Brief regering; Uitstel kabinetsreactie op het onderzoeksrapport over eeuwigdurende grafrust - Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Deze brief is onder nr. 55 toegevoegd aan wetsvoorstel 30696 - Wijziging van de Wet op de lijkbezorging i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Uitstel kabinetsreactie op het onderzoeksrapport over eeuwigdurende grafrust
Document­datum 27-01-2023
Publicatie­datum 27-01-2023
Nummer KST3069655
Kenmerk 30696, nr. 55
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

30 696

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Nr. 55

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 januari 2023

In de brief van 19 januari jl. heeft uw vaste commissie voor Binnenlandse Zaken aangegeven de kabinetsreactie graag zo spoedig mogelijk te willen ontvangen.

Ik betreur dat de reactie zo lang op zich laat wachten. In mijn brief van 20 december jl. heb ik hiervoor de redenen aangegeven (Kamerstuk 30 696, nr. 54). De formele interdepartementale afstemming ten behoeve van de kabinetsreactie loopt. Ik verwacht u de kabinetsreactie in maart aan te kunnen bieden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

H.G.J. Bruins Slot

kst-30696-55 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 30 696, nr. 55


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.