Motie Den Haan over een onderzoek naar de armoede onder AOW'ers - Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Deze motie i is onder nr. 13 toegevoegd aan dossier 36360 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2022.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2022; Motie; Motie van het lid Den Haan over een onderzoek naar de armoede onder AOW'ers
Document­datum 31-05-2023
Publicatie­datum 31-05-2023
Nummer KST3636013
Kenmerk 36360, nr. 13
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

36 360

Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Nr. 13

MOTIE VAN HET LID DEN HAAN

Voorgesteld 31 mei 2023 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de zevende nationale SDG-rapportage wordt aangegeven dat het aantal ouderen dat in armoede leeft, toeneemt;

overwegende dat dat cijfer uit 2019 komt;

verzoekt de regering om te onderzoeken hoe het staat met de armoede onder AOW'ers zonder en met aanvullend pensioen, en de Kamer voor de begrotingsbehandeling van 2024 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Haan

kst-36360-13 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 360, nr. 13


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.