Gewijzigd amendement Teunissen ter vervanging van nr. 10 over uitbreiding van het verbod naar biomassa

Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 13 toegevoegd aan wetsvoorstel 36197 - Intrekken productiebeperking kolencentrales i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Gewijzigd amendement van het lid Teunissen 36197-13 ter vervanging van nr. 10 over uitbreiding van het verbod naar biomassa
Document­datum 15-02-2024
Publicatie­datum 15-02-2024
Kenmerk 36197, nr. 13
Externe link origineel bericht

2.

Tekst

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2023-2024

36 197

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking)

Nr. 13

Gewijzigd AMENDEMENT VAN HET LID TEUNISSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 15 februari 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt na “intrekking productiebeperking” ingevoegd “, uitbreiding van het verbod naar biomassa”.

II

In de beweegreden wordt na “alsmede” ingevoegd “, het verbod uit te breiden naar biomassa”.

III

Na artikel I, aanhef, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

In artikel 2 wordt na “kolen” ingevoegd “of biomassa”.

IV

Na artikel I, onderdeel A, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel 4, eerste lid, wordt na “kolengestookte” ingevoegd “of biomassa-gestookte”

V

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

D

In artikel 8 wordt na “kolen” ingevoegd “en biomassa”.

Toelichting

Dit amendement sluit uit dat, wanneer de productie van elektriciteit met kolen stopt, deze centrales elektriciteit met biomassa kunnen produceren. Biomassa maakt nu al 40% uit van wat in Nederland duurzame energie wordt genoemd en de inzet van biomassa voor energieproductie groeit snel. Het verbranden van biomassa leidt tot meer luchtvervuiling dan het verbranden van kolen. De uitstoot heeft directe negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit in de omgeving en zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier.

Biomassa is geen duurzame energiebron. De productie van biomassa voor elektriciteitsopwekking leidt tot grootschalige ontbossing. De CO2-uitstoot wordt op papier niet meegerekend voor de klimaatdoelstelling, maar wordt in de praktijk vaak niet gecompenseerd door aanplant van nieuw bos. Waar het wel gebeurt, wordt geen rekening gehouden met het verschil in natuurwaarde van een volwassen boom ten opzichte van een nieuw aangeplante boom die tientallen jaren nodig heeft om tot volwassenheid te groeien. Van CO2-neutraal produceren is dus alleen op papier sprake, maar niet in de praktijk.

Aangezien het verbranden van houtige biomassa voor energie in de relevante tijdsbestekken niet CO2-neutraal is, zal BECCS (biomassa in combinatie met koolstofopslag) de emissies niet koolstofnegatief maken. Naast de schoorsteenemissies zijn er verschillende categorieën van extra emissies van de oogst, het transport en de verwerkingsemissies. Dan is er nog de achtergebleven verwijdering van kooldioxide als de geoogste bomen waren blijven groeien. Deze emissies kunnen niet worden opgevangen. Daarom leidt BECCS in de praktijk niet tot negatieve emissies.

Indiener vindt het belangrijk om nu duidelijk te zijn over de lange termijnplannen en dus nu in de wet vast te leggen dat we na sluiting van kolencentrales (2025 voor de Amercentrale en 2030 voor de overgebleven drie kolencentrales) geen biomassa zullen verstoken in deze centrales.

Teunissen


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.