Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 8 december 2022

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 8 december 2022
Document­datum 09-12-2022
Publicatie­datum 09-12-2022
Kenmerk A.C.W. de Vos 2022A05024 12
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 9 december 2022

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

BiZa

i.v.m. agendapunt

21

     

BuZa

i.v.m. agendapunt

21

     

DEF

i.v.m. agendapunt

6

     

EZK

i.v.m. agendapunt

21,

29

   

FIN

i.v.m. agendapunt

11,

18,

19,

21

I&W

i.v.m. agendapunt

12,

21,

27,

29

J&V

i.v.m. agendapunt

21

     

KR

i.v.m. agendapunt

9

     

LNV

i.v.m. agendapunt

3, 27, 29

 

SZW

i.v.m. agendapunt

10,

21

   

VWS

i.v.m. agendapunt

21

     

Volgcommissie(s):

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 december 2022

Regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken

 • 1. 
  Agendapunt:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse

Zaken d.d. 8 december 2022

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.C.W. de Vos -

2 december 2022

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d. 8 december 2022 - 2022Z17699 Besluit:    Geen verzoeken van leden ontvangen.

Mededelingen (Binnenlandse Zaken)

Geen agendapunten Brievenlijst

 • 2. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
 
 • 3. 
  Agendapunt:

Algemene Zaken

Beantwoording vragen van het lid Wassenberg, gesteld tijdens het debat over de begroting Algemene Zaken en Koning, over het Kroondomein

Zaak:

Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink -21 november 2022

Besluit:

Volgcommissie(s):

Beantwoording vragen van het lid Wassenberg, gesteld tijdens het debat over de begroting Algemene Zaken en Koning, over het Kroondomein - 2022Z22696 Voor kennisgeving aangenomen.

LNV

 • 4. 
  Agendapunt:

Binnenlandse Zaken

Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 1 maart 2022 Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal) - 36047

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 30 november 2022

Nota naar aanleiding van het verslag - 36047-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 30 november 2022 Nota van wijziging - 36047-7

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 5. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 5 juli 2022

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum -36160

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 2 december 2022

Nota naar aanleiding van het verslag - 36160-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

 

Zaak:

Besluit:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 2 december 2022

Nota van wijziging - 36160-7

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 6. 
  Agendapunt:

Regels inzake specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen (Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 1 december 2022

Regels inzake specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen (Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma) -36263

Besluit:

Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd welke leden wetgevingsrapporteur willen zijn bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

De vaststelling van een inbrengdatum voor het verslag en besluitvorming over de bij de wetsbehandeling te organiseren kennisactiviteiten aanhouden tot een volgende procedurevergadering.

Besluit:

De minister verzoeken de Kamer een tijdlijn te doen toekomen ten aanzien van de aangekondigde nota van wijziging op het wetsvoorstel en andere relevante stukken die de Kamer ten aanzien van het wetsvoorstel kan verwachten. De minister tevens verzoeken de Kamer te informeren over de keuze om de nota van wijziging niet separaat per brief aan de Kamer aan te kondigen, maar de bekendmaking enkel te doen via een persbericht en in de beslisnota bij het wetsvoorstel.

Volgcommissie(s):

DEF

 • 7. 
  Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over vragen van de commissie over Voortgang van de implementatie van de Wet open overheid (Kamerstuk 33328)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 28 november 2022

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over vragen van de commissie over Voortgang van de implementatie van de Wet open overheid (Kamerstuk 33328)

 • 2022Z23338

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Functioneren Rijksdienst.

 • 8. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie Versterkte Gedragscode tegen Desinformatie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 29 november 2022

Besluit:

Kabinetsreactie Versterkte Gedragscode tegen Desinformatie - 30821-169 (Toekomstige) brieven over het onderwerp Desinformatie en digitale inmenging zullen worden overdragen aan de commissie Digitale Zaken.

Besluit:

De minister en staatssecretaris van BZK op uiterlijk donderdag 22 december 2022 verzoeken een reactie naar de Kamer te sturen over de vraag of de Nederlandse regering, net zoals de regeringen van Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten, toegang heeft tot het portal van Meta waarin direct desinformatie gemeld kan worden, en vergelijkbare faciliteiten die door grote online platforms (zoals Twitter) worden aangeboden.

Besluit:

De commissie Digitale Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

 • 9. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op het adviesrapport 'Ketenen van het verleden' van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 30 november 2022

Stand van zaken kabinetsreactie op het adviesrapport 'Ketenen van het verleden' van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden - 36200-VII-122

Besluit:

Reactie aan het kabinet vragen over het proces rondom het tot stand komen van excuses, waarin tevens ingegaan wordt op het moment waarop de ministerraad besloot tot het overgaan van excuses, de tekst die op 19 december wordt uitgesproken en of afstemming met coalitiepartijen heeft plaatsgevonden over het lopende proces rondom de excuses.

