COM(2024)42 EU
Inschrijving door de EU op nieuwe aandelen in het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) en tot wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de EBWO wat betreft de beperkte en incrementele uitbreiding van het geografische toepassingsgebied van de activiteiten van de EBWO tot Afrika bezuiden de Sahara en Irak, en tot opheffing van de wettelijke kapitaalbeperking op gewone activiteiten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de inschrijving door de Europese Unie op nieuwe aandelen in het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) en tot wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de EBWO wat betreft de beperkte en incrementele uitbreiding van het geografische toepassingsgebied van de activiteiten van de EBWO tot Afrika bezuiden de Sahara en Irak, en tot opheffing van de wettelijke kapitaalbeperking op gewone activiteiten

officiële Engelstalige titel

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the subscription by the European Union to additional shares in the capital of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and amending the Agreement establishing the EBRD as regards the extension of the geographic scope of EBRD operations to sub-Saharan Africa and Iraq in a limited and incremental manner, and removing the statutory capital limitation on ordinary operations
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2024)42
Extra COM-nummers COM(2024)42
Procedurenummer i 2024/0019(COD)
Celex-nummer i 52024PC0042

2.

Key dates

Document 22-01-2024
Online publicatie 22-01-2024

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.