Amendement Werner over vereisen dat van de twee voorwaarden steeds in ieder geval de voorwaarde onder a of b vervuld wordt en het uitsluiten van uit het Nederlands of Fries vertaalde scenario's - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Dit amendement i is onder nr. 18 toegevoegd aan wetsvoorstel 36176 - Invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product; Amendement; Amendement van het lid Werner over vereisen dat van de twee voorwaarden steeds in ieder geval de voorwaarde onder a of b vervuld wordt en het uitsluiten van uit het Nederlands of Fries vertaalde scenario's
Document­datum 22-03-2023
Publicatie­datum 22-03-2023
Nummer KST3617618
Kenmerk 36176, nr. 18
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 176

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Nr. 18

AMENDEMENT VAN HET LID WERNER

Ontvangen 22 maart 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, voorgesteld artikel 3.29f, wordt voor de dubbele punt aan het slot van de aanhef, ingevoegd «, waarvan ten minste één van de onder a of b genoemde voorwaarden» en vervalt in onderdeel a «originele».

Toelichting

Het wetsvoorstel invoeren van een investeringsverplichting is echt bedoeld om het Nederlandse cultureel audiovisueel product te beschermen en te waken voor een verdringingssmechanisme van internationale content. De Raad voor Cultuur omschreef dat in 2018 als volgt: «De groeiende aanwezigheid en invloed van grote buitenlandse partijen, met voornamelijk internationale content, brengen echter de levensvatbaarheid van de Nederlandse audiovisuele sector in gevaar. Het bereik van Nederlandse programma aanbieders - zowel commercieel als publiek - vermindert door de groei van de buitenlandse betaal- en superplatforms en hun grote, voornamelijk internationale, aanbod. Er is sprake van een verdringingsmechanisme: als je kijkt naar het een, sluit je het ander uit. Dat leidt op termijn tot een winner takes all-markt.»

In het wetsvoorstel invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product zijn vier criteria opgesteld waarvan een productie aan twee van de vier moet voldoen. Om te voldoen aan het criterium onder a moet het originele scenario in overwegende mate in het Nederlands of Fries zijn opgesteld. Onder b geldt dat de hoofdpersonages zich in overwegende mate in het Nederlands of Fries moeten uitdrukken. Onderdeel c houdt in dat het scenario van een productie moet zijn gebaseerd op een literair werk dat origineel in het Nederlands of Fries is verschenen. Onder d moet een productie als hoofdthema de Nederlandse cultuur, geschiedenis, maatschappij (in brede zin) of politiek hebben.

Indiener van het amendement vindt het wenselijk dat het Nederlandse cultureel audiovisueel product echt beschermd wordt en dat daarom in

kst-36176-18 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

alle producties de Nederlandse of Friese taal gehoord wordt. Daarom wordt middels dit amendement voorgesteld dat er geen sprake mag zijn van scenario's die vertaald gaan worden en wordt het woord «origineel» in criteria a geschrapt. Tevens wordt voorgesteld dat een productie moet voldoen aan twee van de vier criteria, waarbij criteria c en d niet gecombineerd kunnen worden.

Werner

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 176, nr. 18 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.