Besluit:

Volgcommissie(s):

Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

KR

 • 10. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 februari 2022, over een plan tegen moslimdiscriminatie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 24 maart 2022

Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 februari 2022, over een plan tegen moslimdiscriminatie - 30950-288

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten d.d. 26 januari 2023.

Volgcommissie(s):

SZW

 • 11. 
  Agendapunt:

Instelling baten-lastenagentschap RBL

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 29 november 2022

Besluit:

Noot:

Instelling baten-lastenagentschap RBL - 36258-1

Voor kennisgeving aangenomen.

De Kamer kan zich tegen het voorgenomen besluit uitspreken uiterlijk op 23 januari 2023.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 12. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over geheimhouding stukken Bijlmerramp 1992

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 23 november 2022

Reactie op verzoek commissie over geheimhouding stukken Bijlmerramp 1992 22861-37

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 25 januari 2023 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

I&W

 • 13. 
  Agendapunt:
 
 • 13. 
  Agendapunt:

Zaak:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene

Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Begroting - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 24 november 2022 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) -36250-III

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 5 december 2022.

Noot:

De beantwoording wordt uiterlijk vrijdag 9 december 2022 ontvangen.

 • 14. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 24 november 2022

Besluit:

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 36250-IIB

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 5 december 2022.

Noot:

De beantwoording wordt uiterlijk vrijdag 9 december 2022 ontvangen.

 • 15. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 24 november 2022

Besluit:

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 36250-IIA

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 5 december 2022.

Noot:

De commissie is in overweging gegeven om blanco verslag uit te brengen.

 • 16. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 24 november 2022 Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 36250-I

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 5 december 2022.

Noot:

De beantwoording wordt uiterlijk vrijdag 9 december 2022 ontvangen.

 • 17. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 24 november 2022

Besluit:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 36250-VII

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 5 december 2022.

Noot:

De beantwoording wordt uiterlijk vrijdag 9 december 2022 ontvangen.

 • 18. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 24 november 2022

Besluit:

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 36250-C

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 5 december 2022.

Noot:

Volgcommissie(s):

De beantwoording wordt uiterlijk vrijdag 9 december 2022 ontvangen.

FIN

 • 19. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 24 november 2022

Besluit:

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 36250-B

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 5 december 2022.

Noot:

Volgcommissie(s):

De beantwoording wordt uiterlijk vrijdag 9 december 2022 ontvangen.

FIN

 • 20. 
  Agendapunt:

Overig (Binnenlandse Zaken)

Stafnotitie Kennisagenda 2023

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 1 december 2022

Stafnotitie kennisagenda 2023 - 2022Z23772

Besluit:

De commissie stemt in met het in de stafnotitie opgenomen voorstel m.b.t. tot de vaststelling van de Kennisagenda voor 2023, er zal schriftelijk worden geïnventariseerd welke onderwerpen de commissie voor het komende jaar op de kennisagenda wil plaatsen of wil afvoeren. De Kennisagenda 2023 zal vervolgens in de strategische procedurevergadering op 2 februari 2023 worden vastgesteld.

Besluit:

Bewindspersonen (zowel van BZK als van AZ) verzoeken om een planningsbrief voor het volgende jaar aan de commissie te doen toekomen (te ontvangen uiterlijk 16 januari 2023).

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2022

 • 21. 
  Agendapunt:

Zaak:    Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 4 november

2022

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2022 - 21109257

Besluit:    Ter informatie.

Volgcommissie(s):    BiZa, EZK, FIN, I&W, J&V, SZW, VWS, BuZa

Rondvraag (Binnenlandse Zaken)

Geen agendapunten

Planning der werkzaamheden (Binnenlandse Zaken)

 • 22. 
  Agendapunt:    Debatten en dertigledendebatten

6, 7 en 8 december 2022 (week 49)

-Tweeminutendebat Bestuursafspraak Friese taal en cultuur (36 200-VII, nr. 115)

 • 35 851 (Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 i van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen)

13, 14 en 15 december 2022 (week 50)

 • 36 065 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens)
 • 36 211 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage inkomens))

17, 18 en 19 januari 2023 (week 3)

 • 36 052 (Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren)

Te agenderen debatten

 • 3. 
  Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (minister BZK)
 • 4. 
  Debat over de Staat van de rechtsstaat (minister BZK)

Te agenderen dertigledendebatten

 • 19. 
  Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
 • 30. 
  Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet een bewustwordingsfonds over het Nederlandse slavernijverleden wil instellen (Kuzu) (Minister-president, minister van Binnenlandse Zaken)
 • 23. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

wo 14-12-2022 14.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme

do 22-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

wo 18-01-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen do 19-01-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

vr 20-01-2023 10.15 - 17.00 Werkbezoek Amsterdam over het Nederlandse Slavernijverleden

wo 25-01-2023 10.30 - 11.30 Technische briefing Technische briefing door ambtenaren van ministeries BZK en JV over constitutionele toetsing wo 25-01-2023 12.15 - 14.45 Rondetafelgesprek Constitutionele toetsing do 26-01-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten

do 02-02-2023 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

do 02-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 09-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Constitutionele toetsing do 16-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 09-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 23-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

 • 24. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging Commissiedebat Digitalisering

Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (in afwachting van het voorstel. Aanvrager is Bromet)

Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (in te plannen na ontvangst brief minister over de nieuwe financieringssysteem die begin 2023 wordt verwacht)

Commissiedebat Functioneren Rijksdienst

Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over "Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander"

Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)

Commissiedebat Regiodeals

Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'

Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat

Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)

Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging

Besluit: Voor het gesprek met de WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR wordt een nieuwe datum gezocht (was 24 januari 2023).

