaaiende en discriminerende boodschap geen ruimte te geven in Nederland?
  • Is het juist dat het goedpraten van vrouwenbesnijdenis en het verketteren van homo’s en Joden onder discriminatie en haat zaaien valt en dus strafbaar is? Kunt u ervoor zorgen dat het OM tot vervolging overgaat indien deze radicale imam zijn boodschap onverhoopt toch in Nederland verkondigt?
  • Biedt het huidige artikel 2:20 BW, of anders de aanscherping zoals aangekondigd in het regeerakkoord, de mogelijkheid om organisaties die een podium bieden aan haatzaaien en discrimineren te verbieden en te ontbinden? Zo ja, bent u bereid de Blauwe Moskee dit in het vooruitzicht te stellen als zij hun voornemen doorzetten om dit soort radicale imams een podium te bieden voor een haatzaaiende en discriminerende boodschap? Welke andere mogelijkheden ziet u om de Blauwe Moskee te sanctioneren voor het bieden van een podium aan een haatprediker?
  • Heeft u inzicht in de financieringsstromen richting de Blauwe Moskee en kunt u aangeven of uit de hoek, dan wel het netwerk van deze radicale prediker ook financiële middelen richting de Blauwe Moskee gaan?
  • Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden in verband met de op korte termijn geplande preek van Bantvawala?