Amendement Van Strien over het schrappen van de verplichting een deel van het te investeren bedrag aan te moeten wenden ten behoeve van onafhankelijke producties - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Dit amendement i is onder nr. 19 toegevoegd aan wetsvoorstel 36176 - Invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product; Amendement; Amendement van het lid Van Strien over het schrappen van de verplichting een deel van het te investeren bedrag aan te moeten wenden ten behoeve van onafhankelijke producties
Document­datum 22-03-2023
Publicatie­datum 22-03-2023
Nummer KST3617619
Kenmerk 36176, nr. 19
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 176

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Nr. 19

AMENDEMENT VAN HET LID VAN STRIEN

Ontvangen 22 maart 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, vervalt in het voorgestelde artikel 3.29g het vierde lid.

Toelichting

Voorliggend amendement schrapt de bepaling om verplicht een deel van het te investeren bedrag aan te moeten wenden ten behoeve van onafhankelijke producties.

Het doel van de voorliggende wetswijziging is het stimuleren van het Nederlands cultureel audiovisueel product. Een van de maatregelen die de regering daarom voorstelt, is dat een deel van de te investeren middelen naar onafhankelijke producties moet gaan omdat onafhankelijke producties diversiteit en eigenheid van het gestimuleerde aanbod waarborgen. Krachtens het voorstel wordt gedwongen winkelnering bij onafhankelijke producenten wettelijk verplicht. De regering onderbouwt echter niet waarom een onafhankelijke producent die in opdracht van een VOD-dienst werkt tot een meer cultureel divers en eigen aanbod zou komen dan wanneer een VOD-dienst dezelfde opdracht zelf uitvoert. De regering maakt daarmee niet aannemelijk dat de kwaliteit of kwantiteit van het Nederlands cultureel audiovisueel product met deze maatregel hoger wordt, noch hoe de consument daarvan profiteert. Daarbij plaatst indiener ook vragen bij nut en noodzaak van deze bepaling nu in de praktijk reeds ruim gebruik wordt gemaakt door VOD-diensten van onafhankelijke producenten. Indiener merkt tevens op dat grote buitenlandse productiehuizen in de terminologie van de Mediawet ook gelden als onafhankelijke producenten.

kst-36176-19 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

De verplichte winkelnering bij onafhankelijke producenten wordt niet onderbouwd en ondersteunt niet het doel van de wet, maar legt wel een extra verplichtingen op aan aanbieders van VOD-diensten. Het amendement beoogt dus deze verplichting te schrappen.

Van Strien

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 176, nr. 19 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.