Amendement Van Strien over het mogelijk maken van spreiding van investeringen over vier boekjaren - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Dit amendement i is onder nr. 16 toegevoegd aan wetsvoorstel 36176 - Invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product; Amendement; Amendement van het lid Van Strien over het mogelijk maken van spreiding van investeringen over vier boekjaren
Document­datum 22-03-2023
Publicatie­datum 22-03-2023
Nummer KST3617616
Kenmerk 36176, nr. 16
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 176

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Nr. 16

AMENDEMENT VAN HET LID VAN STRIEN

Ontvangen 22 maart 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt het voorgestelde artikel 3.29g als volgt gewijzigd:

  • 1. 
    In het eerste lid wordt «voordat twee boekjaren zijn verstreken» vervangen door «voordat vier boekjaren zijn verstreken».
  • 2. 
    In het tweede lid wordt «in het daaropvolgende boekjaar» vervangen door «in de drie daaropvolgende boekjaren».

Toelichting

Dit amendement maakt het voor aanbieders van VOD-diensten mogelijk om de investeringsverplichting te spreiden over vier jaar, in plaats van twee jaar. Indiener is van mening dat het beoogde effect van de invoering van een investeringsverplichting vooral is om hoogwaardig Nederlands cultureel audiovisueel product te stimuleren. Het maken van een hoogwaardige film of serie, ongeacht het genre, vergt een flinke investering voor aanbieders van VOD-diensten. Het amendement beoogt deze investeringen aantrekkelijker te maken doordat een hoge investering in één jaar kan worden gespreid over vier jaar voor het voldoen aan de investeringsverplichting. Indiener verwacht dat door dit amendement meer langetermijninvesteringen worden gedaan in hoogwaardige producties, en minder jaarlijkse investeringen in producties van lagere kwaliteit.

Van Strien

kst-36176-16 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 176, nr. 16


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.