Secretariaat-Generaal van de Europese Commissie (SG)

Het is de taak van het Secretariaat-Generaal de vlotte en doelmatige werking van de Europese Commissie i te bevorderen. Het biedt ondersteuning aan de hele Commissie en in het bijzonder aan de 27 leden van de Commissie, door ertoe bij te dragen dat Europa zijn beloften waarmaakt.

Het Secretariaat-Generaal zorgt voor de algemene samenhang van de werkzaamheden van de Commissie - zowel bij de ontwikkeling van nieuw beleid als bij de behandeling ervan door de andere instellingen.

Belangrijke werkzaamheden van het SG zijn:

  • de dagelijkse werkzaamheden van de Commissie ondersteunen
  • bijdragen aan de correcte toepassing van de EU-wetgeving
  • de diensten van de Commissie bijstaan in hun betrekkingen met het maatschappelijk middenveld
  • de voorzitter bijstaan in zijn leidende rol op belangrijke beleidsterreinen zoals het Partnerschap voor groei en werkgelegenheid, de duurzame ontwikkeling en het debat over de toekomst van Europa

Structural Reform Support Service

De Structural Reform Support Service (SRSS) is sinds 1 juli 2015 operationeel en valt onder het Secretariaat-Generaal.

Deze dienst kan de lidstaten bijstaan bij het doorvoeren van hervormingen. Het gaat dan om praktische adviezen en het aanbieden van expertise gericht op structurele maatregelen die de economische groei zouden moeten stimuleren.

In het bijzonder wil de SRSS hulp bieden bij het doorvoeren van hervormingen zoals deze aan de lidstaten zijn voorgesteld in de landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees semester i bij het toezicht op de begrotingsdiscipline in de eurozone i.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 1462 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
21.02.2024  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Strengthening the ...
Mededeling com(2024)82
 
02.02.2024  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (ASAP).
Besluit com(2024)47
 
02.02.2024  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Edirpa).
Besluit com(2024)46
 
31.01.2024  Standpunt EU in het Gespecialiseerd Comité EU-VK voor energie, opgericht bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk inzake de vaststelling ...
Besluit com(2024)44
 
30.01.2024  Bepaling van het namens de EU binnen het Gemengd Comité dat is ingesteld bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom, in te ...
Besluit com(2024)57
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 104 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
06.12.2023  Standpunt EU in de Partnerschapsraad die is opgericht bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk betreffende de productspecifieke ...
Besluit com(2023)950
 
03.11.2023  Standpunt EU betreffende een wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst (ETS maritiem vervoer en vaste installaties).
Besluit com(2023)696
 
30.10.2023  Standpunt EU over een wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst (ETS Luchtvaart).
Besluit com(2023)678
 
23.10.2023  Standpunt EU over een wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst (Inspectie van schepen).
Besluit com(2023)658
 
18.10.2023  Standpunt EU over een wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst (EMSA-verordening).
Besluit com(2023)598
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 168 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
22.06.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 216/2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de EU.
Verordening com(2020)257
 
03.05.2018  Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de EU.
Verordening com(2018)322
 
22.05.2017  Hervormingsprogramma 2017 en convergentieprogramma 2017 van Tsjechië.
Aanbeveling com(2017)503
 
18.05.2016  Hervormingsprogramma 2016 en convergentieprogramma 2016 van Bulgarije.
Aanbeveling com(2016)323
 
18.05.2016  Hervormingsprogramma 2016 en convergentieprogramma 2016 van Tsjechië.
Aanbeveling com(2016)324