Amendement (gewijzigd/nader/vervangend); Gewijzigd amendement Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 3 over het toevoegen van € 60 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan het OS-budget voor 2023 - Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 13 toegevoegd aan wetsvoorstel 36435 XVII - Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota); Amendement (gewijzigd/nader/vervangend); Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 3 over het toevoegen van € 60 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan het OS-budget voor 2023
Document­datum 26-10-2023
Publicatie­datum 26-10-2023
Nummer KST36435XVII13
Kenmerk 36435 XVII, nr. 13
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-

2024

36 435 XVII

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 13

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 3

Ontvangen 26 oktober 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 60.000 (x € 1.000).

Toelichting

In vervolg op de aangenomen motie over een ODA-kasschuif (Kamerstuk 36 350, nr. 20) regelt dit amendement dat € 60 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan het OS-budget voor 2023 wordt toegevoegd, waarvoor dekking wordt gevonden door middel van een daadwerkelijke kasschuif. Bij de MEV-raming van het CPB bleek het bruto nationaal inkomen sterker gegroeid dan verwacht. Hierdoor heeft het kabinet € 165 miljoen extra uitgetrokken voor het OS-budget in 2023 en cumulatief € 1,2 miljard. Het bedrag voor 2023 vullen indieners aan met € 60 miljoen. Voor het volledig teniet doen van de ombuiging zou een groter bedrag nodig zijn. Echter, een bedrag groter dan € 60 miljoen is in de laatste maanden van 2023 niet verantwoord weg te zetten door het departement. Daarom beperken indieners de kasschuif naar 2023 tot dit bedrag. Hierbij geven de indieners de regering in overweging om ook voor 2024 een regeling te treffen die de ombuiging teniet doet.

De bedoeling van de indieners is om de middelen uit dit amendement in te zetten voor klimaatadaptatie in landen die getroffen worden door de gevolgen van klimaatverandering en voor opvang in de regio (m.n. onderwijs voor vluchtelingkinderen) en humanitaire hulp. Dekking voor

kst-36435-XVII-13 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

deze kasschuif wordt gevonden door de financiële buffer binnen het OS-budget voor 2028 (verdeelartikel 5.4) voor € 60 miljoen aan te spreken.

Grinwis Inge van Dijk Van der Graaf Van den Brink

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 435 XVII, nr. 13 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.