Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Kiesraad over het initiatiefwetsvoorstel Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal - Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)

Deze brief is onder nr. 8 toegevoegd aan wetsvoorstel 36047 - Initiatiefvoorstel Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal); Brief Presidium; Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Kiesraad over het initiatiefwetsvoorstel Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal
Document­datum 25-01-2023
Publicatie­datum 26-01-2023
Nummer KST360478
Kenmerk 36047, nr. 8
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 047

Nr. 8

Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)

BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de Leden

Den Haag, 25 januari 2023

Het Presidium legt hierbij, conform artikel 7.35 lid 2 van het Reglement van Orde, aan u voor het verzoek van de commissie Binnenlandse Zaken bij brief van 11 januari 2023 om advies te vragen aan de Kiesraad inzake het initiatiefwetsvoorstel Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal (Kamerstuk 36 047).

Het Presidium stelt u voor in te stemmen met het bijgevoegde verzoek en dit door te geleiden aan de Kiesraad.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Vera Bergkamp

kst-36047-8 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN

BIJLAGE

Aan het Presidium Den Haag, 11 januari 2023

Op 22 december 2022 heeft de commissie Binnenlandse Zaken besloten advies te willen vragen aan de Kiesraad over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal) (Kamerstuk 36 047).

De commissie Binnenlandse Zaken verzoekt u aan de Kamer voor te stellen om aan de Kiesraad een advies te vragen over dit initiatiefwetsvoorstel.

De voorzitter van de commissie,

Hagen

De griffier van de commissie,

De Vos

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 047, nr. 8 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.