Commissie bericht over uitvoering Europese migratieagenda - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 31 maart 2020
kalender

Commissie bericht over uitvoering Europese migratieagenda

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC)†i, gepubliceerd op donderdag 8 december 2016.

Is er vooruitgang geboekt met de herplaatsings- en hervestigingsregelingen van de EU†i en hoe staat het met de uitvoering van de verklaring EU-Turkije? Daarover brengt de Europese Commissie†i vandaag verslag uit.

Verder heeft de Commissie vandaag een vierde aanbeveling aangenomen. Daarin gaat zij na in hoeverre Griekenland inmiddels over een volledig functionerend asielstelsel beschikt en schetst zij hoe de Dublinoverdrachten naar Griekenland geleidelijk kunnen worden hervat.

Frans Timmermansi, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, zei hierover: ďOnze brede Europese aanpak van migratie werpt vrucht af. Zo wordt er nog steeds uitvoering gegeven aan de verklaring EU-Turkije en is het aantal irreguliere migranten dat in Griekenland aankomt, drastisch verminderd. En het blijkt ook uit de voortgang die de Griekse autoriteiten hebben geboekt bij het verhelpen van de tekortkomingen van hun nationale asielstelsel. Hierdoor kunnen er vanaf 15 maart 2017 geleidelijk aan weer Dublintransfers naar Griekenland plaatsvinden. Dit zal irreguliere binnenkomst en secundaire bewegingen nog sterker ontmoedigen. Ook is het een belangrijke stap om het Dublinsysteem en het Schengengebied weer normaal te laten functioneren.Ē

Dimitris Avramopoulosi, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, verklaarde: ďZowel ItaliŽ als Griekenland heeft de afgelopen maanden een geweldige inspanning geleverd om de vluchtelingencrisis te bezweren. Dat blijkt wel uit het feit dat we vandaag de inbreukzaken in verband met het nemen van vingerafdrukken en het registreren van migranten kunnen afsluiten. In november werd een recordaantal van 1 400 personen overgebracht voor herplaatsing en de lidstaten moeten voortgaan op de ingeslagen weg; het komt er nu op aan dat zij hun inspanningen verder opvoeren en volhouden. Het is ons doel om iedereen in ItaliŽ en Griekenland die voor herplaatsing in aanmerking komt, volgend jaar over te brengen. Deze inspanningen en een blijvende afname van het aantal aankomsten uit Turkije dankzij de verklaring EU-Turkije zijn de noodzakelijke bouwstenen voor een geleidelijk herstel van het Dublinsysteem voor Griekenland.Ē

Gestage vooruitgang bij de uitvoering van de verklaring EU-Turkije

Bij de uitvoering van de verklaring EU-Turkije zijn opnieuw resultaten geboekt, hoewel nog veel horden moeten worden genomen. Ook tijdens de meest recente verslagperiode was het aantal irreguliere overtochten over de EgeÔsche Zee nog maar een fractie van het aantal dat plaatsvond vůůr de verklaring EU-Turkije. Sinds maart komen er gemiddeld 92 personen aan, tegenover 10 000 op ťťn dag in oktober 2015. Er zijn sinds het tweede verslag 170 mensen teruggestuurd in het kader van terugkeeroperaties; in totaal zijn er nu 1 187 mensen teruggestuurd volgens de voorwaarden van de verklaring of het bilateraal overnameprotocol EU-Turkije. Er zijn echter nog aanzienlijke tekortkomingen. Zo verloopt de terugkeer van Griekenland naar Turkije nog te traag, waardoor de druk op de Griekse eilanden verder oploopt. Deze situatie moet nauwlettend worden gevolgd, maar vooral zijn er aanvullende inspanningen nodig om de situatie op de Griekse eilanden te verbeteren. Het is dan ook van wezenlijk belang dat er voldoende middelen ter beschikking worden gesteld om de asielaanvragen doeltreffend te kunnen verwerken en dat de lidstaten ten volle gehoor geven op oproepen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken. Om te waarborgen dat EU-maatregelen in het kader van de verklaring EU-Turkije ten volle worden uitgevoerd en de druk op de eilanden te verlichten, heeft EU-coŲrdinator Maarten Verwey vandaag een gezamenlijk actieplan gepresenteerd, dat met de Griekse autoriteiten is opgesteld.

Wat betreft het stappenplan voor visumliberalisering moet Turkije nog aan zeven ijkpunten voldoen. De Commissie steunt Turkije bij zijn inspanningen om een en ander zo spoedig mogelijk in orde te maken. De Commissie en Turkije voeren een ​​intensieve dialoog om oplossingen te vinden voor de wettelijke en procedurele veranderingen die nodig zijn om aan alle resterende benchmarks te voldoen.

De Commissie heeft het tempo waarin middelen beschikbaar wordt gesteld via de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije nog verder opgevoerd. Inmiddels is al 2,2 miljard euro van de voor 2016-2017 beloofde 3 miljard euro toegewezen om de ergste noden van vluchtelingen en opvanggebieden in Turkije te lenigen. Er zijn al contracten gesloten voor een bedrag van 1,3 miljard euro. De Commissie doet er alles aan om de betalingen in het kader van de Faciliteit sneller te laten verlopen; inmiddels is al 677 miljoen euro uitbetaald.