 
 

Besloten gedeelte (Binnenlandse Zaken)

 • 25. 
  Agendapunt:

Geen agendapunten

Regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 8 december 2022

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.C.W. de Vos -2 december 2022

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 8 december 2022 - 2022Z17700

Geen verzoeken van leden ontvangen.

 • 26. 
  Agendapunt:

Mededelingen (Wonen en Ruimtelijke Ordening)

Geen agendapunten

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Gebouwgebonden financierings- en ontzorgingsconcepten voor verduurzaming van de eigen woning

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 18 november 2022

Gebouwgebonden financierings- en ontzorgingsconcepten voor verduurzaming van de eigen woning - 32847-980

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving. Het commissiedebat zal worden gepland op woensdag 22 februari 2023.

Besluit:

De minister voor VRO verzoeken de Kamer te informeren waarom het kabinet, blijkens pagina 4 van de brief, het creëren van ruimte in Europese regelgeving voor dergelijke initiatieven niet kansrijk acht en wat dit betekent voor de financierings- en ontzorgingsconcepten die reeds in de startblokken staan.

 • 27. 
  Agendapunt:

Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 23 november 2022

Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1 - 2022Z22826

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving.

Volgcommissie(s):

I&W, LNV

 • 28. 
  Agendapunt:

Verzamelbrief energielabel

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 30 november 2022

Verzamelbrief energielabel - 30196-804

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving.

 • 29. 
  Agendapunt:

Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over Indringend Ketentesten fase 3 en de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 28 november 2022

Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over Indringend Ketentesten fase 3 en de inwerkingtreding van de Omgevingswet -2022Z23392

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Ruimtelijke Ordening.

I&W, EZK, LNV

 • 30. 
  Agendapunt:

Uitvoering van diverse toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 30 november 2022

Uitvoering van diverse toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving -28325-245

Besluit:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bouwregelgeving.

 • 31. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Pouw-Verweij en Van Haga over nationale Hypotheek Garantie voor woningen die kant-en-klaar vanuit een fabriek worden afgeleverd (Kamerstuk 32847-967)

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 30 november 2022

Uitvoering van de motie van de leden Pouw-Verweij en Van Haga over nationale Hypotheek Garantie voor woningen die kant-en-klaar vanuit een fabriek worden afgeleverd - 32847-982

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 1 februari 2023.

 • 32. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 16 september 2022 Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten) - 36195

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 december 2022 te 12.00 uur.

 • 33. 
  Agendapunt:

Overig (Wonen en Ruimtelijke Ordening)

Brief van de EU-rapporteur Peter de Groot (VVD) inzake herziening richtlijn energieprestaties gebouwen (EPBD) inzake akkoord tussen EU-lidstaten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.C.W. de Vos - 2 december 2022

Brief van de EU-rapporteur Peter de Groot (VVD) inzake herziening richtlijn energieprestaties gebouwen (EPBD) inzake akkoord tussen EU-lidstaten -2022Z23930

Besluit:

Betrekken bij het ongeplande commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving.

Planning der werkzaamheden (Wonen en Ruimtelijke Ordening)

 • 34. 
  Agendapunt:    Debatten en dertigledendebatten

25, 26 en 27 januari 2023 (week 4)

 • 36 130 (Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap))

31 januari, 1 en 2 februari 2023 (week 5)

 • 36 218 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten))

Te agenderen dertigledendebatten

 • 15. 
  Dertigledendebat over de uitspraak van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dat de huidige bevolkingsgroei potentieel ontwrichtend is voor ons land (Kops) (minister VRO)
 • 35. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

do 22-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 19-01-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

wo 01-02-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector

do 02-02-2023 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

do 02-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 16-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 09-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 23-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

 • 36. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Commissiedebat Bouwregelgeving

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid

Commissiedebat Ruimtelijke Ordening Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting

Besluit: De commissie verzoekt de staf, in aanvulling op de eerder door de commissie vastgestelde verdeling van commissiedebatten over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, voor een volgende procedurevergadering in een notitie een overzicht te geven van de geplande en ongeplande commissiedebatten over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. In de notitie zullen tevens suggesties worden gedaan voor de planning van de verschillende commissiedebatten.

Rondvraag (Wonen en Ruimtelijke Ordening)

Geen agendapunten

Besloten gedeelte (Wonen en Ruimtelijke Ordening) Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

A.C.W. de Vos 2022A05024

12


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.