Voorstel van wet - Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36219 - Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 07-10-2022
Publicatie­datum 07-10-2022
Nummer KST362192
Kenmerk 36219, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 219

Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verhuurderheffing af te schaffen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet maatregelen woningmarkt 2014 II wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

De Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte wordt als volgt gewijzigd:

Hoofdstuk IIa vervalt.

De artikelen 19c en 19d vervallen.

ARTIKEL III

In het Belastingplan 2019 komt artikel XXXIII te luiden:

kst-36219-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

ARTIKEL XXXIII

In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2044 aan hoofdstuk 10A een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 10a.40. Overgangsrecht startersleningen

Voor leningen als bedoeld in artikel 10bis.1, tweede lid, onderdeel f, zoals dat luidde op 31 december 2043, blijft hoofdstuk 10bis zoals dat luidde op 31 december 2043 van toepassing voor de belastingjaren 2044 tot en met 2046.

ARTIKEL IV

De Wet maatregelen woningmarkt 2014 II, het Besluit vermindering verhuurderheffing 2014 en de Regeling vermindering verhuurderheffing 2014, zoals die luidden op 31 december 2022, blijven van toepassing op heffingsjaren vóór 1 januari 2023.

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2023, met uitzondering van artikel II dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2024.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

De Staatssecretaris van Financiën,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 219, nr. 2 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.