Een Europa dat beschermt: de Commissie is verheugd over de vaststelling van strengere regels om cybercriminelen tegen te houden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 11 december 2018.

Het Europees Parlement i en de Raad i hebben vandaag politieke overeenstemming bereikt over het voorstel van de Commissie voor aanscherping van de regels ter bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen, zoals bankkaarten, cheques, mobiele betalingen en virtuele valuta's.

Dankzij de nieuwe regels, die een belangrijk onderdeel van de versterkte EU-respons op cybercriminaliteit vormen, kunnen de lidstaten harder optreden tegen cybercriminelen en beter hulp bieden aan slachtoffers van onlinebetalingsfraude.

Dimitris Avramopoulos i, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, is ingenomen met het akkoord: "Wij werken aan een veiliger Europa voor onze burgers, zowel offline als online, en vandaag zetten wij hierbij een grote stap. Dankzij deze nieuwe regels kunnen wij harder optreden tegen dieven die onze burgers via onlinefraude bestelen, zodat onze burgers beter beschermd zijn."

Julian King i, commissaris voor de Veiligheidsunie: "Een sterker afschrikkingseffect is cruciaal voor de bestrijding van cybercriminaliteit - malafide cyberactoren moeten weten dat zij met ernstige consequenties te maken krijgen. Het vandaag bereikte akkoord geeft de lidstaten een beter instrument om onlinefraude doeltreffend te bestrijden en werkt sterk ontmoedigend op potentiële cybercriminelen."

Fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen is voor de georganiseerde misdaad een belangrijke bron van inkomsten waarmee vaak andere criminele activiteiten, zoals terrorisme, drugshandel en mensenhandel, worden gefinancierd. Dankzij de nieuwe regels zullen de lidstaten cybercriminelen beter kunnen ontmoedigen, vervolgen en bestraffen:

  • Ruimere strafbaarstelling: fraude met niet-contante transacties die worden verricht met een betaalinstrument, of het nu gaat om een fysiek instrument zoals bankkaarten dan wel een virtueel instrument zoals mobiele betalingen, vormt nu een strafbaar feit. Stelen en misbruik van betaalgegevens, alsook doorverkoop en verspreiding van die gegevens, zal eveneens strafbaar zijn;
  • Geharmoniseerde regels inzake straffen: de minimumstraffen bedragen volgens de nieuwe regels 1 tot 5 jaar. Hierdoor zal een einde worden gemaakt aan het zogenaamde "forumshopping", waarbij criminelen een rechtsgebied met lichtere straffen uitkiezen. Ook wordt de samenwerking tussen de nationale autoriteiten vergemakkelijkt doordat duidelijk is welke activiteiten als strafbare feiten worden beschouwd;
  • Betere bescherming van slachtoffers: slachtoffers van fraude met niet-contante betaalmiddelen zullen nu betere toegang tot informatie, advies en ondersteuning hebben om de gevolgen van identiteitsdiefstal te beperken;
  • Meer grensoverschrijdende samenwerking: dankzij speciale nationale contactpunten en de betrokkenheid van Europol zullen de uitwisseling van informatie en de grensoverschrijdende samenwerking verbeteren;
  • Betere rapportage: financiële instellingen en andere particuliere entiteiten zullen de betrokken strafbare feiten aan rechtshandhavingsinstanties rapporteren.

Volgende stappen

De richtlijn moet nu formeel worden vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad. Zodra zij in werking treedt, zullen de lidstaten twee jaar de tijd hebben om de regels in nationale wetgeving om te zetten.

Achtergrond

Technologische ontwikkelingen zoals het toenemende gebruik van mobiele betalingen of virtuele valuta's hebben belangrijke veranderingen teweeggebracht op het gebied van niet-contante betalingen en de toename van onlinefraude. Geraamd wordt dat criminelen via fraude met betaalkaarten ten minste 1,8 miljard EUR per jaar verdienen.

De huidige regels inzake de strafbaarstelling van fraude met niet-contante betaalmiddelen zijn vastgelegd in Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad, dat dateert uit 2001. Gebleken is dat die regels niet meer actueel zijn en onvoldoende zijn aangepast aan nieuwe uitdagingen en technologische ontwikkelingen zoals virtuele valuta's en onlinebetalingen. Om ervoor te zorgen dat strafbare feiten in verband met nieuwe betaalmethoden doeltreffend kunnen worden ontmoedigd en vervolgd, heeft voorzitter Juncker in zijn toespraak over de Staat van de Unie 2017 voorgesteld de bestaande regels te actualiseren. Het vandaag bereikte akkoord over de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen volgt op het gisteren door de EU-onderhandelaars bereikte akkoord over de cyberbeveiligingsverordening. Daarbij wordt het mandaat van het EU-agentschap voor cyberbeveiliging versterkt en wordt een EU-kader voor cyberbeveiligingscertificering ingevoerd - de belangrijkste onderdelen van de versterkte EU-respons op cybercriminaliteit die in september 2017 door de Commissie werd gepresenteerd.

Voor meer informatie

Factsheet: Fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen

Persbericht: Staat van de Unie 2017 - Cyberbeveiliging: Commissie versterkt EU-respons op cyberaanvallen

Vragen en antwoorden: Staat van de Unie 2017: Commissie versterkt EU-respons op cyberaanvallen

IP/18/6758

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail