Amendement Van Strien over het introduceren van de genres cabaret- en komedieproducties en realityproducties - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Dit amendement i is onder nr. 15 toegevoegd aan wetsvoorstel 36176 - Invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product; Amendement; Amendement van het lid Van Strien over het introduceren van de genres cabaret- en komedieproducties en realityproducties
Document­datum 22-03-2023
Publicatie­datum 22-03-2023
Nummer KST3617615
Kenmerk 36176, nr. 15
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 176

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Nr. 15

AMENDEMENT VAN HET LID VAN STRIEN

Ontvangen 22 maart 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, worden in het voorgestelde artikel 3.29a in de alfabetische volgorde twee begripsbepalingen ingevoegd, luidende:

  • cabaret- en komedieproductie: audiovisuele productie in het genre non-fictie, niet zijnde een sport- of spelprogramma, met een humoristisch, satirisch of sketch-achtig karakter met een totale vertoningsduur van ten minste 40 minuten;.
  • realityproductie: audiovisuele productie in het genre non-fictie, niet zijnde een sport- of spelprogramma, die verhalen van de directe wereld om ons heen vertellen, gekenmerkt door registratie van de realiteit, met een totale vertoningsduur van ten minste 40 minuten.

II

In artikel I, onderdeel B, wordt in de aanhef van het voorgestelde artikel 3.29f na «van de Europese richtlijn, die een» ingevoegd «cabaret-en komedieproductie, realityproductie,».

Toelichting

Het Nederlandse culturele audiovisuele product is wat de indieners in het huidige voorstel te nauw gedefinieerd. In het huidige voorstel worden alleen films, dramaseries en documentaires aangemerkt als Nederlandse culturele content als ze voldoen aan de eisen van 3.29f. Nederlandse audiovisuele uitingen zoals cabaret en komedieproducties vallen daarmee buiten de reikwijdte van dit voorstel. Dit terwijl dit bij uitstek uitingen zijn en onderdeel zijn van onze Nederlandse cultuur. Dit amendement beoogt dit genre - waar het voldoet aan de hierboven genoemde eisen - binnen de reikwijdte van het voorstel te brengen.

kst-36176-15 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Voor reality geldt eveneens dat zij onderdeel van de Nederlandse hedendaagse cultuur en een goed inzicht geven in de dynamiek, onderstromen en tendensen van de samenleving en passen daarmee in de het doel van dit wet. Derhalve beogen indieners ook dit genre - als het voldoet aan de eisen van 3.29f - onder de reikwijdte van de wet te brengen. Het gaat dan om films of series die niet noodzakelijk fictie zijn. Spel en sport zijn daarbij uitgezonderd.

Van Strien

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 176, nr. 15 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.