Geleidelijke hervatting van Dublinoverdrachten naar Griekenland

Vandaag heeft de Commissie haar vierde aanbeveling over de hervatting van de Dublinoverdrachten naar Griekenland aangenomen. Hiermee is het herstel van de normale werking van het Dublinsysteem een stap dichterbij gekomen. De Commissie is van mening dat Griekenland aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij de totstandbrenging van de institutionele en wettelijke structuren die voor een goed functionerend asielstelsel van essentieel belang zijn. Bij de hervatting moet echter in aanmerking worden genomen dat Griekenland nog steeds hoge migratiedruk ondervindt en dat het Griekse asielstelsel nog altijd tekortkomingen vertoont, met name wat betreft de opvangfaciliteiten, de behandeling van kwetsbare asielzoekers en de snelheid waarmee asielverzoeken worden geregistreerd, ingediend en onderzocht.

De Commissie beveelt dan ook aan om de overdrachten naar Griekenland geleidelijk te hervatten, op basis van individuele garanties van de Griekse autoriteiten dat eenieder die wordt teruggestuurd, op waardige wijze wordt ontvangen. Om te voorkomen dat Griekenland wordt overbelast, wordt de hervatting van overdrachten niet met terugwerkende kracht toegepast. De hervatting betreft alleen asielzoekers die Griekenland vanaf 15 maart 2017 op irreguliere bereiken of voor wie Griekenland op grond van andere Dublincriteria vanaf 15 maart verantwoordelijk is. Ter ondersteuning van de Griekse inspanningen roept de Commissie alle andere lidstaten op om hun herplaatsingsverplichtingen ten volle na te komen en voldoende asieldeskundigen in te zetten in Griekenland.

Asielzoekers zouden alleen moeten worden overgedragen als de Griekse autoriteiten individuele garanties bieden dat de betrokkene overeenkomstig het EU-recht zal worden behandeld. Voorlopig zouden er geen kwetsbare asielzoekers, zoals niet-begeleide minderjarigen, aan Griekenland mogen worden overgedragen. Er zou een EASO-team van deskundigen uit de lidstaten moeten worden samengesteld, dat de samenwerking tussen de lidstaten ondersteunt en meldt of de aan Griekenland overgedragen personen overeenkomstig de garanties van de Griekse autoriteiten worden behandeld. De Commissie zal regelmatig verslag uitbrengen over de voortgang die is geboekt met de uitvoering van de aanbeveling; zo nodig zal zij haar aanbevelingen actualiseren.

Vooruitgang bij herplaatsing en hervestiging

In november vonden 1 406 herplaatsingen plaats en dit maandrecord past in een aanhoudende positieve trend. Het aantal herplaatsingen vanuit Griekenland blijft nu om en nabij de 1 000 personen per maand belopen en het aantal herplaatsingen vanuit ItaliŽ is sterk toegenomen. In totaal zijn nu 8 162 personen hervestigd, van wie 6 212 vanuit Griekenland en 1 950 vanuit ItaliŽ.

De Commissie acht het nu haalbaar om alle asielzoekers in Griekenland en ItaliŽ die voor herplaatsing in aanmerking komen, uiterlijk in september 2017 naar andere lidstaten over te brengen. Dat betekent dat de lidstaten van nu af aan ten minste 2 000 herplaatsingen per maand vanuit Griekenland en 1 000 vanuit ItaliŽ moeten realiseren. Vanaf april 2017 zouden er iedere maand ten minste 3 000 herplaatsingen vanuit Griekenland en 1 500 vanuit ItaliŽ moeten plaatsvinden.

De Commissie is nauw met Griekenland, ItaliŽ en de andere lidstaten blijven samenwerken om praktische belemmeringen voor een vlottere herplaatsing uit de weg te ruimen. Vandaag heeft de Commissie besloten om de inbreukprocedures tegen ItaliŽ en Griekenland wegens niet-uitvoering van de Eurodac-verordening af te sluiten. In beide lidstaten worden nu van bijna 100 % van de onderdanen van derde landen die de EU op irreguliere wijze binnenkomen, aan de buitengrens vingerafdrukken afgenomen.

Ook voor hervestiging zijn de lidstaten zich blijven inzetten. Van de 22 504 mensen waarover in juli 2015 een akkoord is bereikt, konden er inmiddels 13 887 legaal en veilig naar de EU reizen. Sinds het vorige verslag is een maandrecord van 2 035 mensen hervestigd uit voornamelijk Turkije, JordaniŽ en Libanon. Nog eens 544 Syrische vluchtelingen zijn hervestigd vanuit Turkije; dit brengt het totale aantal personen dat op grond van de verklaring EU-Turkije vanuit Turkije is hervestigd, op 2 671.

Meer informatie

  • Herplaatsing en hervestiging:

Mededeling: Achtste verslag over herplaatsing en hervestiging

Bijlage 1: Herplaatsingen vanuit Griekenland

Bijlage 2: Herplaatsingen vanuit ItaliŽ

Bijlage 3: Hervestigingen: stand van zaken

Factsheet over herplaatsing en hervestiging

Factsheet over de aanpak van de vluchtelingencrisis: financiŽle steun van de EU aan Griekenland

Veelgestelde vragen: vaststelling van een EU-hervestigingskader

Europese migratieagenda

  • Verslag EU-Turkije

Mededeling: Vierde verslag over de vooruitgang bij de uitvoering van de verklaring EU-Turkije

Bijlage 1

Bijlage 2

Factsheet over de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

  • Aanbeveling van Dublin:

Vierde aanbeveling over de door Griekenland te nemen dringende maatregelen in het licht van de hervatting van overdrachten uit hoofde van de Dublinverordening

IP/16/4281

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers