Procedure zonder deelname Europees Parlement (ADO)

Deze procedure is één van de bijzondere wetgevingsprocedures i die in de Europese Unie gebruikt worden. De procedure zonder deelname van het Europees Parlement i wordt gebruikt voor enkele economisch heel belangrijke kwesties. Het belangrijkste kenmerk van de procedure is dat het Europees Parlement geen enkele rol speelt in de besluitvorming.

In het kort gaat de procedure als volgt: de Europese Commissie i doet een voorstel aan de Raad van Ministers i. De Raad neemt daar vervolgens een besluit over.

1.

Schema

procedure zonder ep

2.

Procedure zonder deelname Europees Parlement in detail

Stap 1: initiatief

De Europese Commissie stuurt een voorstel naar de Raad van Ministers.

Stap 2: aannemen voorstel

De Raad van Ministers neemt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen i een besluit over het voorstel.

Als het voorstel betrekking heeft op het verlenen van bijstand van de EU aan één of meerdere lidstaten i in bijzondere situaties op macro-economisch gebied, wordt het Europees Parlement op de hoogte gesteld van het genomen besluit.

Uitzondering: maatregelen tegen buitensporige overheidstekorten van een lidstaat

Stap 1: vaststellen overtreding

De Europese Commissie ziet toe op de begrotingssituatie van iedere lidstaat op basis van het Stabiliteits- en groeipact i. Indien een land die afspraken niet nakomt, stelt de Commissie een verslag op.

Stap 2: voorstel voor aanbevelingen

Het Economisch en Financieel Comité adviseert de Commissie over het verslag. Vervolgens kan de Commissie ervoor kiezen een voorstel - een aanbeveling aan de lidstaat in kwestie - naar de Raad van Ministers te sturen.

Stap 3: aanbevelingen vaststellen

De Raad neemt een besluit over de aanbeveling. De Raad moet de lidstaat waarop het voorstel betrekking heeft de gelegenheid geven om zijn standpunt uiteen te zetten.

De Raad ziet erop toe dat deze aanbevelingen worden overgenomen.

Stap 4: voorstel voor dwingende maatregelen

Indien de lidstaat in kwestie geen of niet afdoende gehoor geeft aan de aanbevelingen, kan de Commissie voorstellen voor sancties opstellen. De Commissie stuurt deze voorstellen naar de Raad van Ministers.

Stap 5: dwingende maatregelen vaststellen

De Raad neemt een besluit over het voorstel.

Het Europees Parlement wordt op de hoogte gesteld van het genomen besluit.

Stemwijze

De Raad neemt besluiten op basis van gekwalificeerde meerderheid van stemmen i. Het land waar het besluit betrekking op heeft, heeft in dit geval geen stemrecht.

3.

Toepassing procedure zonder deelname Europees Parlement

De procedure zonder deelname van het Europees Parlement wordt niet veel gebruikt. Het beperkt zich vooral tot een aantal specifieke economische, financiële en monetaire kwesties:

  • het uiteenzetten van het algemene beleidskader en de voorwaarden voor een evenwichtige ontwikkeling van de interne markt
  • het controleren of lidstaten zich aan de regels voor begrotingstekorten houden, en het mogelijk straffen van lidstaten die zich niet aan die regels houden
  • het te hulp schieten van lidstaten die door uitzonderlijke omstandigheden economische steun nodig hebben
  • het vaststellen van de gemeenschappelijke douane-tarieven. Kanttekening hierbij is dat de Commissie de regels en tarieven in de praktijk (verder) uitwerkt.
  • het uitvoeren van maatregelen tegen terrorisme die van financiële aard zijn

4.

Procedure vóór inwerkingtreding Lissabon-verdrag

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon i is de procedure zonder deelname van het Europees Parlement op een aantal onderwerpen vervangen door een andere procedure. De regels omtrent het vrij verkeer van goederen en diensten, handelsovereenkomsten en het vaststellen van richtsnoeren voor het algemene economisch beleid worden nu via andere procedures vastgesteld.

5.

Juridisch kader

De procedure zonder deelname van het Europees Parlement vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie i en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i. Per beleidsterrein staat beschreven of deze procedure op dat terrein of een deel ervan van toepassing is.

  • Buitensporig tekort lidstaten: derde deel VwEU titel VIII hoofdstuk 1 art. 126 i

6.

Meer informatie