COM(2022)644 EU - Verordening
Wijzigen verordening 2021/2278 houdende schorsing van in 952/2013 art. 56, lid 2, punt c bedoelde rechten van het EU douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

Deze Verordening i is opgesteld door het Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD) i van de Europese Commissie en op 15 november 2022 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2278 houdende schorsing van de in artikel 56, lid 2, punt c), van Verordening (EU) nr. 952/2013 bedoelde rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2021/2278 suspending the Common Customs Tariff duties referred to in Article 56(2), point (c), of Regulation (EU) No 952/2013 on certain agricultural and industrial products
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2022)644 NLEN
Extra COM-nummers COM(2022)644
Procedurenummer i 2022/0380(NLE)
Celex-nummer i 52022PC0644

2.

Key dates

Document 15-11-2022
Online publicatie 15-11-2022
Besluit 19-12-2022; Verordening 2022/2583
Bekendmaking in Publicatieblad i 30-12-2022; PB L 340 p. 1-240

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.