VN-klimaatconferentie in Bonn: EU rekent op stevige vooruitgang bij uitvoering Overeenkomst van Parijs

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op maandag 6 november 2017.

De EU verwacht dat de internationale gemeenschap zich op de VN-klimaatconferentie van dit jaar (COP23) opnieuw zal uitspreken voor de versterking van het wereldwijde antwoord op de klimaatverandering en het bereiken van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

Nu het historische akkoord vorig jaar in werking is getreden, staat de uitwerking van de bijbehorende uitvoeringsrichtsnoeren centraal.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker i zei het eerder dit jaar duidelijk in zijn toespraak over de staat van de Europese Unie in het Europees Parlement i: "Ik wil dat Europa het voortouw neemt in de strijd tegen de klimaatverandering. Vorig jaar hebben we de mondiale spelregels vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs, die hier, in het Europees Parlement, is geratificeerd. De Verenigde Staten hebben die ambitie niet langer, maar Europa moet ervoor zorgen dat we onze planeet - het gemeenschappelijke erfgoed van de hele mensheid - weer groots maken."

EU-commissaris voor Klimaatactie en Energie Miguel Arias Cañete i verklaarde: "De overeenkomst van Parijs heeft de route uitgestippeld voor de wereldwijde overgang naar een moderne koolstofarme economie. De steeds extremere weersomstandigheden die we overal ter wereld steeds vaker zien, wijzen ons nadrukkelijk op de urgentie van de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Nu moeten we onze ambities in daden omzetten en vaart maken met de uitvoering van de overeenkomst. De COP23 wordt een belangrijk moment: we moeten ons ervan verzekeren dat we op schema liggen voor onze eerste deadline: het voltooien, in 2018, van het werkprogramma van de Overeenkomst van Parijs."

De 23e Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COP23), voorgezeten door Fiji, vindt van 6 tot en met 17 november 2017 plaats in het Duitse Bonn. De conferentie zal niet alleen worden bijgewoond door ministers en regeringsfunctionarissen, maar ook door een keur aan vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.

De EU verwacht dat op de conferentie duidelijke vooruitgang zal worden geboekt bij de ontwikkeling van de technische regels en richtsnoeren voor de uitvoering van de bepalingen van de Overeenkomst van Parijs, bijvoorbeeld met betrekking tot het transparantiekader en de 5-jarige ambitiecyclus waarmee landen worden geholpen hun bijdragen steeds ambitieuzer te maken. Het is de bedoeling dat het werkprogramma tijdens de VN-klimaatconferentie van 2018 (COP24) in Katowice (Polen) wordt goedgekeurd.

De EU boekt momenteel stevige vooruitgang bij de voltooiing van een wetgevend kader voor de verwezenlijking van haar in Parijs overeengekomen doelstelling — haar collectieve nationaal vastgestelde bijdrage (NDC) — om de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met ten minste 40 % te beperken. Dit omvat onder meer een herziening van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) na 2020, de vaststelling van emissiereductiedoelstellingen voor 2030 voor sectoren die niet onder het ETS vallen zoals vervoer, gebouwen en landbouw, en de integratie van landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het juridisch kader voor klimaatactie van de EU. Daarnaast is de Commissie van plan om op 8 november een maatregelenpakket voor schone mobiliteit te presenteren waarmee de overgang van de EU naar koolstofarme mobiliteit en een koolstofarme economie verder zal worden ondersteund.

De EU blijft zich onverminderd inzetten voor de gezamenlijke wereldwijde doelstelling om tussen 2020 en 2025 elk jaar 100 miljard dollar uit verschillende bronnen beschikbaar te stellen voor klimaatmaatregelen in ontwikkelingslanden, en de financiële middelen voor aanpassing aan klimaatverandering aanzienlijk te blijven verhogen. In 2016 hebben de EU en haar lidstaten in totaal 20,2 miljard EUR aan klimaatfinanciering bijgedragen — een stijging van meer dan 10 % ten opzichte van de 17,6 miljard EUR in 2015.

Parallel aan de formele COP23-onderhandelingen zal de conferentie van Bonn fungeren als vitrine voor de klimaatacties van een breed scala aan belanghebbenden, zoals regio's en steden, ondernemingen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De EU is een fervent voorstander van het mondiale klimaatactieplan GCAA ("Global Climate Action Agenda"), dat zij beschouwt als een belangrijk platform voor gecoördineerde actie door meerdere belanghebbenden, en zal zich actief voor dit forum blijven inzetten.

De EU zal in Bonn worden vertegenwoordigd door Miguel Arias Cañete, commissaris voor Klimaatactie en Energie, en Siim Kiisler, minister van Milieu van Estland, dat momenteel het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie i bekleedt.

Evenementen tijdens de COP23

Tijdens de conferentie zullen in het EU-paviljoen in Bonn meer dan 100 evenementen plaatsvinden (zie link hieronder). Tijdens deze evenementen, die worden georganiseerd door verschillende landen en organisaties uit Europa en de rest van de wereld, komt een breed scala aan klimaatgerelateerde onderwerpen aan bod: van de energietransitie tot de rol van bossen en oceanen, klimaatfinanciering, onderzoek en innovatie en de beoordeling van klimaatrisico's.

Persconferenties van de EU in Bonn

De EU-delegatie zal regelmatig persconferenties houden die rechtstreeks en op afroep te bekijken zijn via https://cop23.unfccc.int/

Meer informatie:

IP/17/4245

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail