Motie Bontenbal/Dassen over zich inzetten voor versnelde Europese wetgeving voor een minimumhoeveelheid recyclaat in plastics - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023

Deze motie i is onder nr. 57 toegevoegd aan wetsvoorstel 36200 XIII - Vaststelling begroting Economische Zaken en Klimaat 2023.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023; Motie; Motie van de leden Bontenbal en Dassen over zich inzetten voor versnelde Europese wetgeving voor een minimumhoeveelheid recyclaat in plastics
Document­datum 23-11-2022
Publicatie­datum 24-11-2022
Nummer KST36200XIII57
Kenmerk 36200 XIII, nr. 57
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 200 XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023

Nr. 57

MOTIE VAN DE LEDEN BONTENBAL EN DASSEN

Voorgesteld 23 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot deel van het Nederlandse aardolieverbruik wordt aangewend voor de productie van grondstoffen voor plastics;

overwegende dat een verplichting tot een minimaal percentage van groene grondstof in plastic kan leiden tot onder andere de afbouw van afhankelijkheid van deze aardolie, zekerheid voor producenten over investeringen in verduurzaming en stimulering van de circulaire economie;

overwegende dat het nog lang zal duren voordat EU-wetgeving voor een minimumhoeveelheid recyclaat in plastics gereed is;

verzoekt de regering om zich in te zetten voor het versneld instellen van ambitieuze Europese wetgeving voor een minimumhoeveelheid recyclaat in plastics en daarbij met gelijkgestemde lidstaten op te trekken, waarbij Nederland een voortrekkersrol inneemt zodat investeringen in recyclaat versneld op gang kunnen komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontenbal

Dassen

kst-36200-XIII-57 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 200 XIII, nr. 57


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.