Amendement Werner over regelen dat alle producties met uitzondering van sport als Nederlands cultureel audiovisueel product kunnen kwalificeren - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Dit amendement i is onder nr. 20 toegevoegd aan wetsvoorstel 36176 - Invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product; Amendement; Amendement van het lid Werner over regelen dat alle producties met uitzondering van sport als Nederlands cultureel audiovisueel product kunnen kwalificeren
Document­datum 22-03-2023
Publicatie­datum 22-03-2023
Nummer KST3617620
Kenmerk 36176, nr. 20
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 176

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Nr. 20

AMENDEMENT VAN HET LID WERNER

Ontvangen 22 maart 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, vervallen in het voorgestelde artikel 3.29a de begripsbepalingen van «animatie», «documentairefilm», «documentaire-serie», «dramaserie» en «speelfilm».

II

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 3.29f, aanhef, «die een documentairefilm, documentaireserie, dramaserie of speelfilm is, en» vervangen door «niet zijnde een verslag of de weergave van een of meer sportevenementen of sportwedstrijden, die».

Toelichting

Nederlandse cultureel audiovisueel producten zijn waardevol omdat ze onze identiteit vertegenwoordigen, het verbindt ons en geeft kennis over onszelf, over anderen en over de samenleving. Het is belangrijk dat naast het toegenomen internationale aanbod de kijker in Nederland toegang heeft tot aanbod waarin deze zichzelf en de directe wereld om zich heen kan herkennen. Daarom wordt met dit wetsvoorstel een investeringsverplichting voor grote streamingsdiensten opgelegd. De bedoeling is om het Nederlands cultureel audiovisueel product te beschermen en te waken voor een verdringingsmechanisme van internationale content.

In het huidige wetsvoorstel wordt voorgesteld dat enkel documentaire-of speelfilms en documentaire- of dramaseries in aanmerking komen voor deze investeringsverplichting. Indiener van dit amendement is van mening dat niet alleen (documentaire- of speelfilms en (documentaire- of drama)series waardevolle producties zijn, maar dat alle Nederlandse producties dat zijn. Daarom wordt met dit amendement voorgesteld om de genoemde genres te schrappen en alle genres, met uitzondering van

kst-36176-20 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

sport, onder deze wet te laten vallen. Bijkomend voordeel is dat er goed ingespeeld kan worden op innovaties.

Werner

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 176, nr. 20 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.